PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Documente necesare urbanism Documente necesare emiterii certificatului de urbanism

  • cerere pentru emiterea certificatului de urbanism, adresată Primarului comunei Tomșani, județul Prahova, corect completată cu elementele suficiente de identificare ale solicitantului și imobilului și cu precizarea scopului solicitării - formular tip F.1. din Ordinul M.D.R.L. nr.839/12.10.2009, semnată și după caz, stampilată de beneficiar;
  • act de proprietate al imobilului teren și/sau construcții (titlu de proprietate, contract de vânzare-cumpărare, donație, concesionare, certificat de moștenitor, și dupa caz acte de închiriere;
  • plan de încadrare în zonă și plan de situație elaborat pe suport topografic vizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova, întocmit în baza Legii nr.50/1991 republicată în anul 2004 (la scara 1:5000- 1:500), în funcție de suprafața imobilului, cu delimitarea terenului aferent lucrărilor de construire/desființare propuse, cu puncte de inflexiune și cote pe contur, tabel de coordonate cu calcul de suprafață, curbe de nivel, indicare tarlale, parcele inclusiv pentru vecinătăți, construcții, rețele, drumuri existente, completat de proiectant cu modul de rezolvare a circulației (accese, alei, parcări), a echipării cu utilități în cadrul incintei;
  • fișa cadastrală și extrasul de carte funciară pentru informare, actualizate;
  • memoriu tehnic justificativ;
  • documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, calculată în funcție de suprafața de teren (original și copie)