PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Documente necesare urbanism Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și a autorizațiilor

Pentru eliberarea certificatelor de urbanism, contribuabilii datorează taxe astfel :

Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism

Taxa, în lei 

a) Pâna la 150 mp inclusiv

2,50

b) Între 151 si 250 mp inclusiv 

3

c) Între 251 si 500 mp inclusiv 

4

d) Între 501 si 750 mp inclusiv 

5

e) Între 751 si 1000 mp inclusiv 

6

f) Peste 1000 mp 

6 lei + 0,01 lei/mp pt. fiecare mp care depaseste 1000 mp 

Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru o clădire care urmează a fi folosită ca locuință sau anexă la locuință este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții .

Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau escavări, necesare studiilor geotehnice, ridicărilor topografice, exploatărilor de carieră, balastierelor, sondelor de gaze și petrol și a altor exploatări, se calculează înmultind numarul de metri pătrați de teren afectat de foraj sau de escavari cu 7 lei.

Pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de organizare de șantier în vederea realizării unei construcții, care nu sunt incluse în altă autorizație, taxa este de 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de șantier.

Pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere de corturi, căsuțe sau rulote ori campinguri, taxa datorată este de 2% din valoarea autorizată a lucrării sau a construcției.

Pentru eliberarea autorizației de construire pentru chioșcuri, tonete, cabine, spații de expunere situate pe căile și în spațiile publice, precum și pentru amplasarea corturilor și a panourilor de afișaj, a firmelor și a reclamelor, taxa datorată este de 7 lei pentru fiecare metru patrat de suprafață ocupată de construcție.

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru orice alta constructie decás­t cele prevazute în alt alineat al prezentului articol este egala cu 1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii, inclusiv instalatiile aferente .

Pentru eliberarea autorizației de desființare parțială sau totală, a construcțiilor și a amenajărilor, taxa datorată este de 0,1% din valoarea impozabilă a acestora. În cazul desființării parțiale, cuantumul taxei se calculează proporțional cu suprafața construită a clădirii supuse demolarii.

Pentru prelungirea certificatului de urbanism precum și a autorizațiilor de construire taxa este de 30% din valoarea taxei inițiale .

Pentru eliberarea autorizațiilor privind lucrările de racorduri și branșamente la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu, taxa datorată este de 10 lei pentru fiecare instalație.

Pentru eliberarea avizului comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului de către primar, taxa se stabilește la suma de 13 lei.

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă se stabilește la suma de 3 lei.

Pentru taxele prevazute în prezentul articol, stabilite pe baza valorii autorizate a lucrarilor de construcții, se aplică urmatoarele reguli:

    taxa datorată se stabilește pe baza valorii lucrărilor de construire declarate de persoana care solicită avizul și se plătește înainte de emiterea avizului ;

    în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construire, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expiră autorizația respectivă, persoana care a obținut autorizația trebuie să depună o declarație privind valoarea lucrărilor de construire la compartimentul de specialitate al autoritații administrației publice locale;

    până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care se depune situația finală privind valoarea lucrărilor de construcții, compartimentul de specialitate al autorităților publice locale are obligația de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construire ;

    până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale a emis valoarea stabilită pentru taxă, trebuie platită orice sumă suplimentară datorată de către persoana care a primit autorizația sau orice sumă care trebuie rambursată de autoritatea administrației publice locale .

În cazul unei autorizații de construire emisă pentru o persoană fizică, valoarea reala a lucrărilor de construcție nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii.

Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor nu se datorează pentru:

certificat de urbanism sau autorizație de construcție pentru lăcaș de cult sau construcție anexă;

certificat de urbanism sau autorizație de construcție pentru dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care aparțin domeniului public al statului;

certificat de urbanism sau autorizație de construcție pentru lucrările de interes public județean sau local;

certificat de urbanism sau autorizație de construcție, dacă beneficiarul construcției este o instituție publică;

autorizație de construcție pentru autostrăzile și căile ferate atribuite prin concesionare, conform legii.