PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Documente necesare urbanism Documente necesare pentru autorizația de desființare

 • cerere pentru emiterea autorizației de desființare-formular tip F.8. din Ordinul M.D.R.L. nr.839/12.10.2009, corect completată cu elementele de identificare și datele tehnice conform proiectului pentru autorizația de desființare (D.T.A.D.), semnată și după caz, ștampilată de beneficiar;
 • anexa la cererea pentru emiterea autorizației de desființare, completată corect și integral, semnată și ștampilată de către proiectant-pe formular tip F.8;
 • certificatul de urbanism (copie);
 • actul doveditor al titlului asupra imobilului(teren și/sau construcții), care să confere solicitantului dreptul de execuție a lucrărilor de construcții(partea scrisă și desenată-copii legalizate);
 • proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de desființare (D.T.A.D.), întocmit în baza prevederilor anexei nr.1 la Legea nr.50/1991, cu modificarile și completările ulterioare, însotit dupa caz, de referatul de expertiză tehnică, semnate și ștampilate (2 exemplare, originale);
 • dovada O.A.R. în original;
 • avizele și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, însoțite de planurile anexa, privind utilitățile și infrastructura(original și copie);
 • fotografii color format 9x12 cm ale tuturor fațadelor;
 • certificat de atestare fiscală a imobilului care se desființează(original și copie);
 • documentul de plată a taxei de emitere a autorizației de desființare(original și copii);
 • taxa pentru timbru de arhitectură(0,05%) din valoarea lucrărilor autorizate.