PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Infrastructură

Infrastructura de drumuri, alei și trotuare

Accesul în comună se face pe drumul european E 577, drumul naţional DN 1D și drumurile judeţene DJ 146 și DJ 103S. Legătura cu satele componente și comunele învecinate se face pe DC 70B.

Accesul în teritoriu se face pe următoarele drumuri clasificate:
- DN 1 B – Ploiești – Buzău
- DJ 146 – pornește din DN 1B – Loloiasca – Sătucu – Tomșani – Magula și iese prin partea de vest a localităţii, spre DN 1D
- DJ 102 N – pornește din Gornet Cricov – Ceptura, traversează teritoriul administrativ al localităţii prin partea de est, se îndreaptă spre Colceag și se termină în DN 1D
- DJ 103 S – pornește din DJ 146, sat Magula și se îndreaptă spre Colceag și se termină în DJ 102 N.
- DC 70 B – pornește din Urlaţi și traversează teritoriul administrativ al comunei Tomșani, prin partea de nord a localităţii și se termină în DN 1B.

Comuna are acces direct la reţeaua feroviară de transport pe linia București Nord – Suceava..

Traficul feroviar este atât de călători, cât și de marfă, ceea ce facilitează și mai mult legătura comunei cu localităţile învecinate.

Drumurile care traversează comuna Tomșani sunt asfaltate într-un procent de aproximativ 95%, restul fiind pietriuite.

Principalele disfuncţionalităţi ale reţelei stradale sunt generate de:
- profile necorespunzătoare parţial pe drumurile judeţene și drumurile comunale;
- intersecţii neamenajate corespunzător;
- discontinuitatea trotuarelor;
- insuficienţa marcajelor rutiere pe drumurile din comună;
- desfășurarea circulaţiei pietonale și cea a bicicliștilor pe carosabil.

Drumurile judeţene si cele comunale sunt întreţinute în condiţii optime de funcţionare de către serviciile specifice ale administraţiei publice locale în colaborare cu Direcţia Regională de Drumuri și Poduri. În localitatea Tomșani există o reţea stradală extinsă de aproape 100 străzi, cu multe drumuri locale, dar cu relativ puţine intersecţii amenajate pentru circulaţie. Satisfacerea nevoilor de transport ale locuitorilor se leagă de structura drumurilor locale.

Ponderea străzilor comunale modernizate în total străzi era de 90% în anul 2020, valoare care se află pe un trend ascendent faţă de anul 2010 și care este peste media judeţului Prahova.

Din analiza datelor existente, a normelor tehnice în vigoare pentru proiectarea străzilor, intersecţiilor, profilurilor caracteristice, parcajelor etc., și din discutiile cu factorii locali de specialitate s-au evidenţiat și o serie de disfuncţionalităţi, semnalându-se cu precădere următoarele:
• nu toate profilele transversale ale strazilor corespund din punct de vedere tehnic noilor standarde;
• discontinuitatea trotuarelor în unele zone;
• traficul eterogen (tractoare, căruţe, bicicliști, automobiliști și pietoni) generează accidente rutiere;
• străzi înguste care necesită lărgire;
• intersecţii neamenajate;
• lipsa de parcaje amenajate aferente principalelor dotări ale comunei, în zonele de interes social și comercial.

Situaţia infrastructurii rutiere în comuna Tomșani arată însă un interes ridicat din partea autorităților publice pentru modernizare, confruntându-se în același timp și cu probleme generate de criza pandemică din ultimii doi ani.

Alimentare cu apă și canalizare

Comuna Tomșani dispune în prezent de un sistem de alimentare cu apă potabilă centralizat, care furnizează apă atât pentru nevoile populaţiei, cât și pentru agenţii economici.

Lungimea reţelei simple de alimentare cu apă la nivelul localităţii era la sfârșitul anului 2020, din datele furnizate de Institutul de Statistică Direcţia Judeţeană Prahova de 18,8 kilometri.

Evoluţia este evidentă, dacă raportăm cifrele actuale la situaţia de acum cinci ani, iar administraţia locală are pe agenda de lucru proiecte de extindere a reţelei de alimentare cu apă potabilă.

Alimentarea cu gaze a localităţii Tomșani se realizează printr-o conductă de presiune redusă.

Reţeaua de alimentare cu gaz existentă în comună la sfârșitul anului 2020 avea o lungime de 35 Km și a cunoscut o evoluție accentuată între 2016-2020.

Și consumul de gaze se află pe un trend ascendent.

Energie electrică

Comuna Tomșani este în prezent complet electrificată. Alimentarea cu energie electrică este asigurată de societăţi de profil, în sistem competitiv după liberalizarea pieţei; în ce privește procentul branșamentelor la energia electrică, acesta este de 98%.

Teritoriul administrativ al comunei Tomșani este străbătut de o serie de reţele de transport a energiei electrice (400 si 200 kV) și repartiţie (110 kV).

Reţeaua este pozată pe stâlpi de beton. Conductoarele au predominant secţiuni de 50 și 35 mm2 OLA1.

Reţeaua de joasă tensiune (0,4 kV) este de tip aerian cu distribuţie radială. Ea este destinată alimentarii consumatorilor casnici, celorlalţi consumatori (unităţile economice și sectorul terţiar), precum și reţelei de iluminat public. Pozarea reţelei de joasă tensiune este realizată pe stalpi de beton,destinaţi acestui tip de reţea. Acești stâlpi sunt utilizaţi și pentru circuitele de iluminat public.

Conductoarele reţelei de joasă tensiune au secţiuni de 35 - 95 mm 2 .

Alimentarea reţelelor de distribuţie de joasă tensiune (0,4 kV) se face din posturile de transformare de tip aerian.

Reţeaua de iluminat public este realizată cu lămpi cu vapori de mercur.

Primăria Tomșani își propune implementarea unui proiect pentru producerea de energie electrică pentru iluminat public care constă în obţinerea de energie electrică din Surse Regenerabile de Energie (SRE), respectiv fotovoltaice, pentru alimentarea iluminatului public în vederea reducerii costurilor din bugetul local și îmbunătăţirii aprovizionării cu energie.

Tehnologia informaţiei și telecomunicaţiilor

Serviciile de telefonie mobilă sunt oferite de operatorii de telefonie Vodafone, Orange și Telekom.

În domeniul noilor tehnologii, în comunicaţii exista tendinţe deosebit de favorabile în domenii precum:
- comunicaţii mobile GSM, existând peste 1.500 de utilizatori.
- internet: există firme cu acest profil. Prezenţa în spaţiul virtual /internet al localităţii este la o cota numerică și calitativă ridicată.
- domenii rezervate pe internet (.ro) cu proprietari-firma din Tomșani este apropiat de 30, inclusiv instituţiile publice.

Serviciile poștale sunt asigurate de oficiul poștal ale Direcţiei Regionale de Poștă Prahova și de operatori de curierat: Fun Courier, Urgent Curier etc.

Oficiul Poștal este situat în satul de reședinţă. Oficiul Poștal oferă clienților atât servicii tradiționale, cât și servicii informatizate de tip Western Union, On-line, mandate electronice. Titularii gospodărilor arondate acestei subunități poștale își pot achita facturile la utilități - telefonie fixă și mobilă, curent electric, gaz, dar pot efectua și plăți către băncile partenere Poștei Române.

Principalele probleme

În condiţiile creșterii suprafeţei locative din comuna Tomșani, deși ponderea străzilor comunale modernizate în total străzi era peste media judeţeană, totuși starea infrastructurii rutiere constituie o problemă importantă pentru locuitorii localităţii.

La nivelul reţelei de distribuţie a apei potabile se constată accesul relativ redus al populaţiei la aceste servicii, fapt evidenţiat de cantitatea medie de apă distribuită locuitorilor, mai mică decât media înregistrată la nivel de judeţ.

Existența gospodăriilor neracordate la sistemul de canalizare poate avea efecte negative asupra mediului.

Reţeaua de gaz metan este insuficient dezvoltată, iar în zonele de dezvoltare imobiliară se impune extinderea acesteia ținând cont de potențialul de dezvoltare viitoare a teritoriului.

Poluarea aerului este cauzată, în primul rând, de traficul rutier, localitatea putând fi încadrată în zonele cu poluare medie. Poluarea sonoră este cauzată de traficul rutier în creștere constantă în ultimii ani.

Principalele probleme ale reţelei de energie electrică sunt întreruperile la energie electrică și căderile de tensiune. Cauzele acestor deficienţe sunt atât defecţiunile la reţeaua de electricitate, cât și faptul că aceasta este suprasolicitată de utilizatori.

Direcţii posibile de acţiune

Dezvoltarea reţelei de străzi menită să faciliteze accesul în zonă și să decongestioneze traficul. Reabilitarea trebuie să vizeze atât drumurile principale, cât și străzile laterale, pe baza unei prioritizări a investiţiilor.

Racordarea la utilităţi a populaţiei comunei. Conectarea la reţeaua de apă potabilă, de gaz și reţelei de canalizare conduc la dezvoltarea condiţiilor de trai al populaţiei, iar necesitatea unor investiţii importante pentru extinderea acestora este evidentă.

Dezvoltarea reţelei electrice și a surselor de energie regenerabilă/ alternativă se impune prin dezvoltarea unei reţele subterane de alimentare cu energie electrică și realizarea unor investiţii din fonduri europene nerambursabile în surse alternative de energie.

Accesarea fondurilor europene. Atât pentru dezvoltarea și modernizarea reţelelor de transport, dar și pentru extinderea și modernizarea reţelelor de
utilităţi.

Conform sondajului de opinie realizat în rândul populaţiei din comuna Tomșani, la nivel local există o situaţie nesatisfăcătoare vis-à-vis de starea parcărilor, a trotuarelor.

În ceea ce privește evaluarea raportului calitate/preţ al utilităţilor publice din comuna Tomșani, situaţia cea mai problematică este întâlnită în ceea ce privește serviciul de furnizare a gazelor naturale. 36% din persoanele chestionate s-au declarat nemulţumite de raportul calitate/preţ al gazelor naturale.

72% din persoanele racordate la reţeaua de furnizare a apei potabile sunt mulţumite de raportul calitate/preţ al acestui serviciu.Anunțuri
Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă(SNUAU)