PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Indicatori de evaluare

Atingerea obiectivelor strategice din Strategia de Dezvoltare Locală pentru perioada 2021-2027 se va face prin elaborarea unor planuri anuale de acţiune locală, identificarea, selectarea și implementarea proiectelor strategice, în vederea găsirii celor mai bune soluţii de atingere a obiectivelor și priorităţilor propuse, monitorizarea și evaluarea implementării proiectelor strategice.

Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare Locală este: dezvoltarea durabilă a comunei prin creșterea competitivităţii economiei locale, diversificarea activităţilor economice și atractivitatea socio-culturală a localităţii.

Indicatorii de realizare a obiectivului general sunt:
- Aducerea infrastructurii la nivel european;
- Educarea și formarea resurselor umane;
- Sprijinirea mediului de afaceri;
- Încurajarea și promovarea antreprenoriatului;
- Dezvoltarea agroturismului local;
- Încurajarea dezvoltării activităţilor non-agricole;
- Dezvoltarea micilor afaceri de familie;
- Creșterea numărului de locuri de muncă și a veniturilor salariale;
- Diversificarea serviciilor pentru populaţie;
- Încurajarea și sprijinirea tinerilor pentru întemeierea unei familii;
- Motivarea tinerilor de a se stabili in localitate.

S-au stabilit ca indicatori de realizare a obiectivelor strategice astfel:

Infrastructură de transport și de utilităţi

Scopul intervenţiei este de a dezvolta calitatea infrastructurii de transport sau de utilităţi prin:
- Extinderea alimentării cu apă potabilă, gaze naturale și energie electrică;
- Modernizarea și reabilitarea drumurilor;
- Extinderea trotuarelor și aleilor pietonale;
- Extindere reţea canalizare;
- Extinderea reţelei de iluminat public și modernizarea acesteia;
- Implementarea unor mijloace de supraveghere și sistematizare a traficului, semnalizarea și protejarea trecerilor de pietoni în mod deosebit în proximitatea zonelor care s-au dovedit periculoase pentru traficul pietonal;
- Zonarea funcţională a teritoriului în acord cu tendinţele de dezvoltare a acestuia;
- Reabilitarea reţelelor de utilităţi existente;
- Îmbunătăţirea infrastructurii de transport astfel încât să fie reduse influenţele negative asupra mediului și confortului populaţiei;

Agricultură

Scopul intervenţiei este acela de a contribui la dezvoltarea unei agriculturi competitive, bazată pe iniţiativă privată, pentru a proteja patrimoniul natural al localităţii. Acest lucru se poate realiza prin:
- Modernizarea instalațiilor agricole;
- Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistență;
- Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi;
- Diversificarea producției, ajustarea profilului, nivelului și calității producției la cerințele pieței, inclusiv a celei ecologice;
- Politici de marketing eficiente în domeniul agriculturii;
- Activități agricole diversificate și generatoare de venit la bugetul local;
- Încurajarea înființării grupurilor de producători din sectorul agricol în vederea obținerii de produse de calitate care îndeplinesc standardele comunitare, prin aplicarea unor tehnologii de producție unitare;
- Promovarea iniţiativelor de dezvoltare locală;
- Dezvoltarea activităţilor de consultanţă agricolă;
- Dezvoltarea prestatorilor de servicii în agricultură;
- Dezvoltarea și încurajarea agriculturii ecologice;
- Menţinerea și conservarea calităţii solului;
- Conservarea și ameliorarea biodiversităţii.

Mediul înconjurător

Scopul intervenţiei este de a îmbunătăţi calitatea mediului înconjurător prin creșterea eficienţei colectării deșeurilor menajere și industriale, protejarea comunităţii de riscurile unor hazarde naturale, creșterea gradului de informare, educare și conștientizare a cetăţenilor privind importanţa calităţii mediului. Aceste aspect pot fi atinse prin:
- Lucrări de regularizare;
- Îmbunătăţirea sistemului de colectare selectivă, a spaţiului de depozitare temporară și transportul deșeurilor;
- Dotări cu utilaje și echipamante pentru serviciul de gospodărire locală;
- Limitarea schimbărilor climatice și a costurilor și efectelor sale negative pentru mediu;
- Minimizarea impactului infrastructurii de transport asupra economiei, societăţii și mediului;
- Promovarea modelelor de producţie și consum durabile;
- Evitarea supraexploatării resurselor naturale;
- Dezvoltarea de măsuri care să încurajeze prevenirea generării de deșeuri;
- Creșterea ratei de reciclare și îmbunătăţirea calităţii materialelor reciclate;
- Promovarea valorificării deșeurilor din ambalaje;
- Încurajarea producerii de energie.

Economie și mediul de afaceri

Scopul intervenţiei este acela de a contribui la dezvoltarea economică a localităţii prin crearea condiţiilor dezvoltării unui mediu de afaceri prosper, bazat pe competiţie, pe dezvoltarea nevoilor de afaceri locale, pe valorificarea resurselor naturale și umane locale. Acest aspect poate fi atins prin:
- Modernizarea infrastructurii de afaceri;
- Stabilirea unui calendar de întâlniri ale mediului de afaceri și administraţiei locale;
- Informarea cetăţenilor cu privire la oportunităţile de finanţare nerambursabile;
- Organizarea de evenimente, în parteneriat cu AJOFM și formatori privaţi, în vederea promovării oportunităţilor de formare profesională și angajare;
- Menţinerea investiţiilor actuale, sprijinirea și atragerea de noi investiţii, în principal cele ce utilizează capacităţi de producţie nepoluante;
- Promovarea bunurilor și serviciilor locale;
- Alte activităţi specifice.

Educaţie, cultură și sport

Scopul intervenţiei este acela de a contribui la creșterea atractivităţii sociale și culturale a localităţii, atât pentru cetăţeni, în special pentru tineri, cât și pentru atractivitatea zonei. Un aspect esenţial este acela de a valorifica baza materială existentă, prin implicarea cadrelor didactice, a părinţilor și a unor ONG-uri. Aceste aspecte pot fi atinse prin:
- Modernizarea, reabilitarea și dotarea unităţilor de învăţământ/cultură;
- Amenajarea, întreţinerea și modernizarea locurilor de joacă pentru copii;
- Lucrări de modernizare a lăcașurilor de cult;
- Sprijinirea proiectelor educative și a tuturor formelor de creativitate școlară;
- Promovarea diversităţii culturale;
- Modernizarea, reabilitarea și dotarea tuturor așezămintelor culturale;
- Crearea condiţiilor pentru existenţa unor programe culturale permanente;
- Încurajarea utilizării tehnologiei informaţiei de câţi mai mulţi locuitori;
- Iniţierea și dezvoltarea unor programe de formare continuă a cadrelor didactice, a părinţilor și a adulţilor, prin parteneriat;
- Integrarea copiilor și tinerilor cu probleme sociale și economice în viaţa socială și economică a comunităţii;
- Încurajarea unei mentalităţi antreprenoriale, în special în rândul tinerilor;
- Lărgirea accesului la o serie de forme creative de exprimare, atât prin intermediul învăţământului formal, cât și prin activităţii nonformale și informale pentru tineret;
- Oferirea mijloacelor care să permită cetăţenilor să-și îmbunătăţească oportunităţile de angajare în toate domeniile în care creativitatea și capacitatea de inovare joacă un rol important;
- Diversificarea tipurilor de ofertă și a formelor de expresie artistică, inclusiv prin susţinerea proiectelor care vizează organizarea de festivaluri, gale, concursuri de creaţie și de interpretare;
- Actualizarea și completarea colecţiilor de bibliotecă; modernizarea incintelor și a serviciilor oferite;
- Dezvoltarea infrastructurii pentru practicarea sportului și organizarea de competiţii sportive;
- Construire bazin de înot;
- Valorificarea resurselor naturale ale comunei pentru crearea infrastructurii de agrement;
- Protejarea zonelor verzi existente si amenajarea de noi zone verzi după normele urbanistice.

Resurse umane. Social

Scopul acestei intervenţii este de a contribui la dezvoltarea resurselor umane ale localităţii, prin încurajarea formării profesionale în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societăţii bazate pe cunoaștere, conectarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii. Un alt obiect este creșterea calităţii vieţii persoanelor marginalizate social sau aflate în stare de vulnerabilitate prin implementarea unor proiecte într-un cadru partenerial eficient administraţie publică – societate civilă. Aceste aspecte pot fi atinse prin:
- Dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane dezavantajate;
- Construirea de locuinţe pentru tineri;
- Măsuri active de ocupare a forţei de muncă;
- Program de instruire și formare profesională continuă a personalului din învăţământ și asistenţa socială;
- Îmbunătăţirea și perfecţionarea competenţelor profesionale a persoanelor adulte care activează în domeniile agriculturii și industriei agro- alimentare;
- Calificarea și recalificarea, instruirea și perfecţionarea persoanelor ocupate în agricultura de subzistenţă;
- Dezvoltarea capacităţii serviciului de asistenţă socială.

Agroturism și turism de week-end

Scopul intervenţiei este acela de a contribui la o mai bună valorificare a potenţialului turistic natural și antropic, la dezvoltarea serviciilor agroturistice, la valorificarea unor oportunităţi de finanţare în acest domeniu.

Aceste aspecte pot fi atinse prin:
- Valorificarea resurselor naturale ale localităţii pentru crearea infrastructurii de agrement (amenajare zonă de agremement și promenadă de-a lungul râului Teleajen, construire bazin înot, amenajare zonă centrală);
- Crearea infrastructurii de turism de week-end, organizare de evenimente;
- Valorificarea oportunităţilor de finanţare în turismul ecologic și agroturism.

Administraţie publică

Scopul intervenţiei este acela de a contribui la o mai bună valorificare a resurselor umane angajate în sectorul administraţiei, transparenţa serviciilor oferite și a deciziilor adoptate, servirea promptă a cetăţeanului, îmbunătăţirea relaţiei între funcţionarul public și cetăţean.

Aceste aspecte pot fi atinse prin:
- Îmbunătăţirea capacităţii administrative;
- Îmbunătăţirea relaţiei cu cetăţenii și mediul de afaceri;
- Introducerea de noi instrumente și tehnologii;
- Îmbunătăţirea calităţii și furnizării de servicii;
- Îmbunătăţirea sistemelor de raportare a performanţei;
- Îmbunătăţirea capacităţii de absorbţie a fondurilor de dezvoltare;
- Instruirea personalului din administraţie;
- Creșterea transparenţei actului administrativ;
- Dotări pentru intervenţii în caz de situaţii de urgenţă;
- Dotări ale administraţiei locale.
Anunțuri
Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă(SNUAU)