PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Documente necesare urbanism Documente necesare emiterii autorizației de construire

  • cerere pentru emiterea autorizației de construire-formular tip F.8. din Ordinul M.D.R.L. nr.839/12.10.2009, corect completată cu elementele de identificare și datele tehnice conform proiectului pentru autorizația de construire (D.T.A.C.), semnată și după caz, ștampilată de beneficiar;
  • anexa la cererea pentru emiterea autorizației de construire, completată corect și integral, semnată și ștampilată de către proiectant - pe formular tip F.8;
  • certificatul de urbanism (copie);
  • actul doveditor al titlului asupra imobilului (teren și/sau construcții), care să confere solicitantului dreptul de execuție a lucrărilor de construcții(partea scrisă și desenată-copii legalizate);
  • proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții (D.T.A.C.), întocmit în baza prevederilor anexei nr.1 la Legea nr.50/1991, cu modificările și completările ulterioare, însoțit de referate de verificare și după caz, referat de expertiză tehnică, semnate și ștampilate (2 exemplare, originale);
  • dovada O.A.R. în original;
  • avizele și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, însoțite de planurile anexă, privind utilitățile și infrastructura(original și copii);
  • documentul de plată a taxei de emitere a autorizației de construire (original și copii);
  • taxa pentru timbru de arhitectură(0,05%) din valoarea lucrărilor autorizate.