PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.26A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri în anul 2023

20 03.03.2023 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 20 din 2023 privind participarea Comunei Tomşani, judeţul Prahova la proiectul ,,PH BIBLIOHUB" (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 1603 din 03.03.2023,

- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1604 din 03.03.2023,

Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată;

Ordonanţa de urgenţă nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituţional

şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi

rezilienţă;

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea

Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile

şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;

Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României (PNRR),

Ordinul ministerului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr.

21791/09. l 2.2022pentru aprobarea Ghidului specific Finanţarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de

dezvoltare a competenţelor digitale aferent PNRR/2022/Componenta 7 Transformarea digitală / INVESTIŢIA

117. Scheme de finanţare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competenţelor digitale

06.03.2023 Hotărâre PDF!
19 21.02.2023 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 19 din 2023 privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului pe anul 2022 şi a propunerilor de casare a bunurilor degradate, uzate tizic şi moral (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

-Reforatul de aprobare înregistrat sub nr. 1297 din 21.02.2023,

-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1298 din 21.02.2023,

-Procesul verbal privind rezultatele inventarierii patrimoniului comunei Tomşani pe anul 2022,

lnregistrat sub nr. 508 din 20.01.2023

28.02.2023 Hotărâre PDF!
19 21.02.2023 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 18 din 2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomşanil, judeţul Prahova pe anul 2023 şi estimările pentru anii 2024-2026 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

-Raportul de specialitate întocmit de inspectorul principal Marinescu Adriana-Georgiana,

înregistrat sub nr.1291 din 21.02.2023, Prahova nr. 32 din 17.02.2023 privind repartizarea pe unităţi

administrativ-teritoriale a fondului la dispoziţia Consiliului judeţean Prahova lpe anul 2023 şi estimări pe

anii 2024-2026, prin care Comunei Tomşani i s-a alocat suma de 400.000 lei pentru anul 2023

28.02.2023 Hotărâre PDF!
17 21.02.2023 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 17 din 2023 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Tomşani în Comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru secretarul general al comunei Tomşani Jpe anul 2022 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 1284 din 21.02.2023,

- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1285 din 21.02.2023

28.02.2023 Hotărâre PDF!
16 21.02.2023 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 16 din 2023 privind transformarea unor funcţii publice din Statul de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomşani, judeţul Prahova (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Având în vedere

-Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 1278 din 21.02.2023, întocnpt de Primarul comunei Tomşani,

judeţul Prahova,

-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1279 din 21.02.2023, întocmit de inspectorul din cadrul

Compartimentului resurse umane şi stare civilă din cadrul aparatului de specilaitate al Primarului comunei

Tomşani, judeţul Prahova,

- Anexa nr. 2 -Statul de funcţii la Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 87 din 07.12.2022 privind

aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Tomşani şi

serviciilor publice înfiinţate prin hotărâri ale consiliului local,

28.02.2023 Hotărâre PDF!
15 21.02.2023 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 15 din 2023 privind rezilierea Contractului de concesiune înregistrat sub nr . 3480 din 17.05.2019 încheiat între Comuna Tomşani şi Constantin Samir, având ca obiect Balta Magula II în suprafaţă de 11,67 ha (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 1270 din 21.02.2023, I - Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1271 din 21.02.2023, - Contractul de concesiune nr. 3480 din 17.05.2019 , încheiat între Comuna Tomşani-în calitate de concedent şi Constantin Samir-în calitate de concesionar, având ca obiect Balta Magula II în suprafaţă de 11,67 ha, -Actul adiţional nr. I la Contractul de concesiune nr. 3480 din 17.05.2019, înregistrat sub nr 1785 din 16.03.2021, prin care a fost eşalonată plata redevenţei pentru anul 2020, - Adresa înregistrată sub nr. 5865 din 01.09.2021, prin care concesionarului îi sunt reamintite obligaţiile contractuale, -Notificarea privind intenţia de reziliere a contractului de concesiune, înregistrată sub nr. 4080 din 18.05.2022, -Referatul înregistrat sub nr. 6641 din 31.08.2022 întocmit de inspectorul din cadrul compartimentului urbanism, -Procesul verbal de constatare înregistrat sub nr. 7914 din 13.10.2022 încheiat de Administraţia Bazinală der Apă Buzău-Ialomiţa, prin care s-a constatat inexistenţa autorizaţiilor de gospodărire a apelor şi de funcţionare în condiţii de siguranţă şi s-a acordat termen pentru obţinerea acestora 31.12.2022, -Situaţia debitelor restante referitoare la plata redevenţei şi a taxelor datorate în executarea contractului de concesiune 28.02.2023 Hotărâre PDF!
14 21.02.2023 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 14 din 2023 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ŞI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR ŞI A UNITĂŢILOR CONEXE DIN LOCALITATEA TOMŞANI" în cadrul în cadrul PNRR-Componenta Cl 5 şi a cheltuielilor aferente acestui proiect (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

-Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 1262 din 21.02.2023,

-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1263 din 21.02.2023,

-Prevederile Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă aprobat de către Comisia

Europeană la data de 27 .09 .202 I şi de către Consiliul Uniunii Europene la data de 28.10.2021

28.02.2023 Hotărâre PDF!
13 21.02.2023 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 13 din 2023 privind validarea inventarului terenurilor disponibile din intravilanul comunei Tomşani, proprietate privată a Comunei Tomşani, pentru punerea în aplicarie a Legii nr. 15 din 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 1256 din 21.02.2023, -Raportul de specialitate întocmit de inspectorul din cadrul compartimentului urbanism, înregistrat sub nr. 1257 din 21.02.2023 , - Hotărârea Consiliul local al comunei Tomşani, judeţul Prahova m. 15/25.02.20 I 6 pentru aprobarea regulamentului privind metodologia de soluţionare a cererilor de repartizare a terenurilor în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personală, În baza prevederilor Legii m. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personală, rerepublicată, cu modificările şi compl6tările ulterioare şi ale art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 896/2003 pentru aprobarea Nbnnelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003, În temeiul art. 129 alin. (2) litera „c" ş i „d", alin. (6 ) litera „b", alr;. (7) litera „e" , art. 139 alin. (3) litera "g", art. 196 alin. (1) litera „a' art. 354 şi art. 355 <lini Ordonanţa de Urgenţ ă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ„ cu modificările. şi coTJ?pletările ulterioare 28.02.2023 Hotărâre PDF!
12 21.12.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 98 din 2022 privind aprobarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2023 şi estimările pentru anii 2024-2026 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

-Referatul de aprobare al iniţiatorului, înregistrat sub nr. 303 din 13.01.2023,

-Raportul de specialitate întocmit de inspectorul principal Marinescu Adriana-Georgiana,

înregistrat sub nr. 304 din 13.01.2023,

-Deciziile Directorului General al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Ploieşti nr.

4517/28.12.2022, nr. 167/09.01.2023 şi nr. 190/12.01.2023 ,

- Contul de excuţie al bugetului local al comunei Tomşani la data de 31.12.2022,

31.01.2023 Hotărâre PDF!
12 21.02.2023 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 12 din 2023 privind inventarierea în domeniul public al comunei Tomşani a obiectivului de investiţii „Extindere reţea distribuţie apă în satul Loloiasca, comuna Tomşani , judeţul Prahova" (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local
-Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 1248 din 21.02.2023,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1249 din 21.02.2023,
-Contractul de lucrări nr. 7662/04.10.2022 încheiat cu SC Elmy Construct SRL,
-Autorizaţia de construire nr. 192 din data de 27.10.2022 cu valabilitate 24 luni,
-Procesul verbal de recepţie la tenninarea lucrărilor nr. 485 din data de 19.01.2023,
-Procesul verbal al Comisiei speciale pentru inventarierea şi actualizarea inventarului
bunurilor care aparţin domeniului public şi domeniului privat al comunei Tomşani, judeţul Prahova
nr. 1247 din 21.02.2023,
-Hotărârea Consiliului Local Tomşani nr. 50/16.12.2013 privind delegarea gestiunii
serviciului public de alimentare cu apă al comunei Tomşani şi aprobarea Contractului de delegare a
gestiunii Serviciului public de alimentare cu apă al Comunei Tomşani,
În baza prevederilor:
- art. 25 alin. 2 din Legea nr. 241/2006 serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare,
republicată, cu modificări şi completări,
-Art. 25 alin. 3 şi art. 44 alin. 4 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi
publice, republicată, cu modificări şi completări;
- art. 554 şi art. 863 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
-art. 286 alin. 4 şi art. 287 lit. b din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
28.02.2023 Hotărâre PDF!
11 19.01.2023 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 11 din 2023 privind aprobarea cererii şi atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală domnului Banu Alexandru-Valentin (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 468 din 19.01.2023,

-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 469 din 19.01.2023,

-Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 15 din 25.02.2016 privind aprobarea

Regulamentului pentru stabilirea metodologiei de soluţionare a cererilor şi repartizare a terenurilor

atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte

proprietate personală,

-Hotărârea Consiliului local Tomsani nr. 34 din 08.07.2016 privind aprobarea Listei

terenurilor disponibile care pot fi atribuite în baza Legii nr. 15/2003

26.01.2023 Hotărâre PDF!
10 19.01.2023 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 10 din 2023 privind retragerea dreptului de folosinţă asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15 din 2003 domnului Ioniţă Adrian-Valentin (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local Referatul de aprobare îmegistrat sub m. 462 din 19.01.2023, -Raportul de specialitate înregistrat sub m. 463 din 19.01.2023, -Notificarea înregistrată sub nr. 215 din IO.Ol .2023 prin care domnul Ioniţă Adrian-Valentin solicită să se retragă dreptul de folosinţă asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personală, -Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 2 din 20.01.2021 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului Ioniţă AdrianValentin, - Art. 20 litera "g" din Regulamentul pentru stabilirea metodologiei de soluţionare a cererilor şi repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personală, Anexa nr. 1 şi punctul 6.2 din Contractul de comodat, Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 15 din 25.02.2016 26.01.2023 Hotărâre PDF!
9 19.01.2023 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 9 din 2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatul de specialitate al Primarului comunei Tomşani şi serviciilor publice înfiinţate prin hotărâri ale consiliului local, începând cu data de 01.01.2023 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 450 din 19.01.2023,

-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 451 din 19.01.2023,

-Procesul verbal referitor la consultarea salariaţilor,

26.01.2023 Hotărâre PDF!
8 19.01.2023 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 8 din 2023 privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă la nivelul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Tomşani, judeţul Prahova, pentru anul 2023 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 443 din 19.01.2023,

-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 444 din 19.01.2023

26.01.2023 Hotărâre PDF!
7 19.01.2023 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 7 din 2023 privind aprobarea numărului de posturi pentru asistenţii personali ai persoaneor cu handicap grav, pentru anul 2023 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 437 din 19.01.2023,

-Raportul de specialitate întocmit de funcţionarul cu atribuţii de asistenţă socială din cadrul

aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomşani, înregistrat sub nr. 438 din 19.01.2023

26.01.2023 Hotărâre PDF!
6 19.01.2023 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 6 din 2023 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce vor fi efectuate de beneficiarii venitului minim garantat pentru anul 2023 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 431 din 19.01.2023,

-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 432 din 19.01.2023

26.01.2023 Hotărâre PDF!
5 19.01.2023 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 5 din 2023 privind aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General al Comunei Tomşani şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia până la data de 31.12.2024 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 425 din 19.01.2023,

-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 426 din 19.01.2023, întocmit de inspectorul din cadrul

aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomşani, prin care se propune aprobarea prelungirii valabilităţii

Planului Urbanistic Local şi a Regulamentului Local de Urbanism,

- Planul Urbanistic General al comunei Tomşani, judeţul Prahova cu valabilitate de I O ani, aprobat prin

Hotărârea Consiliului Local Tomşani nr. 3 din 30.01.2013,

-Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 12/26.02.2021 privind aprobarea iniţierii demersurilor pentru

actualizarea Planului Urbanistic General şi Regulamentului Local de Urbanism aferente comunei Tomşani, judeţul

Prahova,

-Contractul de prestări servicii nr. 3678/26.05.2021 pentru« Actualizare Plan Urbanistic General şi

Regulament Local de Urbanism comuna Tomşani, judeţul Prahova» încheiat între Comuna Tomşani şi SC Orizont

Vector SRL, pentru o perioadă de 24 de luni,

-Avizul favorabil nr. 28753/28959 din 5.01.2023 emis de Consiliul judeţean Prahova pentru prelungirea

valabilităţii Planului Urbanistic General al comunei Tomşani şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent

acestuia până la data de 31.12.2024

26.01.2023 Hotărâre PDF!
4 26.01.2023 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 4 din 2023 privind aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2023-2024, la nivelul comunei Tomşani, judeţul Prahova (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 419 din 19.01.2023,

- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 420 din 19.01.2023,

- Adresa nr. 6999 din 19.12.2022, înregistrată la Primăria comunei Tomşani sub nr. 10077 din

28.12.2022, prin care Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova comunică Avizul conform pentru

organizarea reţelei şcolare în anul şcolar 2023- 2024 la nivelul comunei Tomşani, judeţul Prahova,

precum şi Adresa nr. 1875 /12.12.2022 a Şcolii Gimnaziale „Prof. Dinu Mihail- Dan" sat Magula,

comuna Tomşani, privind reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat propusă pentru anul

şcolar 2023-2024,

26.01.2023 Hotărâre PDF!
3 19.01.2023 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 3 din 2023 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului c consilier local al domnului Preda Ştefan, la data de 16.01.2023, data decesului şi vacantarea locului de consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

În baza Referatului constatator, înregistrat sub nr. 415 din 19.01.2023, întocmit de primarul

comunei Tomşani, judeţul Prahova şi secretarul general al comunei Tomşani, judeţul Prahova, privind

constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al

domnului Preda Ştefan, la data de 16.01.2023, data decesului şi vacantarea locului de consilier local în

cadrul Consiliului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova,

Având în vedere Certificatul de deces seria D.12 nr. 227578 eliberat la data de 17.01.2023

privind pe Preda Ştefan, decedat la data de 16.01.2023,

26.01.2023 Hotărâre PDF!
2 04.01.2023 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 2 din 2023 privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare din bugetul local pe anul 2022, din excedentul bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova al anilor precedenţi şi acoperirea temporară a golurilor de casă În anul curent din excedentul bugetului local al anilor precedenţi (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 61 din 04.01.2023,

-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 62 din 04.01.2023,

-Contul de încheiere a exerciţiului bugetar la data de 31.12.2022

06.01.2023 Hotărâre PDF!
1 04.01.2023 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 1 din 2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 48 din 04.01.2023,

- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 49 din 04.01.2022,

06.01.2023 Hotărâre PDF!