PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Documente necesare urbanism Etapele necesare realizării lucrărilor de construcții

Beneficiarul - persoană fizică sau juridică - care intenționează să realizeze o construcție, va parcurge urmatoarele etape:

 • Identificarea emitentului autorizației de construire(primărie locală/consiliu județean);
 • Elaborarea documentației topografice a imobilului, vizată de O.C.P.I. Prahova;
 • Înaintarea documentației pentru obținerea certificatului de urbanism la emitent;
 • Analiza documentației de către emitent;
  1. obținerea avizului Consiliului Județean/primăriei locale, dupa caz
  2. Completarea documentației de către beneficiar, dupa caz;
 • Eliberarea certificatului de urbanism de către emitent;
 • Întocmirea, avizarea și aprobarea unei documentații urbanistice, în cazul în care aceasta este solicitată prin certificatul de urbanism;
  1. Elaborarea documentațiilor tehnice pentru obținerea autorizației de construire (D.T.A.C.)/desființare (D.T.A.D), organizare de șantier (D.T.O.E.) de către proiectanți de specialitate autorizați(arhitectură, construcții, instalații, drumuri și poduri, geologi, hidrotehnică, etc.,după caz);
 • Elaborarea documentațiilor pentru obținerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism;
 • obținerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism;
  1. Modificarea documentației tehnice în functie de condițiile din avizele obținute;
 • Rezolvarea situației juridice a terenului, după caz(acte autentificate);
 • Înaintarea documentației pentru obținerea autorizației de construire/desființare la emitent;
 • Analiza documentației de către emitent;
  1. Completarea documentației de către beneficiar, după caz
  2. obținerea avizului Consiliului Județean, după caz
 • Eliberarea autorizației de construire/desfiintare de către emitent;
 • Înstiintarea emitentului și a Inspectoratului în Construcții Prahova privind data începerii lucrărilor și amplasarea panoului de identificare a investiției pe șantier;
 • Executarea lucrărilor cu respectarea autorizației de construire/desființare(documentație, avize, termen de execuție, etc.);
  1. În cazul în care construcția nu a fost finalizată în termenul stabilit, valabilitatea autorizației de construire/desființare se poate prelungi o singură dată
 • Raportarea trimestrială privind stadiul lucrărilor executate către emitent pâna la finalizarea construcției;
 • Întocmirea procesului-verbal de finalizare a lucrărilor și a cărții tehnice a construcției;
 • Declararea valorii finale a lucrărilor de construcții la emitent și Inspectoratul în Construcții Prahova, în vederea regularizării taxelor;
 • Înregistrarea lucrărilor de construcții în evidențele fiscale ale localității în vederea impozitării;
 • Intabularea construcției la Biroul de Carte Funciară;
 • Urmarirea de către proprietar a comportării în timp a construcției și efectuarea lucrărilor de intreținere, reparații curente și capitale.