PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri în anul 2021

79 20.12.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 79 din 2021 privind mandatarea reprezentantului Consiliului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercom unitară pentru managementul apei Prahova pentru a vota ajustarea preţului şi tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare pentru întreaga arie de operare a SC Hidro Prahova SA () Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 8891 din 20.12.2021,
Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 8892 din 20.12.2021,
Adresa transmisa de Asociatia de Dezvoltare Intercom unitara ''Parteneriatul pentru
Managementul Apei Prahova" înregistrata la Primaria Tomşani sub nr. 8878/20.12.2021;
Prevederile Art.21, pct ( 1) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ''Parteneriatul
pentru Managementul Apei Prahova";
Prevederile art. 1 O şi art. 32 din Legea nr. 51/2006 a Serviciilor comunitare de Utilităţi Publice,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotararea Consiliului Local al comunei Tomşani nr. 36/30.08.2013, privind asocierea comunei
Tomşani cu judetul Prahova si cu alte unitati administrative teritoriale din judetul Prahova in
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova";
- Avizul A.N.R.S.C. nr. 917944 din data de 06.12.2021
24.12.2021
78 20.12.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 78 din 2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2022 la nivelul Comunei Tomşani, judeţul Prahova () Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Referatul de aprobare inregistrat sub nr. 8885 din 20.12.2021 ,
- Raportul de specialitate inregistrat sub nr. 8886 din 20.12.2021 ,
Ţinând seama de necesităţile de creştere a colectării veniturilor proprii ale bugetului
local pentru anul 2022 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o parte,
precum şi de condiţiile economico - sociale specifice zonei, pe de altă parte.
24.12.2021
77 20.12.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 77 din 2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2021 () Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare al iniţiatorului, înregistrat sub nr. 8879 din 20.12.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 8880 din 20.12.2021,
-Decizia Directorului General al DGRFP Ploieşti nr. 1412/2021 privind Fişa cu sume şi cote
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul 2021
-Hotărârea Guvernului nr. 1264/2021 privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unităţi administrativteritoriale,
-Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 288 din 23.12.2021 privind repartizarea sumelor
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile judeţene şi comunale pe anul 2021
24.12.2021
76 09.12.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 76 din 2021 privind acordarea unui ajutor de urgenţă familiei domnului Toma Gheorghe () Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 8567 din 09.12.2021 ,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 8568 din 09.12.2021,
-Cererea înregistrată sub nr. 811 O din 25.11.2021 prin care domnul Toma Gheorghe solicită
acordarea unui ajutor de urgenţă, necesar pentru acoperirea unei părţi din cheltuielile cu
înmormântarea fiicei sale, Toma Nicoleta, decedată la data de 18.11.2021
09.12.2021
75 09.12.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 75 din 2021 privind aprobarea efectuării unor evaluări pentru două imobile-teren proprietate a Comunei Tomşani, judeţul Prahova, situate în intravilanul comunei Tomşani, în vederea stabilirii valorii de pi aţă () Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 8561 din 09.12.2021,
Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 8562 din 09.12.2021,
Cererea înregistrată la Primăria Tomşani sub nr. 8499/08.12.2021, prin care doamna Lefter Elena
Gianina solicită cumpăra rea unui teren pe raza localităţii Tomşani pentru construirea unei locuinţe, identificând în
aces sens un teren disponibil în intravilanul satului Tomşani, T9, P A498/2 în suprafaţă de 774 mp (lot 1 ), număr
cadastral 21627,
Cererea înregistrată la Primăria Tomşani sub nr. 8503/08.12.2021, prin care domnul Mihai Giani,
proprietar al construcţiei (în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 185/07.09.2021) edificată de SC Info Rural
SA pe terenul aparţinând comunei Tomşani, solicită cumpărarea terenului situat în intravilanul satului Loloiasca,
T21, P cc1369 şi 1370, nr. cadastral 14404, în suprafaţă de 800 mp
17.12.2021
74 09.12.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 74 din 2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2021 () Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare al iniţiatorului, înregistrat sub nr. 8555 din 09.12.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 8556 din 09.12.2021,
--Deciziile Directorului General al DGRFP Ploieşti nr. 1323/06.12.2021 privind Fişa cu sume şi
cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul 2021 şi 1342 /08.12.2021 privind
Fişa cu indicatori pentru bugetul local alocaţi din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul 2021 ,
-Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 283 din 15.12.2021 privind repartizarea pe unităţi
administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din impozitul pe venit suplimentar -cota de 6% pe anul 2021;
- Măsurile cuprinse la punctele 7 şi 8 din Decizia nr. 49/2021 a Camerei de Conturi Prahova,
privind restituirea la bugetul de stat a sumelor din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului
Bucureşti în sumă de 17.130 lei, încasate la bugetul local în anul 2020 peste nivelul plăţilor de casă
efectuate potrivit legii şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor
locale încasate la bugetul local în anul 2020 pemntru plata drepturilor asistenţilor personali ai
persoanelor cu handicap grav şi a indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, în sumă de
12.000 lei, care nu a fost utilizată potrivit destinaţiei stabilite prin H.G nr. 1044/2020
17.12.2021
73 02.12.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 73 din 2021 privind aprobarea documentaţiei de delegare a gestiunii activităţii de administrare a depozitului de deşeuri municipale Boldeşti-Scăeni în cadrul SMID Prahova şi acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Tomşani, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercom unitară ,,Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova" () Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 8254 din 02.12.2021;
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 8255 din 02.12.2021;
- Adresele nr. 4490/5272/5367 I 2021, transmise de Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova";
- Prevederile Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru
Managementul Deşeurilor Prahova";
03.12.2021
72 02.12.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 72 din 2021 privind aprobarea asocierii Comunei Tomşani cu Ju deţul Prahova în vederea realizării obiectivului de interes public „Extindere reţea distribuţie apă, sat Sătucu, sat Tomşani, sat Magula, în comuna Tomşani" () Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 8249 din 02.12.2021;
Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 279 din 25.11.2021 privind asocierea
judeţului Prahova cu unele localităţi din judeţ în vederea realizării unor obiective de
interes public, prin care Comunei Tomşani i s-a alocat suma de 250.000 lei pentru
realizarea obiectivului de investiţii „Extindere reţea distribuţie apă, sat Sătucu, sat
Tomşani, sat Magula, comuna Tomşani";
03.12.2021
71 24.11.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 71 din 2021 privind aprobarea proiectului "Achizitia de echipamente IT mobile de tip tabletă şi abonament lunar la internet şi a altor echipamente sau dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţilor de învăţare on-line în cadrul unităţilor de învăţământ din comuna Tomşani, judeţul Prahova" şi depunerea acestuia spre finanţare în cadruIProgramului Operaţional Competivit ate -Axa prioritară 2, Acţiunea 2.3.3 - Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate şi e-cultură - Secţiunea E-educaţie () Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 8079 din 24.11.2021,
Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 8080 din 24.11.2021,
Hotărârea nr. 50 din 11.11.2020 privind aproba rea proiectului "Achizitia de echipamente
IT mobile de tip tabletă şi abonament lunar l a internet şi a altor echipamente/ dispozitive electronice
necesare desfăşurării activităţilor de învăţare on-line în cadrul unităţilor de învăţământ din comuna
Tomşani, judeţul Prahova" şi depunerea acestuia spre finanţare în cadrulProgramului Operaţional
Competivit ate - Axa prioritară 2, Acţiunea 2.3.3 - Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii
TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate şi e-cultură-Secţiunea E-educaţie
Ordonant a de Urgenta nr. 144/2020 privind unele masuri pentru alocarea de fonduri
externe nerambursabile necesare desfasur arii in conditiile de preventie a activitatilor didactice aferente
anului scolar/universitar 2020/2021 in contextual riscului de infectie cu coronavirus sars-cov-2",
modificat de art.VII pct.1 din OUG 174/2020.
Ghidul Solicit antului pentru Programul Operaţional Competitivitate, Axa prioritară 2
Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritate a de
investiţii 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, esănătate,
Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea gr adului de utilizare a Internetului,Acţiunea 2.3.3 -
Îmbunătăţirea conţinutului digit al şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, eincluziune,
e-sănătate şi e-cultură - SECŢIUNEA E-EDUCA ŢIE, aprobat prin Ordinul
1186/19.10.2020, cu modificările şi completările ulterioare
Prevederile art.4 alin (1), art. 38, art. 39 alin (1) şi (2) din Lege a nr. 55/2020 privind unele
măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de Covid 19, cu modificările ulterioare;
ulterioare ;
Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, republicată, cu modificări şi completări
Legea 1/2011 a educaţiei naţion ale cu modificările şi completările ulterioare
25.11.2021
70 18.11.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 70 din 2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2021 () Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare al iniţiatorului, înregistrat sub nr. 7925 din 18.11.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 7926 din 18.11.2021,
-Hotărârea Guvernului nr. 1088/2021 privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unităţi administrativteritoriale
-Decizia Directorului General al DGRFP Ploieşti nr. 1116 /11.10.2021 privind Fişa cu sume şi
cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul 2021
25.11.2021
69 18.11.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 69 din 2021 privind acordarea unui premiu doamnei RIZEA IOZEFINA, la împlinirea vârstei de 100 de ani () Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 7938 din 18.11.2021 ,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 7939 din 18.1 1.2021,
25.11.2021
68 05.11.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 68 din 2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Tomşani în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcţiei de director/director adjunct din Şcoala Gimnazială "Prof. Dinu Mihail-Dan" sat Magula, comuna Tomşani, judeţul Prahova () Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrată sub nr. 7635 din 05.11.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 7636 din 05.11.2021,
-Adresa nr. 5319/22. I 0.2021 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova, înregistrată la Primăria
comunei Tomşani sub nr. 7597 din 04.11.2021, prin care se solicită desemnarea reprezentantului
Consiliului local în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcţiilor de
director/director adjunct din instituţiile publice de învăţământ preuniversitar
09.11.2021
67 20.10.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 67 din 2021 privind participarea Comunei Tomşani la « Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public » si aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai proiectului „ Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Tomşani, judeţul Prahova" () Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local A vând în vedere:
Referatul de aprobare cu nr. 7257 din 21.10.2021, prezentat de dl. Pelin Mihai Florin,
Primarul Comunei Tomşani, judeţul Prahova, cu privire la participarea la Programul privind creşterea
eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
proiectului "MODERNIZARE SISTEM ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA TOMŞANI",
Raportul Compartimentului de specialitate din cadrul
specialitate al primarului, inregistrat sub nr. 7258 din 21.10.2021 ;
aparatului de
Avizul Comisiei pentru activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism,
juridică şi de disciplină din cadrul Consiliului Local, înregistrat sub nr. 7259 din 21.10.2021
09.11.2021
66 20.10.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 66 din 2021 privind aprobarea depunerii cererii de finanţare prin Programul Naţional de Investiţii Anghel Saligny" pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drumuri DS516, DS924, DC70B, DE234, DE297" Comuna Tomsani, judeţul Prahova () Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 7218 din 20.10.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 7219 din 20.10.2021
25.10.2021
65 20.10.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 65 din 2021 privind aprobarea depunerii cererii de finanţare prin Programul Naţi onal de Investiţii Anghel Saligny" pentru obiectivul de investiţii „Extindere reţea de canalizare în satul Loloiasca, comuna Tomşani, judeţul Prahova" () Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 7212 din 20.10.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 7213 din 20.10.2021,
-Hotărârea Consiliului Local nr. 31/24.05.2018 privind aprobarea Studiului de
fezabilitate al proiectului„Extindere reţea de canalizare în satul Loloiasca, comuna
Tomşani, judeţul Prahova" precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia
25.10.2021
64 20.10.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 64 din 2021 aprobarea depunerii cererii de finanţare prin Programul Naţional de Investiţii Anghel Saligny" pentru obiectivul de investiţii „Execuţia de trotuare şi elemente de scurgere a apelor de-a lungul drumului judeţean 146, comuna Tomşani, judeţul Prahova" () Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 7206 din 20.10.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 7207 din 20.10.202 I,
-Hotărârea Consiliului Local nr. 38/16.07 .2021 privind aprobarea Documentaţiei pentru
avizarea lucrărilor de intervenţii, actualizată, pentru obiectivul de investiţii „Execuţia de
trotuare şi elemente de scurgere a apelor de-a lungul drumului judeţean 146, comuna
Tomşani, judeţul Prahova" şi a principalilor indicatori tehnico-economici
25.10.2021
63 20.10.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 63 din 2021 privind aprobarea cererii şi atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnişoarei FUICĂ INGRID-NAOMI () Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 7321 din 22.10.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 7322 din 22.10.2021,
-Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 15 din 25.02.2016 privind aprobarea
Regulamentului pentru stabilirea metodologiei de soluţionare a cererilor şi repartizare a terenurilor
atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei Iocuinte
proprietate personală,
-Hotărârea Consiliului local Tomsani nr. 34 din 08.07.20 I 6 privind aprobarea Listei
terenurilor disponibile care pot fi atribuite în baza Legii nr. 15/2003
29.10.2021
62 20.10.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 62 din 2021 privind retragerea dreptului de folosinţă asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15 din 2003 doamnei Zidărescu Andreea-Elena () Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 7315 din 22.10.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 7316 din 22.10.2021,
-Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 29 din 12.08.2020 privind atribuirea în folosinţă
gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, doamnei Zidărescu
Andreea-Elena,
29.10.2021
61 20.10.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 61 din 2021 privind aprobarea numărului de burse şi a cuantumului burselor pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din Şcoala gimnazială « Prof. Dinu Mihail-Dan » sat Magula, comuna Tomşani, judeţul Prahova, pentru semestrul I al anului şcolar 2021-2022 () Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrată sub nr. 7309 din 22.10.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 731 O din 22.10.2021,
-Adresa nr. 1419 din 07.10.2021 a Şcolii gimnaziale „Prof. Dinu Mihail-Dan", sat Magu la,
comuna Tomşani, judeţul Prahova, cu pnv1re la bursele şcolare pentru anul şcolar 2021-2022,
completată cu Adresa nr. 1493 din 22.10.2021,
29.10.2021
60 29.09.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 60 din 2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni () Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 7201 din 20.10.2021,
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 7202 din 20.10.2021
25.10.2021
59 29.09.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 59 din 2021 privind aprobarea „ Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Tomşani, judeţul Prahova, perioada 2021-2027 ", cu perspective 2030 () Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 6646 din 29.09.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 8548 din 09.12.2021,
17.12.2021
58 29.09.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 58 din 2021 privind acordarea unui mandat special domnului Pelin Mihai-Florin, Primarul Comunei Tomşani, judeţul Prahova, în Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul Asociaţiei de Dezoltare Intercomunitară ,,Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova" () Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 6640 din 29.09.2021,
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 6641 din 29.09.2021,
- Convocarea Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru
Managementul Deşeurilor Prahova, înregistrată la Primăria Tomşani sub nr. 6542 din 24.09.2021,
30.09.2021
57 29.09.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 57 din 2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici, actualizaţi, pentru obiectivul "lnfiinţare reţea de canalizare comuna Tomşani, judeţul Prahova" şi asigurarea finanţării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL () Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare al iniţiatorului, înregistrat sub nr. 6634 din 29.09.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 6635 din 29.09.2021 întocmit de administratorul
public al comunei,
- Adresa nr. 104480/01.09.2021 transmisă de Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi
Administraţiei,
- Adresa nr. 1689/08.09.2021, înregistrată la Primăria Tomşani sub nr. 6017/08.09.2021, prin
care SC Hidro Salt B92 SRL solicită ajustarea contractului de lucrări;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 9/01.02.2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate al
proiectului "Înfiinţare reţea de canalizare comuna Tomşani, judeţul Prahova" precum şi a altor măsuri
necesare implementării acestuia,
- Hotărârile Consiliului local nr. 15/09.02.2017, nr. 37/04.07.2018, nr. 22/06.03.2019, nr.
43/30.05.2019 şi nr. 54/23.09.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati,
pentru obiectivul ,,Înfiinţare reţea de canalizare comuna Tomşani, judeţul Prahova" şi asigurar;a
finanţării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin
PNDL;
- Contractul de finanţare 855 data 16.08.2017 încheiat între Comuna Tomşani şi Ministerul
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene pentru finanţarea obiectivului de
investiţii "Înfiinţare reţea de canalizare comuna Tomşani, judeţul Prahova";
- Devizul General actualizat, estimativ privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de
investiţii "Înfiinţare reţea de canalizare comuna Tomşani, judeţul Prahova";
- Devizul General rest de executat la data de 22.09.2021;
- Buletinul Statistic de Preţuri nr. 6/2021 publicat de Institutul Naţional de Statistică;
30.09.2021
56 17.09.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 56 din 2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2021 () Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare al iniţiatorului, înregistrat sub nr. 6313 din 17.09.2021,
-Raportul de specialitate întocmit de inspectorul principal Paraschiv Iulian-Marian, înregistrat sub
nr. 6314 din 17.09.2021_,
-Decizia Directorului General al DGRFP Ploieşti nr. 1016 /15.09.2021 privind repartiţia sumelor
şi cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetele locale pentru anul 2021
23.09.2021
55 17.09.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 55 din 2021 privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 13 din 26.02.2021 privind înfiinţarea Clubului Sportiv de drept public "Club Sportiv Local Tomşani" () Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare al iniţiatorului, înregistrat sub nr. 6307 din 17.09.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 6308 din 17.09.2021, întocmit de administratorul public
al comunei Tomşani, judeţul Prahova,
-Adresa transmisă de Clubul sportiv Local Tomşani, înregistrată la Primăria comunei Tomşani sub
nr. 6191 din 14.09.2021 prin care solicită modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local Tomşani
nr. 13 din 26.02.2021,urmare a recomandărilor Ministerului Tineterului şi Sportului,
-Adresa de răspuns a Ministerului Tineretului şi Sportului nr. l 0940 din 27.08.2021 către Clubul
Sportiv Local Tomşani, prin care motivează imposibilitatea acordării avizului de funcţionare şi autorizarea
înscrierii în Registrul Sportiv şi, totodată, solicită modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local
Tomşani nr. 13 din 26.02.2021 şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a clubului sportiv de drept
public Club Sportiv Local Tomşani,
-Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 13 din 26.02.2021 privind înfiinţarea clubului sportiv de
drept public Club Sportiv Local Tomşani
23.09.2021
54 17.09.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 54 din 2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici, actualizaţi, pentru obiectivul "lnfiinţare reţea de canalizare comuna Tomşani, judeţul Prahova" şi asigurarea finanţării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL () Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 6301 din 17.09.2021, întocmit de primarul comunei Tomşani,
judeţul Prahova,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 6302 din 17.09.2021, întocmit de administratorul public al
comunei Tomşani, judeţul Prahova,
- Adresa nr. 102902/27 .08.2021 transmisă de Ministerul Dezvoltării Lucrărilor publice şi
Administraţiei,
- Hotărârea Consiliului Local nr. 9/01.02.2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate al proiectului
"Înfiinţare reţea de canalizare comuna Tomşani, judeţul Prahova" precum şi a altor măsuri necesare
implementării acestuia,
- Hotărârile Consiliului local nr. 15/09.02.2017, nr. 37/04.07.2018, nr. 22/06.03.2019 şi nr.
43/30.05.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi, pentru obiectivul ,,Înfiinţare reţea
de canalizare comuna Tomşani, judeţul Prahova" şi asigurarea finanţării de la bugetul local a categoriilor de
cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL;
- Contractul de finanţare 855 data 16.08.2017 încheiat între Comuna Tomşani şi Ministerul Dezvoltării
Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene pentru finanţarea obiectivului de investiţii "Înfiinţare
reţea de canalizare comuna Tomşani, judeţul Prahova";
- Devizul General actualizat privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţii "Înfiinţare
reţea de canalizare comuna Tomşani, judeţul Prahova";
23.09.2021
53 17.09.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 53 din 2021 privind apr obarea realizării obi ectivului de investiţii „Modernizare drumuri DS 516, DS 924, DC 70B, DE 234, DE 297, Modernizare Stra dă, Înfiinţare Reţea Apă şi Canalizare Cartier Tineri" comuna Tomşani, judeţul Prahova şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului () Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 6294 din 17.09.2021,
Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 6295 din 17.09.2021,
Analizând Studiul de Fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii
,, Modernizare drumuri DS 516, DS 924, DC 70B, DE 234, DE 297, Mode rnizar e Stradă,
Înfiinţare R eţea Apă şi Canalizare Cartier Tineri , comuna Tomşani, ju deţul Prahova
înregistrat la Primăria Tomşani sub nr. 5851 din 01.09.2021
23.09.2021
52 17.09.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 52 din 2021 privind transformarea funcţiei publice de execuţie vacantă « referent, clasa III, grad profesional superior» în « inspector, clasa I, grad profesional debutant» la Biroul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomşani, judeţul Prahova () Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 6288 din 17.09.2021, întocmit de Primarul comunei Tomşani,
judeţul Prahova,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 6289 din 17.09.2021, întocmit de Secretarul general al
comunei Tomşani, judeţul Prahova,
-Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 35 din 25.06.2021 privind aprobarea Organigramei şi a
Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Tomşani şi serviciilor publice
înfiinţate prin hotărâri ale consiliului local
23.09.2021
51 17.09.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 51 din 2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Tomşani în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din Şcoala gimnazială „Prof. Dinu Mihail-Dan", sat Magula, comuna Tomşani, pentru anul şcolar 2021-2022 () Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrată sub nr. 6282 din 17.09.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 6283 din 17.09.2021,
-Adresa nr. 1164 din 13.09.2021 prin care Şcoala gimnazială „Prof. Dinu Mihail-Dan", sat
Magula, comuna Tomşani solicită Consiliului local Tomşani să desemneze reprezentantul în Comisia
pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din instituţia publică de învăţământ preuniversitar Şcoala
gimnazială „Prof. Dinu Mihail-Dan", sat Magula, comuna Tomşani, judeţul Prahova, pentru anul
şcolar 2021-2022,
23.09.2021
50 17.09.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 50 din 2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Tomşani în Consiliul de administraţie al Şcolii gimnaziale „Prof. Dinu Mihail-Dan", sat Magula, comuna Tomşani, judeţul Prahova, pentru anul şcolar 2021-2022 () Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrată sub nr. 6276 din 17.09.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 6277 din 17.09.2021,
-Adresa nr. 1162 din 13.09.2021 prin care Şcoala gimnazială „Prof. Dinu Mihail-Dan", sat
Magula, comuna Tomşani solicită Consiliului local Tomşani să desemneze 3 reprezentanţi în
Consiliul de administraţie al şcolii, pentru anul şcolar 2021-2022
23.09.2021
49 10.09.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 49 din 2021 privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu gratuit, cu drept de uz şi servitute de trecere în favoarea Distribuţie Energie Electrică România SA, pe terenul cu număr cadastral 23909 pe care se află amplasat postul de transformare aerian, precum şi pe traseul reţelei electrice, aferente lucrării „Extindere reţea electrică în cartierul de locuinţe nou înfiinţat în satul Sătucu, comuna Tomşani, judeţul Prahova" () Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 6089 din 10.09.2021,
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 6090 din 10.09.2021,
- În baza prevederilor
- art. 693 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
-art. 354, art. 355 şi art. 362 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
14.09.2021
48 10.09.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 48 din 2021 privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren cu număr cadastral 21709 situat în intravilanul satului Sătucu, comuna Tomşani, judeţul Prahova, proprietate privată a comunei Tomşani, judeţul Prahova () Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 6083 din 10.09.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 6084 din 10.09.2021,
-Extrasul de carte funciară privind imobilul - teren cu număr cadastral 21709, situat în
intravilanul satului Sătucu, Tl 9, parcela nr. 168, proprietate privată a Comunei Tomşani şi Referatul
de admitere (Dezmembrare imobil) nr. 110983 /25 .08.2021 emis de Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Prahova,
14.09.2021
47 10.09.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 47 din 2021 privind aprobarea încadrării şi clasificării unor drumuri de interes public local de pe teritoriul comunei Tomşani, judeţul Prahova, în categoria funcţională străzi () Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr.6077 din 10.09.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr6078 din 10.09.2021,
-Planurile de situaţie scara 1 : 1 OOO întocmite de SC Topo Hans Iinpex SRL
14.09.2021
46 17.08.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 46 din 2021 privind aprobarea scoaterii din evidenţele Primăriei Tomşani, din evidenţa monumentelor naturii Ia nivelul Judeţului Prahova şi de sub incidenţa OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, a celor 3 exemplare de salcâm japonez - Sophora japonica de pe teritoriul comunei Tomşani, judeţul Prahova (-) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 5638 din 18.08.2021;
- Raportul de specialitate întocmit de inspector principal Tudorache Irina - compartiment urbanism,
· înregistrat sub nr. 5639 din 18.08.2021;
- Adresa nr. 2813 din 16.08.2021 transmisă de Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova, prin care
recomandă ca, în cel mai scurt timp, cele trei exemplare de salcâm japonez să fie doborâte, astfel încât să
dispară pericolul prăbuşirii lor, fie din cauza intemperiilor naturale, fie a declinului lor fiziologic;
- Prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate ,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;
- - 24.08.2021 -
45 12.08.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 45 din 2021 privind inventarierea în domeniul privat al comunei Tomşani a unui imobil- teren situat În intravilanul satului Magula, comuna Tomşani, judeţul Prahova (-) - -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 5632 din 18.08.2021 întocmit de Primarul comunei
Tomşani, judeţul Prahova,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 5633 din 18.08.2021 întocmit de referentul de
specialitate cadastru din cadrul Compartimentului cadastru-urbanism,
-Procesul verbal al Comisiei speciale pentru inventarierea şi actualizarea inventarului
bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Tomşani, judeţul Prahova, înregistrat sub nr.
5464 din 10.08.2021,
- Planul de amplasament întocmit la Scara 1 :500 de PFA Cemat Marian, Certificat de
autorizare seria RO PH F nr. 0225 privind imobilul - teren în suprafaţă de 197 mp situat în
intravilanul satului Magula, tarlaua 28, din parcela 1862
- - 24.08.2021 -
44 03.08.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 44 din 2021 privind aprobarea cererii şi atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului SĂLCIANU CRISTI-IULIAN (-) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 5237 din 03.08.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 5238 din 03.08.2021,
-Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 15 din 25.02.2016 privind aprobarea
Regulamentului pentru stabilirea metodologiei de soluţionare a cererilor şi repartizare a terenurilor
atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte
proprietate personală,
-Hotărârea Consiliului local Tomsani nr. 34 din 08.07.2016 privind aprobarea Listei
terenurilor disponibile care pot fi atribuite în baza Legii nr. 15/2003
- - 24.08.2021 -
43 03.08.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 43 din 2021 privind retragerea dreptului de folosinţă asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15 din 2003 domnului Stan Ştefan (-) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 5588 din 17.08.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 5589 din 17.08.2021,
-Solicitarea domnului Stan Ştefan de retragere a dreptului de folosinţă , înregistrată sub nr.
5197 din 30.07.2021, din care rezultă că, din motive personale, nu poate îndeplini condiţiile legale de
construire a locuinţei pe terenul obţinut în baza Legii nr. 15/2003,
-Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 3 din 29.01.2021 privind atribuirea în folosinţă
gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului Stan Ştefan,
- Art. 24 din Regulamentul pentru stabilirea metodologiei de soluţionare a cererilor şi
repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru
construirea unei locuinte proprietate personală, Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului local Tomşani
nr. 15 din 25.02.2016,
- - 24.08.2021
42 03.08.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 42 din 2021 privind acordarea unui ajutor de urgenţă familiei domnului Zabiu Dorinei (-) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 5573 din 17.08.2021 ,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 5574 din 17.08.2021,
-Cererea înregistrată sub nr. 4916 din 20.07.2021 prin care domnul Zahiu Marian, fratele lui
Zahiu Dorinei, solicită acordarea unui ajutor de urgenţă, necesar refacerii locuinţei acestuia, afectată
de incendiul din data de 13.07.2021,
Văzând Ancheta socială efectuată în cauză şi Procesul verbal de intervenţie nr. 69 din data de
13.07.2021 întocmit de ISU Prahova-Subunitatea Garda de Intervenţie Urlaţi, din care rezultă că în
incendiu a ars acoperişul locuinţei, s-au degradat pereţii şi tavanele
- - 24.08.2021
41 26.07.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 41 din 2021 privind aprobarea solicitării de preluare temporară, din administrarea Consiliului judeţean Prahova în administrarea Consiliului local al comunei Tomşani, a drumului judeţean DJ 146, proprietate publică a Judeţului Prahova, în vederea realizării obiectivului de investiţii ,,Execuţia de trotuare şi elemente de scurgere a apelor de-a lungul drumului judeţean 146, comuna Tomşani, judeţul Prahova" () Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Referatul de aprobare al iniţiatorului, înregistrat sub nr. 5080 din 26.07.2021,
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 5081 din 26.07.2021, întocmit de administratorul public al comunei Tomşani,
-Extrasele de carte funciară pentru drumul judeţean DJ 146: CF nr. 23781 tronson între DN 1 B şi CF Ploieşti-Buzău în suprafaţă de 19.729 mp, CF nr. 23784 tronson între CF Ploieşt-Buzău şi Părâu Valea Războiului în suprafaţă de 45.412 mp şi CF nr. 23780 tronson între Părâu Valea Războiului şi DN lD în suprafaţă de 28.614 mp, proprietate publică a Judeţului Prahova, în administrarea Consiliului judeţean Prahova,
- Hotărârea nr. 38 din 16.07.2021 a Consiliului local Tomşani prin care se aprobă Documentaţia pentru avizarea lucrărilor de intervenţii (DALl), actualizată, pentru obiectivul ,,Execuţia de trotuare şi elemente de scurgere a apelor de-a lungul drumului judeţean 146, comuna Tomşani, judeţul Prahova"
- - 27.07.2021
40 19.07.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 40 din 2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2021 () Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Referatul de aprobare al iniţiatorului, înregistrat sub nr. 4943 din 20.07.2021,
- Raportul de specialitate întocmit de inspectorul principal Paraschiv Iulian-Marian, înregistrat sub nr. 4944 din 20.07.2021,
-Comunicarea transmisă de Ministerul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei, înregistrată la Primăria comunei Tomsani sub nr. 4942 din 20.07.2021, prin care ni se aduce la cunoştinţă faptul că ministerul a efectuat transferul sumei de 305.191, 18 lei pentru obiectivul de investiţii « Înfiintare reţea de canalizare comuna Tomşani, judeţul Prahova », finanţat în cadrul PNDL
- - 27.07.2021
39 16.07.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 39 din 2021 privind atribuirea in folosinta gratuita a unui spatiu in vederea stabilirii sediului social al Asociatiei de Voluntari Suflet pentru suflet Constanta (Retras de pe Ordinea de zi) Retras de pe Ordinea de zi Retras de pe Ordinea de zi Retras de pe Ordinea de zi
38 19.07.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 38 din 2021 privind aprobarea Acordului de Înfrăţire Între Comuna Tomşani , Judeţul Prahova, România şi Comuna Ruseştii Noi, Raionul Ialoveni, Republica Moldova () -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 4930 din 20.07.2021 întocmit de Primarul comunei Tomşani, judeţul Prahova,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 4931 din 20.07.2021 întocmit de administratorul public al comunei Tomşani, - Avizul Ministerului Afacerilor Externe, Directia Tratate Internaţionale nr Gl /1245 din 25.06.2021,
- Avizul Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Administraţiei nr.79456/01.07.2021,
În conformitate cu prevederile:
- art. 41 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, referitoare la procedura încheierii înţelegerilor la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale cu autorităţile similare din alte state,
- art. 89 alin. (6), alin (10), alin (14) şi alin. (15) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
27.07.2021
37 15.07.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 37 din 2021 privind aprobarea Documentaţiei pentru avizarea lucrărilor de intervenţii, actualizată, pentru obiectivul de investiţii „Execuţia de trotuare şi elemente de scurgere a apelor de-a lungul drumului judeţean 146, comuna Tomşani, judeţul Prahova" şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului () Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 4837 din 15.07.2021,
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 4838 din 15.07.2021,
- Hotărârea Consiliului Local nr.34/11.09.2020 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii „Execuţia de trotuare şi elemente de scurgere a apelor de-a lungul drumului judeţean 146, comuna Tomşani, judeţul Prahova" şi a principalilor nindicatori tehnico-econimici ai obiectivului,
-Hotărârea Consiliului Local nr. 31 /25.06.2021 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii „Execuţia de trotuare şi elemente de scurgere a apelor de-a lungul drumului judeţean 146, comuna Tomşani, judeţul Prahova Tronson 1 DNlB - Sătucu, Tronson 3 - Magula-DNlD"
- - 16.07.2021
36 15.07.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 36 din 2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2021 () Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Referatul de aprobare al iniţiatorului, înregistrat sub nr. 4831 din 15.07.2021,
- Raportul de specialitate întocmit de inspectorul principal Paraschiv Iulian-Marian, înregistrat sub nr. 4832 din 15.07.2021,
-Hotărârea Consiliului judeţean Prahova nr. 116 din 30.06.2021 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a fondului la dispoziţia Consiliului Judeţean Prahova pe anul 2021, prin care Comuna Tomsani a primit suma de 180.000 lei ,
-Decizia Directorului General al DGRFP Ploieşti nr. 755/02.07.2021 privind repartiţia sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru anul 2021 
- - 16.07.2021
35 15.07.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 35 din 2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni () Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 4824 din 15.07.2021,
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 4825 din 09.04.2021,
- - 16.07.2021
34 18.06.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 34 din 2021 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Tomşani şi serviciilor publice înfiinţate prin hotărâri ale consiliului local (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 4241 din 18.06.2021, întocmit de Primarul comunei Tomşani, judeţul Prahova,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 4242 din 18.06.2021, întocmit de Secretarul general al comunei Tomşani, judeţul Prahova,
-Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 22 din 24.06.2020 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomşani, judeţul Prahova, aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Tomşani şi serviciilor publice înfiinţate prin hotărâri ale consiliului local,
-Adresa nr. 5980 din 12.04.2021 prin care Instituţia Prefectului Judeţul Prahova comunică numărul maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale în anul 2021, calculat potrivit art. III şi ale anexei la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/201 O pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/206 privind finanţele publice locale, precum şi stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare, privind procedura de stabilire a numărului maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul unităţilor administrativ­teritoriale, cu excepţia celor din cadrul capitolelor bugetare Învăţământ, Sănătate şi Asistenţă socială,
-Raportul final al examenului de promovare în grad profesional înregistrat sub nr. 3460 din 18.05.2021, potrivit căruia 4 funcţionari publici au fost declaraţi admişi, 
- - 25.06.2021
33 18.06.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 33 din 2021 privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului pe anul 2020 şi a propunerilor de casare a bunurilor degradate, uzate fizic şi moral (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 4235 din 18.06.2021; 
-Raportul de specialitate înregistrat rezultatele sub nr.4236 din 18.06.2021; 
- - 25.06.2021
32 18.06.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 32 din 2021 privind aprobarea Regulamentului privind procedura de eliberare a certificatului de atestare a edificării sau extinderii sau radierii construcţiei şi a certificatului constatator (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 4229 din 18.06.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub m. 4230 din 18.06.2021,
- - 25.06.2021
3 17.06.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 31 din 2021 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii „Extindere reţea distribuţie apă în comuna Tomşani, judeţul Prahova satele Sătucu, Tomşani şi Magula, judeţul Prahova" şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 4209 din 17.06.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 4210 din 17.06.2021,
-Analizând Studiul de Fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Extindere reţea distribuţie apă în comuna Tomşani, judeţul Prahova satele Sătucu, Tomşani şi Magula, judeţul Prahova", întocmit de SC Sighet Proiect SRL, înregistrat la Primăria Tomşani sub nr. 4129/15.06.2021
- - 25.06.2021
30 17.06.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 30 din 2021 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii „Execuţia. de trotuare şi elemente de scurgere a apelor de-a lungul drumului judeţean 146, comuna Tomşani, judeţul Prahova Tronson 1 DNlB - Sătucu, Tronson 3 Magula•DNlD" şi a principalilor indicatori tebnico•economici ai obiectivului (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 4203 din 17.06.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 4204 din 17.06.2021,
-Analizând Documentaţia pentru avizarea lucrărilor de intervenţii (DALI) şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Execuţia de trotuare şi elemente de scurgere a apelor de-a lungul drumului judeţean 146, comuna Tomşani, judeţul Prahova Tronson 1 DNlB - Sătucu, Tronson 3 Magula-DNlD", întocmit de SC Global Routes Expert SRL, înregistrat la Primăria Tomşani sub nr. 4180/17.06
- - 25.06.2021
29 17.06.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 29 din 2021 privind predarea către Distribuţie Energie Electrici România S.A. a capacităţilor energetice de distribuţie a energiei electrice aferente lucrării "Extindere reţea electrică cartierul de locuinţe nou înfiinţat în satul Sătucu, comuna Tomşani, judeţul Prahova" (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 4197 din 17.06.2021, întocmit de Primarul comunei Tomşani,judeţul Prahova,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 4198 din 17.06.2021, întocmit de referentul de specialitate cadastru din cadrul Compartimentului cadastru-urbanism
- - 25.06.2021
28 16.06.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 28 din 2021 privind aprobarea cererii şi atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, doamnei IONIŢĂ ANA-MARIA (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 4150 din 16.06.2021,
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 4151 din 16.06.2021,
-Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 15 din 25.02.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei de soluţionare a cererilor şi repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personală,
-Hotărârea Consiliului local Tomsani nr. 34 din 08.07.2016 privind aprobarea Listei terenurilor disponibile care pot fi atribuite în baza Legii nr. 15/2003
- - 25.06.2021
27 20.05.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 27 din 2021 privind retragerea dreptului de folosinţă asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15/2003 domnului STANCIU CONSTANTIN (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 3552 din 20.05.2021,
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 3553 din 20.05.2021,
- Declaraţia domnului Stanciu Constantin, înregistrată sub nr. 3357 din 13.05.2021, din care rezultă că, din motive personale, nu se poate încadra în termenul legal pentru obţinerea autorizaţiei de construire a locuinţei pe terenul obţinut în baza Legii nr. 15/2003,
-Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 41 din 18.09.2020 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului Stanciu Constantin,
- Art. 24 din Regulamentul pentru stabilirea metodologiei de soluţionare a cererilor şi repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personală, Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 15 din 25.02.2016
- - 27.05.2021
26 20.05.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 26 din 2021 pentru modificarea Anexei la Hotărârea nr.16 din 28.02.2019 privind iniţierea procedurii de închiriere prin atribuire directă a pajiştilor proprietate privată a Comunei Tomşani, judeţul Prahova (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 3546 din 20.05.2021,
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 3547 din 20.05.2021,
- Hotărârea Consiliului local Tomşani nr.16 din 28.02.20 I 9 privind iniţierea procedurilor de închiriere prin atribuire directă a pajiştilor proprietate privată a comunei Tomşani, judeţul Prahova
- - 27.05.2021
25 20.05.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 25 din 2021 privind aprobarea încetării activităţii, dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei şi acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Tomşani, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercom unitară „Gaz 2018" (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare întocmit Primarul comunei Tomşani, înregistrată sub nr. 3540 din 20.05.2021,
-Raportul de specialitate întocmit de administratorul public, înregistrat sub nr. 3541 din 20.05.2021,
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Tomşani nr. 15/28.02.2019, privind asocierea localităţii Tomşani cu judetul Prahova si cu alte unitati administrative teritoriale din judetul Prahova în Asociatia de Dezvoltare lntercomunitara ''Gaz2018'';
-Adresa transmisa de Asociatia de Dezvoltare lntercomunitara 'Gaz 2018" înregistrata la Primaria sub nr.3534/20.05.2021, 
- Raportul preşedintelui cu privire la activitatea Asociaţiei în anul 2020;
- Procesul - verbal al Adunării Generale a Asociaţilor încheiat în data de 20.05.2021;
- Prevederile Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercom unitară „GAZ2018", art. 18, alin.(2), lit. j, art. 29, art. 32 şi art. 33
- - 27.05.2021
24 20.05.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 24 din 2021 privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de concesiune nr. 4679 din 22.12.2004 având ca obiect spaţiul în care se desfăşoară activitatea Cabinetului medical Individual Dr. Oancea Luiza, medic de familie (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 3535 din 20.05.2021,
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 3536 din 20.05.2021,
- Adresa nr. 3378 din 14.05.2021 prin care Dr. Oancea Luiza medic de familie, titular al Cabinetului Medical Individual care îşi desfăşoară activitatea în spaţiul situat în comuna Tomsani, sat Loloiasca, judeţul Prahova
- - 27.05.2021
23 22.04.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 23 din 2021 privind aprobarea vânzării, prin licitație publică a unor terenuri situate în intravilanul satului Sătucu, proprietate privată a comunei Tomșani, județul Prahova (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr.2906 din 22.04.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 2907 din 22.04.2021,
-Documentaţia cadastrală pentru imobilele-terenuri cu numerele cadastrale 21727, 21736, 23731;
-Rapoartele de evaluare nr.880/09.02.2021, 944/11.02.2021, 945/11.02.2021 întocmite de expert evaluator autorizat ANEVAR. Ionescu Valentina, legitimaţie nr.13387, valabilă 2021;
-Hotărârea Co
- - 28.04.2021 -
22 22.04.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 22 din 2021 privind acordarea unui mandat special domnului primar Pelin Mihai-Florin în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova" (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr.2900 din 22.04.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr.2901 din 22.04.2021,
-Adresa transmisă de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară:“Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova” înregistrată la Primăria Tomșani sub nr. 2871/22.04.2021;
-Prevederile art. 21 pct (1) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru Manag
- - 28.04.2021 -
21 22.04.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 21 din 2021 privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local al comunei Tomșani pe anul 2020 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr.2892 din 22.04.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr.2893 din 22.04.2021,
-Contul de excuţie al bugetului local al comunei Tomșani la data de 31.12.2020
- - 28.04.2021 -
20 14.04.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 20 din 2021 privind aprobarea organizarii rețelei unităților de invațământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2021-2022, la nivelul comunei Tomșani, județul Prahova (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr.2619 din 14.04.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr.2620 din 14.04.2021,
-Adresa nr.5735 din 10.12.2020, înregistrată la Primăria comunei Tomsani sub nr.2618 din 14.04.2021, prin care Inspectoratul Școlar Județean Prahova comunică Avizul conform pentru organizarea rețelei școlare în anul școlar 2021-2022 la nivelul comunei Tomșani, județul Prahova, precum și Adresa nr. 1466/26.11
- - 14.04.2021 -
19 09.04.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 19 din 2021 privind aprobarea bugetului local al comunei Tomșani, județul Prahova pe anul 2021 și estimările pentru anii 2022-2024 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr.2527 din 09.04.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr.2528 din 09.04.2021,
-Decizia Directorului General al DGRFP Ploiești nr.373/06.04.2021 privind repartiția sumelor și cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetele locale pentru anul 2021 și estimări pentru perioada 2022-2024,
-Solicitarea unității subordonate "Școala gimnazială Prof.Dinu Mihail-Dan comun
- - 14.04.2021 -
18 09.04.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 18 din 2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr.2521 din 09.04.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr.2522 din 09.04.2021
- - 14.04.2021 -
17 22.03.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 17 din 2021 privind aprobarea efectuării documentației cadastrale în vederea determinării suprafeței de teren necesară modernizării drumului de acces DE 297 către stația de epurare (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare al inițiatorului, înregistrat sub nr. 1940 din 22.03.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1941 din 22.03.2021, întocmit de administratorul public al comunei Tomșani, județul Prahova,
-Hotărârea Consiliului Local nr. 48/14.07.2017 prin care a fost aprobată documentația urbanistică având ca obiect "PUZ — Introducere teren în intravilan (S= 1710 mp) zonă dotări tehn
- - 29.03.2021 -
16 22.03.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 16 din 2021 privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract din comuna Tomșani și aprobarea “Regulamentului privind stabilirea și aplicarea taxei speciale de salubrizare” (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Referatul de aprobare intocmit de Primarul comunei Tomsani, inregistrat sub nr. 1934 din 22.03.2021,
- Raportul de specialitate intocmit de administratorul public al comunei Tomșani, înregistrat sub nr. 1935 din 22.03.2021
- - 29.03.2021 -
15 19.02.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 15 din 2021 privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Contractul de concesiune nr. 3480 din 17.05.2019 încheiat între Comuna Tomşani şi Samir Constantin (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 1148 din 19.02.2021 întocmit de Primarul comunei Tomşani,judeţul Prahova,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1149 din 19.02.2021 întocmit de administratorul public al comunei,
-Contractul de concesiune înregistrat sub nr. 3480 din 17.05.2019 încheiat între Consiliul local al comunei Tomşani şi Samir Constantin, având ca obiect Balta Magula
- - 26.02.2021
14 19.02.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 14 din 2021 privind aprobarea cumpărării spaţiului deţinut de SC INFO RURAL SA pe terenul proprietate publică a comunei Tomşani, judeţul Prahova (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 1142 din 19.02.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1143 din 19.02.2021,
-Contractul de concesiune nr. 163/12.01.2010 încheiat între Comuna Tomşani şi SC Info Rural SA;
-Planul de reorganizare - modificat propus de SC Info Rural SA prin Administrator Special Bichescu Virgil Marius, confirmat de Tribunalul Bucureşti, secţia VII Civilă în dosarul de insolvenţ
- - 26.02.2021
13 19.02.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 13 din 2021 privind inventarierea în domeniul privat al comunei Tomşani a unor suprafeţe de teren situate în intravilanul comunei Tomşani, judeţul Prahova (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 1136 din 19.02.2021 întocmit de Primarul comunei Tomşani, judeţul Prahova,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1137 din 19.02.2021 întocmit de referentul de specialitate cadastru din cadrul Compartimentului cadastru-urbanism,
-Procesul verbal al Comisiei speciale pentru inventarierea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Tomşani, judeţul
- - 26.02.2021 -
12 19.02.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 12 din 2021 privind înfiinţarea clubului sportiv de drept public Club Sportiv Local Tomşani (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 1130 din 19.02.2021,
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1131 din 19.02.2021,
- - 26.02.2021 -
11 19.02.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 11 din 2021 privind privind aprobarea iniţierii demersurilor pentru actualizarea Planului Urbanistic General şi Regulamentului Local de Urbanism aferente comunei Tomsani, judeţul Prahova (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 1118 din 19.02.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1119 din 19.02.2021,
-Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 3 din 30.01.2013 privind aprobarea documentaţiei "Reactualizarea Planului Urbanistic General al comunei Tomşani, judeţul Prahova şi Regulamentului Local de Urbanism
- - 26.02.2021 -
10 19.02.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 10 din 2021 privind aprobarea Programului principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale şi educative care se desfăşoară în Comuna Tomşani, Judeţul Prahova în anul 2021 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare al iniţiatorului, înregistrat sub nr. 1112 din 19.02.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1113 din 19.02.2021, întocmit doamna Potocea Elena, referent la Compartimentul cultură din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomşani, judeţul Prahova
- - 26.02.2021 -
9 21.01.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 9 din 2021 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatul de specialitate al Primarului comunei Tomşani şi serviciilor publice înfiinţate prin hotărâri ale consiliului local, începând cu data de 01.01.2021 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 394 din 21.01.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 395 din 21.01.2021,
-Procesul verbal referitor la consultarea salariaţilor
- - 29.01.2021 -
8 21.01.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 8 din 2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Tomşani în Comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru secretarul general al comunei Tomşani pe anul 2020 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 389 din 21.01.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 390 din 21.01.2021
- - 29.01.2021 -
7 21.01.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 7 din 2021 privind iniţierea procedurilor de elaborare a Strategiei de dezvoltare a comunei Tomşani, judeţul Prahova, pentru perioada 2021 - 2027 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr.383 din 21.01.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr.384 din 21.01.2021
- - 29.01.2021 -
6 21.01.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 6 din 2021 privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situafiilor de urgență la nivelul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Tomşani, judeţul Prahova, pentru anul 2021 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregist înregistrat sub nr. 377 din 31.12.2019,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 378 din 21.01.2021
- - 29.01.2021 -
5 21.01.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 5 din 2021 privind aprobarea numărului de posturi pentru asistenţii personali ai persoaneor cu handicap grav, pentru anul 2021 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 3 71 din 21.01.2021,
- Raportul de specialitate întocmit de funcţionarul cu atribuţii de asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomşani, înregistrat sub nr. 372 din 21.01.2021
- - 29.01.2021 -
4 21.01.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 4 din 2021 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce vor fi efectuate de beneficiarii venitului minim garantat pentru anul 2021 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 365 din 21.01.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 366 din 21.01.2021,
-Având în vedere prevederile art. 6 alin.(7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
- - 29.01.2021 -
3 21.01.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 3 din 2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 359 din 21.01.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 360 din 21.01.2021
- - 29.01.2021 -
2 12.01.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 2 din 2021 privind aprobarea cererii şi atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului STAN ŞTEFAN (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 166 din 12.01.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 167 din 12.01.2021,
-Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 15 din 25.02.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei de soluţionare a cererilor şi repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personală
- - 29.01.2021 -
1 11.01.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 1 din 2021 privind aprobarea cererii şi atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului IONIŢĂ ADRIAN-VALENTIN (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 140 din11.01.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 143 din 11.01.2021,
-Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 15 din 25.02.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei de soluţionare a cererilor şi repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personală, &am
- - 29.01.2021 -