PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Documente necesare urbanism Cerere pentru emiterea autorizației de construire sau desființare

Descarcă de aici modelul de cerere pentru printare !

Precizări privind completarea formularului „Cerere pentru emiterea autorizației de construire/desființare”

Numele și prenumele solicitantului:

 • persoană fizică; sau
 • reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și  a calității solicitantului în cadrul firmei.

Domiciliul/sediul firmei:

 • Pentru persoana fizică:
  1. se completează cu date privind domiciliul acesteia.
 • Pentru persoana juridică:
  1. se completează cu date privind sediul social al firmei.
 • Se completează cu date extrase din Cartea funciară sau din Fișa bunului imobil, după caz.
 • Se înscrie: denumirea lucrării, capacitatea și categoria lucrărilor, precum și oricare alte elemente principale care definesc toate lucrarile prevazute a fi autorizate.
 • Valoarea lucrărilor se declară de catre solicitant și se stabilește, dupa caz, în functie de:
  1. suprafața construită desfasurată a construcțiilor; ori
  2. valoarea lucrărilor de construcții și instalații aferente, din devizul general al investiției.
  3. Se completează cu denumirea, numărul proiectului, data elaborării, precum și cu datele de identificare ale șefului de proiect, proiectantului/proiectanților în conformitate cu prevederile art.9 din Lege.
  4. Se completează cu numele, prenumele verificatorului, precum și cu numărul certificatului de verificator, pentru fiecare cerință/domeniu de verificare.

NOTĂ:

 • Baza de calcul pentru determinarea valorii lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora este cea evidențiată la cap.4 - Cheltuieli pentru investiția de bază, subcap.4.1. - Construcții și  instalații, în conformitate cu Structura devizului general, aprobată prin Hotarârea Guvernului nr.28/2008 pentru aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și  a structurii și  metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, coroborată cu prevederile pct.138 alin.(1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completarile ulterioare, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr.44/2004, cu modificarile și completările ulterioare.
 • Valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de șantier va avea ca bază de calcul cap.5 - Alte cheltuieli, subcap.5.1 - Organizare de șantier, pct.5.1.1. Lucrări de construcții și  instalații aferente organizării de santier, în conformitate cu Structura devizului general, aprobată prin Hotarârea Guvernului nr.28/2008.
 • Taxele pentru emiterea autorizației de construire/desființare se stabilesc de către personalul de specialitate din cadrul administrației publice emitente, pe baza reglementărilor legale în vigoare, și  se comunică solicitantului la prezentarea acestuia în vederea depunerii cererii de autorizare.
 • Solicitantul are obligația de a anexa la cererea pentru emiterea autorizației documentele de plată a taxelor, comunicate anterior de emitent.
 • Dovada achitării taxelor se face prin prezentarea, în copie, a documentelor de plata - care se înregistrează și  în formular la pozitia nr.7