PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Hotărârile Consiliului Local-2023

Hotărârea 1 din 2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni
Hotărârea 2 din 2023 privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare din bugetul local pe anul 2022, din excedentul bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova al anilor precedenţi şi acoperirea temporară a golurilor de casă În anul curent din excedentul bugetului local al anilor precedenţi
Hotărârea 3 din 2023 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului c consilier local al domnului Preda Ştefan, la data de 16.01.2023, data decesului şi vacantarea locului de consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova
Hotărârea 4 din 2023 privind aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2023-2024, la nivelul comunei Tomşani, judeţul Prahova
Hotărârea 5 din 2023 privind aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General al Comunei Tomşani şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia până la data de 31.12.2024
Hotărârea 6 din 2023 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce vor fi efectuate de beneficiarii venitului minim garantat pentru anul 2023
Hotărârea 7 din 2023 privind aprobarea numărului de posturi pentru asistenţii personali ai persoaneor cu handicap grav, pentru anul 2023
Hotărârea 8 din 2023 privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă la nivelul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Tomşani, judeţul Prahova, pentru anul 2023
Hotărârea 9 din 2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatul de specialitate al Primarului comunei Tomşani şi serviciilor publice înfiinţate prin hotărâri ale consiliului local, începând cu data de 01.01.2023
Hotărârea 10 din 2023 privind retragerea dreptului de folosinţă asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15 din 2003 domnului Ioniţă Adrian-Valentin
Hotărârea 11 din 2023 privind aprobarea cererii şi atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală domnului Banu Alexandru-Valentin
Hotărârea 12 din 2023 privind aprobarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2023 şi estimările pentru anii 2024-2026
Hotărârea 13 din 2023 privind inventarierea în domeniul public al comunei Tomşani a obiectivului de investiţii „Extindere reţea distribuţie apă în satul Loloiasca, comuna Tomşani , judeţul Prahova"
Hotărârea 14 din 2023 privind validarea inventarului terenurilor disponibile din intravilanul comunei Tomşani, proprietate privată a Comunei Tomşani, pentru punerea în aplicarie a Legii nr. 15 din 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
Hotărârea 15 din 2023 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ŞI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR ŞI A UNITĂŢILOR CONEXE DIN LOCALITATEA TOMŞANI" în cadrul în cadrul PNRR-Componenta Cl 5 şi a cheltuielilor aferente acestui proiect
Hotărârea 16 din 2023 privind rezilierea Contractului de concesiune înregistrat sub nr . 3480 din 17.05.2019 încheiat între Comuna Tomşani şi Constantin Samir, având ca obiect Balta Magula II în suprafaţă de 11,67 ha
Hotărârea 17 din 2023 privind transformarea unor funcţii publice din Statul de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomşani, judeţul Prahova
Hotărârea 18 din 2023 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Tomşani în Comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru secretarul general al comunei Tomşani Jpe anul 2022
Hotărârea 19 din 2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomşanil, judeţul Prahova pe anul 2023 şi estimările pentru anii 2024-2026
Hotărârea 20 din 2023 privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului pe anul 2022 şi a propunerilor de casare a bunurilor degradate, uzate tizic şi moral
Hotărârea 21 din 2023 privind participarea Comunei Tomşani, judeţul Prahova la proiectul ,,PH BIBLIOHUB"
Hotărârea 22 din 2023 privind trecerea din domeniul public al comunei Tomşani în domeniul privat al comunei Tomşani a unor bunuri, în vederea scoaterii din funcţiune
Hotărârea 23 din 2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a centrului cultural Tomşani, judeţul Prahova
Hotărârea 24 din 2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Bibliotecii comunale "Alexandru Antemireanu" Tomşani, judeţul Prahova
Hotărârea 25 din 2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni
Hotărârea 26 din 2023 privind iniţierea procedurilor în vederea achiziţionării de către Comuna Tomşani a căminelor pentru branşamente la sistemul de canalizare
Hotărârea 27 din 2023 privind închirierea prin atribuire directă a pajiştilor proprietate privată a Comunei Tomşani, judeţul Prahova
Hotărârea 28 din 2023 privind aprobarea dezmembrării imobiJului-teren cu număr cadastral 23733 situat în intravilanul satului Tornşani, comuna Tomşani, judeţul Prahova, proprietate privată a comunei Tomşani, judeţul Prahova
Hotărârea 29 din 2023 privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Tomşani, judeţul Prahova în Adunarea generală a ADI "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova" pentru a vota primirea comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova,
Hotărârea 30 din 2023 pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 45 din 28.10.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Tomşani, judeţul Prahova, pentru mandatul 2020-2024
Hotărârea 31 din 2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2023
Hotărârea 32 din 2023 privind aprobarea vânzării terenului cu număr cadastral 20837 în suprafaţă de 1007 mp intravilan sat Loloiasca, concesionat pentru construirea unei locuinţe, domnului Bratu Valentin, proprietarul construcţiei
Hotărârea 33 din 2023 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi investiţiei "Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, în Comuna Tomsani, Judeţul Prahova - etapa II"
Hotărârea 34 din 2023 privind participarea Comunei Tomşani, judeţul Prahova la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, program finanţat din "Fondul pentru mediu", cât şi a aprobării depunerii cererii de finanţare şi a cheltuielilor legate de programul pentru casarea autovehiculelor uzate din Comuna Tomşani
Hotărârea 35 din 2023 privind aprobarea documentatiei tehnice - Proiect tehnic, a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi şi a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii ,,Executia de trotuare si elemente de scurgere a apelor de-alungul drumului judetean 146, comuna Tomsani, judetul Prahova", aprobat pentru finanţare prin Programul naţional de investiţii „ Anghel Saligny", precum şi a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanţate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
Hotărârea 36 din 2023 privind inventarierea în domeniul public al comunei Tomsani a obiectivului de investitii ,,Înfiinţare reţea canalizare, comuna Tomşani: judeţul Prahova"
Hotărârea 37 din 2023 privind delegarea gestiunii Serviciului public de canalizare al comunei Tomşani, judeţul Prahova"
Hotărârea 38 din 2023 privind aderarea Comunei Tomşani, judeţul Prahova, ca membru la Parteneriatul de Dezvoltare Durabilă ŢINUTURILE BUDUREASCA
Hotărârea 39 din 2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2023
Hotărârea 40 din 2023 privind aprobarea preţului de vânzare, recalculat, al capacităţilor energetice de distribuţie a energiei electrice rezultate în urma realizării investiţiei "Extindere reţea electrică în cartierul de locuinţe nou înfiinţat în satul Sătucu, comuna Tomşani, judeţul Prahova"
Hotărârea 41 din 2023 privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local al comunei Tomşani pe anul 2022
Hotărârea 42 din 2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi şi a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii „Extindere reţea de canalizare în satul Loloiasca, comuna Tomşani, judeţul Prahova", aprobat pentru finanţare prin Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny", precum şi a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanţate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
Hotărârea 43 din 2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, revizuită, a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi şi a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii "Execuţia de trotuare şi elemente de scurgere a apelor de-alungul drumului judeţean 146, comuna Tomşani, judeţul Prahova", aprobat pentru finanţare prin Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny", precum şi a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanţate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
Hotărârea 44 din 2023 privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Tomşani, judeţul Prahova în Adunarea generală a ADI "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova" pentru a vota primirea comunei Valea Călugărească, judeţul Prahova, ca membru al asociaţiei
Hotărârea 45 din 2023 privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Tomşani, judeţul Prahova în Adunarea generală a ADI "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova" pentru a vota documentele de funcţionare ale serviciului de apă şi de canalizare, actualizate
Hotărârea 46 din 2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anu) 2023
Hotărârea 47 din 2023 privind aprobarea măsurilor organizatorice pentru desfăşurarea manifestării culturale "Zilele Comunei Tomşani, Judeţul Prahova" în anul 2023
Hotărârea 48 din 2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Construire punţi pietonale peste canalul „Seman Urloi" şi amenajare acostament 0S503"
Hotărârea 49 din 2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni
Hotărârea 50 din 2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2023
Hotărârea 51 din 2023 privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Tomşani, judetul Prahova, să voteze şi să semneze Statutul actualizat al Asociaţiei de Dezvoltare Intercom unitară ,,Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova"
Hotărârea 52 din 2023 privind modificarea Anexei nr. I la Hotărârea nr. 50 din 07.07.2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2023
Hotărârea 53 din 2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă care va conduce şedinţa ordinară convocată pentru data de 31.07.2023 şi va exercita pentru această şedinţă atribuţiile prevăzute de lege
Hotărârea 54 din 2023 privind aprobarea înfiinţării unui drum local în intravilanul satului Tomşani, precum şi aprobarea încadrării şi clasificării acestuia în categoria funcţională ustrăzi'', în vederea creării accesului la loturile care vor fi atribuite tinerilor în baza Legii nr. 15 din 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei lo cuinţe proprietate personală
Hotărârea 55 din 2023 modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 42 din 23.05.2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizati şi a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii „Extindere reţea de canali;are în satul Loloiasca, comuna Tomşani, judeţul Prahova", aprobat pentru finanţare prin Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny", precum şi a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanţate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
Hotărârea 56 din 2023 privind aprobarea documentatiei tehnice - Proiect tehnic pentru obiectivul de investiţii ,,Executia de trotuare si elemente de scurgere a apelor de-a lungul drumului judetean 146, comuna Tomsani, judetul Prahova", aprobat pentru finanţare prin Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny"
Hotărârea 57 din 2023 privind aprobarea documentaţiei tehnice -Proiect tehnic pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Tomşani, Judeţul Prahova" finanţat de Administraţia Fondului pentru Mediu, în cadrul Programului privind spijinirea eficenţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public"
Hotărârea 58 din 2023 privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de concesiune nr. 4679 din 22.12.2004 având ca obiect spaţiul în care se desfăşoară activitatea Cabinetului medical Individual Dr. Oancea Luiza, medic de familie
Hotărârea 59 din 2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2023
Hotărârea 60 din 2023 privind aprobarea Acordului de Înfrăţire între Comuna Tomşani , Judeţul Prahova din România şi Comuna Acerenza, Provincia Potenza, Regiunea Basilicata din Republica Italiană
Hotărârea 61 din 2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2023
Hotărârea 62 din 2023 privind declararea de uz şi de interes public a unui imobil şi trecerea acestuia din domeniul privat al comunei Tomşani
Hotărârea 63 din 2023 privind inventarierea în domeniul privat al comunei Tomşani a unui teren situat în extravilanul comunei Tomşani, judeţul Prahova
Hotărârea 64 din 2023 privind iniţierea procedurii de concesionare, prin licitaţie publică, a Bălţii Magula II, 1>roprietate publică a Comunei Tomşani, judeţul Prahova
Hotărârea 65 din 2023 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Tomşani în Consiliul de administraţie al Şcolii gimnaziale „Prof. Dinu Mihail-Dan", sat Magula, comuna Tomşani, judeţul Prahova, pentru anul şcolar 2023-2024
Hotărârea 66 din 2023 privind aprobarea aderării Comunei Tomşani, judeţul Prahova la teritoriul eligibil reprezentat de Asociaţia "'Flag Prahova"
Hotărârea 67 din 2023 pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 42 din 23.05.2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi şi a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii „Extindere reţea de canalizare în satul Loloiasca, comuna Tomşani, judeţul Prahova", aprobat pentru finanţare prin Programul naţional de inn
Hotărârea 68 din 2023 privind acordarea unui mandat special cu drept de vot reprezentantului comunei Tomşani în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova" pentru a vota respingerea Rezilierii Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităţii de colectare, transport şi transfer a deşeurilor municipal În zonele: 3-Drăgăneşti, 4-Urlaţi 5-Vălenii de Munte nr. 259 din 18.02.2019- 1576 din 19.02.2019
Hotărârea 69 din 2023 privind acordul de principiu pentru cumpărarea unor imobile situate în intravilanul satului Magula
Hotărârea 70 din 2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni
Hotărârea 71 din 2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2023
Hotărârea 72 din 2023 privind desemnarea reprezentantului ConsiJiului local Tomşani în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei din Şcoala gimnazială „Prof. Dinu Mihail-Dan", sat Magula, comuna Tomşani, pentru anul şcolar 2023-2024
Hotărârea 73 din 2023 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Tomşani, judeţul Prahova pentru a vota În Adunarea generală a Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară "Parteneriatul pentru Managementu! APE} Prahova" retragerea Comunei Râfov din asociaţie
Hotărârea 74 din 2023 privind aprobarea cumpărării unui imobil -teren şi construcţie situat în intravilanul satului Magula, comuna Tomşani, judeţul Prahova, tarla 2, parcela 86, carte funciară sau număr cadastral 24401
Hotărârea 75 din 2023 privind respingerea solicitării societăţii AAYLEX ONE S.A. pentru prelungirea termenului de realizare a unei investiţii
Hotărârea 76 din 2023 privind acordarea unui mandat special cu drept de vot reprezentantului comunei Tomşani în Adunarea Generala Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova" pentru a vota respingerea rezilierii Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităţii de colectare, transport şi transfer a deşeurilor municipal în zonele: 3-Drăgănești, 4-Urlați, 5-Vălenii de Munte nr. 259 din 18.02.2019- 1576 din 19.02.2019 pentru neplata redevenţei conform contractului
Hotărârea 77 din 2023 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aflate în competenţa de aprobare a Consiliului local Tomşani
Hotărârea 78 din 2023 privind aprobarea Regulamentului local cadru de implicare şi consultare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului elaborat de structura de specialitate Arhitect Şef-CJPH
Hotărârea 79 din 2023 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomșani și aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Tomșani și serviciilor publice înființate prin hotărâri ale consiliului local
Hotărârea 80 din 2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizaţi, ai obiectivului de investiţii "Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în Comuna Tomşani, Judeţul Prahova"
Hotărârea 81 din 2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2023
Hotărârea 82 din 2023 privind participarea Comunei Tomşani la proiectul ,,Comunitatea - Inovare - Dezvoltare - Resurse Energetice Sustenabile J.D. - R.E.S. I"
Hotărârea 83 din 2023 privind aprobarea depunerii proiectului ,,Comunitatea - Inovare - Dezvoltare - Resurse Energetice Sustenabile I.O. - R.E.S. l"
Hotărârea 84 din 2023 privind rectificarea bugetului tocai al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2023
Hotărârea 85 din 2023 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2024 la nivelul Comunei Tornşani, judeţul Prahova
Hotărârea 86 din 2023 privind acordarea unui ajutor de urgentă familiei domnului Popa Adrian
Hotărârea 87 din 2023 privind inventarierea în domeniul public al comunei Tomşani a imobilului teren şi construcţie care face obiectul Contractului de vânzare autentificat sub nr. 1919 din 25. l 0.2023
Hotărârea 88 din 2023 privind acceptarea, de către Comuna Tomşani, judeţu) Prahova, a unei sponsorizări din partea Direcţiei Silvice Prahova, constând în puieţi pentru plantat
Hotărârea 89 din 2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomşanî, judeţul Prahova pe anul 2023
Hotărârea 90 din 2023 privind acordarea unui mandat special cu drept de vot reprezentantului comunei Tomşani pentrn a vota în şedinţa AGA şi a semna Actul adiţional la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activităţii de colectare, transport şi transfer a deşeurilor municipale în zonele: 3-Drăgăneşti, 4-Urlaţi, 5-Vălenii de Munte nr. 259 din 18.02.2019-1576 din 19.02.2019, cu noua denumnire a operatorului
Hotărârea 91 din 2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivului de investiţii ,,Modernizare drumuri de interes public în comuna Tomşani"
Hotărârea 92 din 2023 privind aprobarea implementării proiectului „Modernizare drumuri de interes public în comuna Tomşani" care se va depune în cadrul Planului Strategic (PS) 2023-2027 - intervenţia DR-28 - Crearea-modernizarea infrastructurii rutiere de bază din spaţiul rural