PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.26A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Formulare tip

Cerere pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului, stimulentului de inserție, indemnizației lunare, sprijinului lunar și alocației de stat pentru copii
Cerere-declarație pe propria răspundere pentru acordarea stimulentului educaţional ( tichet social pentru gr ădiniță )-Beneficiarii de ajutor social și/sau alocaţie pentru familiile cu copii vor completa doar punctele A, B, C și F
Cerere-declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială,
Cerere-declarație pe propria răspundere pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistenţă socială sau pentru acordarea unor drepturi
Cerere pentru acordarea alocației de stat pentru copii
Model de adeverință pentru acordarea indemnizației de creșstere a copilului-actualizată
Cerere-declarație pe propria răspundere pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistenţă socială sau pentru acordarea unor noi drepturi
Declarație de impunere privind impozitul pe clădiri persoane fizice-ITL-001-2016
Declarație de impunere privind impozitul pe clădiri persoane juridice-ITL-002-2016
ITL-003-2016
ITL-004-2016
Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului sau taxei pe mijloacele de transport aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice-ITL-005-2016
Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone afalate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice-ITL-006-2016
Declaraţie fiscală pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice-ITL-014-2016
Declarație fiscală pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate-ITL-015-2016
Declarație fiscală pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport-ITL-016
Impozit pe spectacole-ITL-017-2016
Notă de plată-ITL-018-2016
Borderou desfășurător al încasărilor-ITL-019-2016
Proces verbal de verificare casier-ITL-020-2016
Registru de rol nominal unic-ITL-021-2016
Registru de rol alte venituri-ITL-022-2016
Extras de rol-ITL-023-2016
Matricola pentru evidența centralizată a impozitului pe clădiri, a taxei pe clădiri, a impozitului pe teren, a taxei pe teren și a impozitului pe mijloacele de transport-ITL-024-2016
Borderou de debite-scăderi-ITL-025-2016
Confirmarea de primire a debitelor-ITL-026-2016
Anunț individual pentru comunicarea prin publicitate-ITL-027-2016
Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate-ITL-028-2016
Proces-verbal pentru îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate-ITL-029-2016
Legitimație pentru funcționarul public din organul fiscal local cu atribuții în: stabilirea, constatarea, controlul fiscal, inspecția fiscală, urmărirea, executarea silită, încasarea impozitelor și taxelor locale și a altor venituri la bugetul local-ITL-030-2016
Ordin de serviciu-ITL-031-2016
Aviz de inspecție fiscală-ITL-032-2016
Invitație-ITL-033-2016
Proces verbal de reținere sau restituire de înscrisuri-ITL-034-2016
Decizie de impunere privind creanțele datorate bugetului local, în urma inspecției fiscale-ITL-035-2016
Decizie privind nemodificarea bazei de impunere-ITL-036-2016
Somație-ITL-037-2016
Titlu executoriu-ITL-038-2016
Proces-verbal privind comunicarea somației-ITL-039-2016
Proces-verbal privind calculul sumelor prevăzute prin titlul executoriu-ITL-040-2016
Decizie de instituire a măsurilor asigurătorii-ITL-041-2016
Decizie de ridicare a măsurilor asigurătorii-ITL-042-2016
Adresă de înființare a popririi asigurătorii-ITL-043-2016
Adresă de înființare a popririi-ITL-044-2016
Înștiințare privind înființarea popririi-ITl-045-2016
Proces-verbal de constatare a contravenției-ITL-046-2016
Proces-verbal de identificare bunuri mobile-ITL-047-2016
Proces-verbal de identificare bunuri imobile-ITL-048-2016
Proces-verbal de sechestru asupra bunurilor mobile-ITL-049-2016
Proces-verbal de sechestru asupra bunurilor imobile-ITL-050-2016
Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile-ITL-051-2016
Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri-ITL-052-2016
Cerere-declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială
Cerere-declarație pe propria răspundere pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistență socială sau pentru acordarea unor noi drepturi
Cerere-declarație pe propria răspundere pentru acordarea stimulentului educațional (tichet social pentru grădiniță)
Cerere-declarație pe propria răspundere pentru pentru acordarea unorr drepturi de asistenţă socială