PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Registrul pentru evidența hotărârilor adoptate de Consiliul Local în 2024

35 31.05.2024 31.05.2024 Hotărârea 35 din 2024 privind aprobarea Raportului de evaluare a activelor fixe aflate în patrimoniul Comunei Tomşani, judeţul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
34 31.05.2024 31.05.2024 Hotărârea 34 din 2024 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2024 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
33 31.05.2024 31.05.2024 Hotărârea 33 din 2024 privind aprobarea retocării activităţii cabinetelor medicale individuale CMI Ungureanu Giorgiana - medic de familie şi CMI Neagu Alice-Nicoleta - medic stomatolog, din clădirea Primăriei Tomşani În clădirea cu destinaţie „Dispensar uman" din satul Magula nr. SJ (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
32 18.04.2024 18.04.2024 Hotărârea 32 din 2024 privind concesionarea directă a spaţiului cu destinaţie de cabinet medical din satul Loloiasca, pentru medicină de familie (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
31 18.04.2024 18.04.2024 Hotărârea 31 din 2024 privind constatarea încetării Contractului de concesiune nr. 4679 din 22.12.2004 având ca obiect spaţiul în care s-a desfăşurat activitatea Cabinetului Medical Individual Dr. Oancea Luiza, la data decesului medicului de familie titular (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
30 18.04.2024 18.04.2024 Hotărârea 30 din 2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi şi a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii „Executia de trotuare si elemente de scurgere a apelor de-a lungul drumului judetean 146, comuna Tomsani, judetul Prahova", aprobat pentru finanţare prin Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny", precum şi a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanţate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
29 18.04.2024 18.04.2024 Hotărârea 29 din 2024 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2024 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
28 18.04.2024 18.04.2024 Hotărârea 28 din 2024 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Tomşani, judeţul Prahova pentru a vota în Adunarea generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercom unitară "Parteneriatul pentru Managementul APEI Prahova" retragerea Comunei Puchenii Mari din asociaţie (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
27 18.04.2024 18.04.2024 Hotărârea 27 din 2024 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
26 29.03.2024 29.03.2024 Hotărârea 26 din 2024 privind acordarea unui mandat special cu drept de vot reprezentantului comunei Tomşani în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercom unitară "Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova" pentru a vota respingerea revocării Hotărârii AGA nr. 11  din 25. l 0.2023 şi pentru a vota respingerea Rezilierii Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii acth1ităţii de colectare, transport şi transfer a deşeurilor municipal în zonele: 3-Drăgăneşti, 4-Urlaţi, 5-Vălenii de Munte nr. 259 din 18.02.2019-1576 din 19.02.2019, pentru neplata redevenţei conform contractului (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
25 29.03.2024 29.03.2024 Hotărârea 25 din 2024 privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului pe anul 2023 și a propunerilor de casare a bunurilor degradate, uzate fizic și moral (

Hotărâre PDF!

)
Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
24 29.03.2024 29.03.2024 Hotărârea 24 din 2024 privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenţă familiilor şi persoanelor singure care se află în situaţii de necesitate cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente şi pentru alte situaţii deosebite (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
23 29.03.2024 29.03.2024 Hotărârea 23 din 2024 privind aprobarea Regulamentului de atribuire, prin licitaţie publică, a contractelor de închiriere a suprafaţelor de pajişti proprietate privată a Comunei Tomşani, judeţul Prahova, rămase nealocate prin procedura de atribuire directă (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
22 08.03.2024 08.03.2024 Hotărârea 22 din 2024 privind aprobarea participării Comunei Tomşani în cadrul programului de finanţare derulat de Administraţia Fondului pentru Mediu - Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020 - 2024 - ,,RABLA PLUS" (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
21 27.02.2024 27.02.2024 Hotărârea 21 din 2024 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Tomşani, judeţul Prahova pentru a vota în Adunarea generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Parteneriatul pentru Managementul APEI Prahova" retragerea Comunei Ceptura din asociaţie (Proiect PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
20 27.02.2024 27.02.2024 Hotărârea 20 din 2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Extindere reţea de canalizare pe strada Tineretului, Comuna Tomşani" (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
19 27.02.2024 27.02.2024 Hotărârea 19 din 2024 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Tomşani În Comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru secretarul general al comunei Tomşani pe anul 2023 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
18 27.02.2024 27.02.2024 Hotărârea 18 din 2024 privind retragerea dreptului de folosinţă asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15 din 2003 domnului Nedelcu Georgian-Cristian (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
17 02.02.2024 02.02.2024 Hotărârea 17 din 2024 pentru îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul Anexelor 2 şi 3 la Hotărârea Consiliului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova nr. 10 din 29.01.2021 privind atribuirea de denumiri străzilor de pe teritoriul administrativ al comunei Tomşani, judeţul Prahova şi aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Tomşani, judeţul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
16 02.02.2024 02.02.2024 Hotărârea 16 din 2024 privind aprobarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2024 şi estimările pentru anii 2025-2027 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
15 26.01.2024 26.01.2024 Hotărârea 15 din 2024 privind aprobarea Programului principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale și educative care se desfășoară în comuna Tomșani, județul Prahova, în anul 2024 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
14 26.01.2024 26.01.2024 Hotărârea 14 din 2024 privind aprobarea decontării contravalorii cheltuielilor de transport între localitatea de domiciliu sau reşedinţă şi localitatea unde se află locul de muncă al funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomşani, judeţul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
13 26.01.2024 26.01.2024 Hotărârea 13 din 2024 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatul de specialitate al Primarului comunei Tomşani şi serviciilor publice înfiinţate prin hotărâri ale consiliului local, începând cu data de 01.01.2024 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
12 26.01.2024 26.01.2024 Hotărârea 12 din 2024 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea Acordului administratorului drumului şi Autorizaţiei privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele publice din comuna Tomşani şi care afectează structura căilor de comunicaţii rutiere, străzilor, podurilor, trotuarelor, aleilor, etc., terenurilor de sport precum şi spaţiilor verzi (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
11 26.01.2024 26.01.2024 Hotărârea 11 din 2024 privind aprobarea vânzării terenului cu număr cadastral 21737 în suprafaţă de 700 mp intravilan sat Sătucu, proprietate privată a Comunei Tomşani, atribuit m baza Legii nr. 15 din 2003 pentru construirea unei.locuinţe domnului Stall Marian, proprietarul construcţiei (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
10 26.01.2024 26.01.2024 Hotărârea 10 din 2024 privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă la nivelul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Tomşani, judeţul Prahova, pentru anul 2024 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
9 26.01.2024 26.01.2024 Hotărârea 9 din 2024 privind aprobarea numărului de posturi pentru asistenţii personali ai persoanele cu handicap grav, pentru anul 2024 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
8 26.01.2024 26.01.2024 Hotărârea 8 din 2024 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartiza rea orelor de muncă ce vor fi efectuate de beneficiarii de ajutor de incluziune pentru anul 2024 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
7 26.01.2024 26.01.2024 Hotărârea 7 din 2024 privind alegerea preşedintelui de şedinţă care va conduce şedinţa ordinară convocată pentru data de 26.01.2024 şi va exercita pentru această şedinţă atribuţiile prevăzute de lege (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
6 19.01.2024 19.01.2024 Hotărârea 6 din 2024 privind aprobarea solicitării finanţării cheltuielilor pentru actualizarea Planului Urbanistic General şi Regulamentului Local de Urbanism aferente comunei Tomşani, judeţul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
6 26.01.2024 26.01.2024 Proiect de hotărâre 6 din 2024 privind aprobarea numărului de posturi pentru asistenţii personali ai persoanele cu handicap grav, pentru anul 2024 (Proiect PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Hotărâre PDF!
5 19.01.2024 19.01.2024 Hotărârea 5 din 2024 privind aprobarea realizării activităţii de urbanism şi amenajarea teritoriului prin Serviciul de amenajare a teritoriului şi urbanismului constituit în cadrul Filialei Judeţene Prahova a Asociaţiei Comunelor din România şi însuşirea Acordului cadru de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de amenajare a teritoriului şi urbanismului (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
4 09.01.2024 09.01.2024 Hotărârea 4 din 2024 privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2024-2025, la nivelul comunei Tomşani, judeţul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
3 09.01.2024 09.01.2024 Hotărârea 3 din 2024 privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare din bugetul local pe anul 2023, din excedentul bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova al anilor precedenţi şi acoperirea temporară a golurilor de casă în anul curent din excedentul bugetului local al anilor precedenți (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
2 03.01.2024 03.01.2024 Hotărârea 2 din 2024 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 91 din 27.12.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare drumuri de interes public în comuna Tomşani" (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
1 03.01.2024 03.01.2024 Hotărârea 1 din 2024 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin