PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Documente necesare urbanism Anexa la cererea pentru emiterea autorizației de construire sau desființare

Descarcă de aici modelul de cerere pentru printare !

Precizări privind completarea formularului „Cerere pentru emiterea autorizației de construire/desființare”

Numele si prenumele solicitantului:

 • persoană fizică; sau
 • reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

Domiciliul/sediul firmei:

 • Pentru persoana fizică:
  1. se completează cu date privind domiciliul acesteia.
 • Pentru persoana juridică:
  1. se completează cu date privind sediul social al firmei.
 • Se completează cu date extrase din Cartea funciară sau din Fișa bunului imobil, după caz.
 • Se înscrie: denumirea lucrării, capacitatea și categoria lucrărilor, precum și oricare alte elemente principale care definesc toate lucrarile prevăzute a fi autorizate.
 • Valoarea lucrărilor se declară de către solicitant și se stabilește, după caz, în funcție de:
  1. suprafața construită desfășurată a construcțiilor; ori
  2. valoarea lucrărilor de construcții și instalații aferente, din devizul general al investiției.
 • Se completează cu denumirea, numărul proiectului, data elaborării, precum și cu datele de identificare ale șefului de proiect, proiectantului/proiectanților în conformitate cu prevederile art.9 din Lege.
 • Se completează cu numele, prenumele verificatorului, precum și cu numărul certificatului de verificator, pentru fiecare cerință/domeniu de verificare.

NOTĂ:

 • Baza de calcul pentru determinarea valorii lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora este cea evidențiată la cap.4 - Cheltuieli pentru investiția de bază, subcap.4.1. - Construcții și instalații, în conformitate cu Structura devizului general, aprobată prin Hotarârea Guvernului nr.28/2008 pentru aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, coroborată cu prevederile pct.138 alin.(1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr.44/2004, cu modificările și completările ulterioare.
 • Valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de șantier va avea ca bază de calcul cap.5 - Alte cheltuieli, subcap.5.1 - Organizare de șantier, pct.5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier, în conformitate cu Structura devizului general, aprobată prin Hotarârea Guvernului nr.28/2008.
 • Taxele pentru emiterea autorizației de construire/desființare se stabilesc de către personalul de specialitate din cadrul administrației publice emitente, pe baza reglementărilor legale în vigoare, și se comunică solicitantului la prezentarea acestuia în vederea depunerii cererii de autorizare.
 • Solicitantul are obligația de a anexa la cererea pentru emiterea autorizației documentele de plată a taxelor, comunicate anterior de emitent.
 • Dovada achitarii taxelor se face prin prezentarea, în copie, a documentelor de plată - care se înregistrează și în formular la poziția nr.7