PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Nr.24, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri în anul 2021

Nr.
de
înregistrare
Data
înregistrării
Funcția,prenumele și numele inițiatorului Titlul proiectului de hotărâre a consiliului local Avizele comisiilor de specialitate sesizate Structura/persoana din aparatul de specialitate al primarului responsabil cu elaborarea raportului compartimentului de resort Alte avize necesare conform legii Numărul de amendamente Data dezbaterii în ședința consiliului local Finalizarea procedurii
49 10.09.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 49 din 2021 privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu gratuit, cu drept de uz şi servitute de trecere în favoarea Distribuţie Energie Electrică România SA, pe terenul cu număr cadastral 23909 pe care se află amplasat postul de transformare aerian, precum şi pe traseul reţelei electrice, aferente lucrării „Extindere reţea electrică în cartierul de locuinţe nou înfiinţat în satul Sătucu, comuna Tomşani, judeţul Prahova" () Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 6089 din 10.09.2021,
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 6090 din 10.09.2021,
- În baza prevederilor
- art. 693 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
-art. 354, art. 355 şi art. 362 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
14.09.2021
48 10.09.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 48 din 2021 privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren cu număr cadastral 21709 situat în intravilanul satului Sătucu, comuna Tomşani, judeţul Prahova, proprietate privată a comunei Tomşani, judeţul Prahova () Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 6083 din 10.09.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 6084 din 10.09.2021,
-Extrasul de carte funciară privind imobilul - teren cu număr cadastral 21709, situat în
intravilanul satului Sătucu, Tl 9, parcela nr. 168, proprietate privată a Comunei Tomşani şi Referatul
de admitere (Dezmembrare imobil) nr. 110983 /25 .08.2021 emis de Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Prahova,
14.09.2021
47 10.09.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 47 din 2021 privind aprobarea încadrării şi clasificării unor drumuri de interes public local de pe teritoriul comunei Tomşani, judeţul Prahova, în categoria funcţională străzi () Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr.6077 din 10.09.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr6078 din 10.09.2021,
-Planurile de situaţie scara 1 : 1 OOO întocmite de SC Topo Hans Iinpex SRL
14.09.2021
46 17.08.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 46 din 2021 privind aprobarea scoaterii din evidenţele Primăriei Tomşani, din evidenţa monumentelor naturii Ia nivelul Judeţului Prahova şi de sub incidenţa OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, a celor 3 exemplare de salcâm japonez - Sophora japonica de pe teritoriul comunei Tomşani, judeţul Prahova (-) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 5638 din 18.08.2021;
- Raportul de specialitate întocmit de inspector principal Tudorache Irina - compartiment urbanism,
· înregistrat sub nr. 5639 din 18.08.2021;
- Adresa nr. 2813 din 16.08.2021 transmisă de Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova, prin care
recomandă ca, în cel mai scurt timp, cele trei exemplare de salcâm japonez să fie doborâte, astfel încât să
dispară pericolul prăbuşirii lor, fie din cauza intemperiilor naturale, fie a declinului lor fiziologic;
- Prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate ,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;
- - 24.08.2021 -
45 12.08.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 45 din 2021 privind inventarierea în domeniul privat al comunei Tomşani a unui imobil- teren situat În intravilanul satului Magula, comuna Tomşani, judeţul Prahova (-) - -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 5632 din 18.08.2021 întocmit de Primarul comunei
Tomşani, judeţul Prahova,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 5633 din 18.08.2021 întocmit de referentul de
specialitate cadastru din cadrul Compartimentului cadastru-urbanism,
-Procesul verbal al Comisiei speciale pentru inventarierea şi actualizarea inventarului
bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Tomşani, judeţul Prahova, înregistrat sub nr.
5464 din 10.08.2021,
- Planul de amplasament întocmit la Scara 1 :500 de PFA Cemat Marian, Certificat de
autorizare seria RO PH F nr. 0225 privind imobilul - teren în suprafaţă de 197 mp situat în
intravilanul satului Magula, tarlaua 28, din parcela 1862
- - 24.08.2021 -
44 03.08.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 44 din 2021 privind aprobarea cererii şi atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului SĂLCIANU CRISTI-IULIAN (-) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 5237 din 03.08.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 5238 din 03.08.2021,
-Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 15 din 25.02.2016 privind aprobarea
Regulamentului pentru stabilirea metodologiei de soluţionare a cererilor şi repartizare a terenurilor
atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte
proprietate personală,
-Hotărârea Consiliului local Tomsani nr. 34 din 08.07.2016 privind aprobarea Listei
terenurilor disponibile care pot fi atribuite în baza Legii nr. 15/2003
- - 24.08.2021 -
43 03.08.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 43 din 2021 privind retragerea dreptului de folosinţă asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15 din 2003 domnului Stan Ştefan (-) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 5588 din 17.08.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 5589 din 17.08.2021,
-Solicitarea domnului Stan Ştefan de retragere a dreptului de folosinţă , înregistrată sub nr.
5197 din 30.07.2021, din care rezultă că, din motive personale, nu poate îndeplini condiţiile legale de
construire a locuinţei pe terenul obţinut în baza Legii nr. 15/2003,
-Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 3 din 29.01.2021 privind atribuirea în folosinţă
gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului Stan Ştefan,
- Art. 24 din Regulamentul pentru stabilirea metodologiei de soluţionare a cererilor şi
repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru
construirea unei locuinte proprietate personală, Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului local Tomşani
nr. 15 din 25.02.2016,
- - 24.08.2021
42 03.08.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 42 din 2021 privind acordarea unui ajutor de urgenţă familiei domnului Zabiu Dorinei (-) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 5573 din 17.08.2021 ,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 5574 din 17.08.2021,
-Cererea înregistrată sub nr. 4916 din 20.07.2021 prin care domnul Zahiu Marian, fratele lui
Zahiu Dorinei, solicită acordarea unui ajutor de urgenţă, necesar refacerii locuinţei acestuia, afectată
de incendiul din data de 13.07.2021,
Văzând Ancheta socială efectuată în cauză şi Procesul verbal de intervenţie nr. 69 din data de
13.07.2021 întocmit de ISU Prahova-Subunitatea Garda de Intervenţie Urlaţi, din care rezultă că în
incendiu a ars acoperişul locuinţei, s-au degradat pereţii şi tavanele
- - 24.08.2021
41 26.07.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 41 din 2021 privind aprobarea solicitării de preluare temporară, din administrarea Consiliului judeţean Prahova în administrarea Consiliului local al comunei Tomşani, a drumului judeţean DJ 146, proprietate publică a Judeţului Prahova, în vederea realizării obiectivului de investiţii ,,Execuţia de trotuare şi elemente de scurgere a apelor de-a lungul drumului judeţean 146, comuna Tomşani, judeţul Prahova" () Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Referatul de aprobare al iniţiatorului, înregistrat sub nr. 5080 din 26.07.2021,
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 5081 din 26.07.2021, întocmit de administratorul public al comunei Tomşani,
-Extrasele de carte funciară pentru drumul judeţean DJ 146: CF nr. 23781 tronson între DN 1 B şi CF Ploieşti-Buzău în suprafaţă de 19.729 mp, CF nr. 23784 tronson între CF Ploieşt-Buzău şi Părâu Valea Războiului în suprafaţă de 45.412 mp şi CF nr. 23780 tronson între Părâu Valea Războiului şi DN lD în suprafaţă de 28.614 mp, proprietate publică a Judeţului Prahova, în administrarea Consiliului judeţean Prahova,
- Hotărârea nr. 38 din 16.07.2021 a Consiliului local Tomşani prin care se aprobă Documentaţia pentru avizarea lucrărilor de intervenţii (DALl), actualizată, pentru obiectivul ,,Execuţia de trotuare şi elemente de scurgere a apelor de-a lungul drumului judeţean 146, comuna Tomşani, judeţul Prahova"
- - 27.07.2021
40 19.07.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 40 din 2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2021 () Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Referatul de aprobare al iniţiatorului, înregistrat sub nr. 4943 din 20.07.2021,
- Raportul de specialitate întocmit de inspectorul principal Paraschiv Iulian-Marian, înregistrat sub nr. 4944 din 20.07.2021,
-Comunicarea transmisă de Ministerul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei, înregistrată la Primăria comunei Tomsani sub nr. 4942 din 20.07.2021, prin care ni se aduce la cunoştinţă faptul că ministerul a efectuat transferul sumei de 305.191, 18 lei pentru obiectivul de investiţii « Înfiintare reţea de canalizare comuna Tomşani, judeţul Prahova », finanţat în cadrul PNDL
- - 27.07.2021
39 16.07.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 39 din 2021 privind atribuirea in folosinta gratuita a unui spatiu in vederea stabilirii sediului social al Asociatiei de Voluntari Suflet pentru suflet Constanta (Retras de pe Ordinea de zi) Retras de pe Ordinea de zi Retras de pe Ordinea de zi Retras de pe Ordinea de zi
38 19.07.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 38 din 2021 privind aprobarea Acordului de Înfrăţire Între Comuna Tomşani , Judeţul Prahova, România şi Comuna Ruseştii Noi, Raionul Ialoveni, Republica Moldova () -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 4930 din 20.07.2021 întocmit de Primarul comunei Tomşani, judeţul Prahova,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 4931 din 20.07.2021 întocmit de administratorul public al comunei Tomşani, - Avizul Ministerului Afacerilor Externe, Directia Tratate Internaţionale nr Gl /1245 din 25.06.2021,
- Avizul Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Administraţiei nr.79456/01.07.2021,
În conformitate cu prevederile:
- art. 41 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, referitoare la procedura încheierii înţelegerilor la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale cu autorităţile similare din alte state,
- art. 89 alin. (6), alin (10), alin (14) şi alin. (15) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
27.07.2021
37 15.07.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 37 din 2021 privind aprobarea Documentaţiei pentru avizarea lucrărilor de intervenţii, actualizată, pentru obiectivul de investiţii „Execuţia de trotuare şi elemente de scurgere a apelor de-a lungul drumului judeţean 146, comuna Tomşani, judeţul Prahova" şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului () Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 4837 din 15.07.2021,
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 4838 din 15.07.2021,
- Hotărârea Consiliului Local nr.34/11.09.2020 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii „Execuţia de trotuare şi elemente de scurgere a apelor de-a lungul drumului judeţean 146, comuna Tomşani, judeţul Prahova" şi a principalilor nindicatori tehnico-econimici ai obiectivului,
-Hotărârea Consiliului Local nr. 31 /25.06.2021 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii „Execuţia de trotuare şi elemente de scurgere a apelor de-a lungul drumului judeţean 146, comuna Tomşani, judeţul Prahova Tronson 1 DNlB - Sătucu, Tronson 3 - Magula-DNlD"
- - 16.07.2021
36 15.07.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 36 din 2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2021 () Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Referatul de aprobare al iniţiatorului, înregistrat sub nr. 4831 din 15.07.2021,
- Raportul de specialitate întocmit de inspectorul principal Paraschiv Iulian-Marian, înregistrat sub nr. 4832 din 15.07.2021,
-Hotărârea Consiliului judeţean Prahova nr. 116 din 30.06.2021 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a fondului la dispoziţia Consiliului Judeţean Prahova pe anul 2021, prin care Comuna Tomsani a primit suma de 180.000 lei ,
-Decizia Directorului General al DGRFP Ploieşti nr. 755/02.07.2021 privind repartiţia sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru anul 2021 
- - 16.07.2021
35 15.07.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 35 din 2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni () Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 4824 din 15.07.2021,
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 4825 din 09.04.2021,
- - 16.07.2021
34 18.06.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 34 din 2021 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Tomşani şi serviciilor publice înfiinţate prin hotărâri ale consiliului local (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 4241 din 18.06.2021, întocmit de Primarul comunei Tomşani, judeţul Prahova,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 4242 din 18.06.2021, întocmit de Secretarul general al comunei Tomşani, judeţul Prahova,
-Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 22 din 24.06.2020 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomşani, judeţul Prahova, aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Tomşani şi serviciilor publice înfiinţate prin hotărâri ale consiliului local,
-Adresa nr. 5980 din 12.04.2021 prin care Instituţia Prefectului Judeţul Prahova comunică numărul maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale în anul 2021, calculat potrivit art. III şi ale anexei la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/201 O pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/206 privind finanţele publice locale, precum şi stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare, privind procedura de stabilire a numărului maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul unităţilor administrativ­teritoriale, cu excepţia celor din cadrul capitolelor bugetare Învăţământ, Sănătate şi Asistenţă socială,
-Raportul final al examenului de promovare în grad profesional înregistrat sub nr. 3460 din 18.05.2021, potrivit căruia 4 funcţionari publici au fost declaraţi admişi, 
- - 25.06.2021
33 18.06.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 33 din 2021 privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului pe anul 2020 şi a propunerilor de casare a bunurilor degradate, uzate fizic şi moral (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 4235 din 18.06.2021; 
-Raportul de specialitate înregistrat rezultatele sub nr.4236 din 18.06.2021; 
- - 25.06.2021
32 18.06.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 32 din 2021 privind aprobarea Regulamentului privind procedura de eliberare a certificatului de atestare a edificării sau extinderii sau radierii construcţiei şi a certificatului constatator (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 4229 din 18.06.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub m. 4230 din 18.06.2021,
- - 25.06.2021
3 17.06.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 31 din 2021 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii „Extindere reţea distribuţie apă în comuna Tomşani, judeţul Prahova satele Sătucu, Tomşani şi Magula, judeţul Prahova" şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 4209 din 17.06.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 4210 din 17.06.2021,
-Analizând Studiul de Fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Extindere reţea distribuţie apă în comuna Tomşani, judeţul Prahova satele Sătucu, Tomşani şi Magula, judeţul Prahova", întocmit de SC Sighet Proiect SRL, înregistrat la Primăria Tomşani sub nr. 4129/15.06.2021
- - 25.06.2021
30 17.06.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 30 din 2021 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii „Execuţia. de trotuare şi elemente de scurgere a apelor de-a lungul drumului judeţean 146, comuna Tomşani, judeţul Prahova Tronson 1 DNlB - Sătucu, Tronson 3 Magula•DNlD" şi a principalilor indicatori tebnico•economici ai obiectivului (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 4203 din 17.06.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 4204 din 17.06.2021,
-Analizând Documentaţia pentru avizarea lucrărilor de intervenţii (DALI) şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Execuţia de trotuare şi elemente de scurgere a apelor de-a lungul drumului judeţean 146, comuna Tomşani, judeţul Prahova Tronson 1 DNlB - Sătucu, Tronson 3 Magula-DNlD", întocmit de SC Global Routes Expert SRL, înregistrat la Primăria Tomşani sub nr. 4180/17.06
- - 25.06.2021
29 17.06.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 29 din 2021 privind predarea către Distribuţie Energie Electrici România S.A. a capacităţilor energetice de distribuţie a energiei electrice aferente lucrării "Extindere reţea electrică cartierul de locuinţe nou înfiinţat în satul Sătucu, comuna Tomşani, judeţul Prahova" (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 4197 din 17.06.2021, întocmit de Primarul comunei Tomşani,judeţul Prahova,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 4198 din 17.06.2021, întocmit de referentul de specialitate cadastru din cadrul Compartimentului cadastru-urbanism
- - 25.06.2021
28 16.06.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 28 din 2021 privind aprobarea cererii şi atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, doamnei IONIŢĂ ANA-MARIA (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 4150 din 16.06.2021,
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 4151 din 16.06.2021,
-Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 15 din 25.02.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei de soluţionare a cererilor şi repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personală,
-Hotărârea Consiliului local Tomsani nr. 34 din 08.07.2016 privind aprobarea Listei terenurilor disponibile care pot fi atribuite în baza Legii nr. 15/2003
- - 25.06.2021
27 20.05.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 27 din 2021 privind retragerea dreptului de folosinţă asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15/2003 domnului STANCIU CONSTANTIN (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 3552 din 20.05.2021,
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 3553 din 20.05.2021,
- Declaraţia domnului Stanciu Constantin, înregistrată sub nr. 3357 din 13.05.2021, din care rezultă că, din motive personale, nu se poate încadra în termenul legal pentru obţinerea autorizaţiei de construire a locuinţei pe terenul obţinut în baza Legii nr. 15/2003,
-Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 41 din 18.09.2020 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului Stanciu Constantin,
- Art. 24 din Regulamentul pentru stabilirea metodologiei de soluţionare a cererilor şi repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personală, Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 15 din 25.02.2016
- - 27.05.2021
26 20.05.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 26 din 2021 pentru modificarea Anexei la Hotărârea nr.16 din 28.02.2019 privind iniţierea procedurii de închiriere prin atribuire directă a pajiştilor proprietate privată a Comunei Tomşani, judeţul Prahova (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 3546 din 20.05.2021,
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 3547 din 20.05.2021,
- Hotărârea Consiliului local Tomşani nr.16 din 28.02.20 I 9 privind iniţierea procedurilor de închiriere prin atribuire directă a pajiştilor proprietate privată a comunei Tomşani, judeţul Prahova
- - 27.05.2021
25 20.05.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 25 din 2021 privind aprobarea încetării activităţii, dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei şi acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Tomşani, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercom unitară „Gaz 2018" (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare întocmit Primarul comunei Tomşani, înregistrată sub nr. 3540 din 20.05.2021,
-Raportul de specialitate întocmit de administratorul public, înregistrat sub nr. 3541 din 20.05.2021,
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Tomşani nr. 15/28.02.2019, privind asocierea localităţii Tomşani cu judetul Prahova si cu alte unitati administrative teritoriale din judetul Prahova în Asociatia de Dezvoltare lntercomunitara ''Gaz2018'';
-Adresa transmisa de Asociatia de Dezvoltare lntercomunitara 'Gaz 2018" înregistrata la Primaria sub nr.3534/20.05.2021, 
- Raportul preşedintelui cu privire la activitatea Asociaţiei în anul 2020;
- Procesul - verbal al Adunării Generale a Asociaţilor încheiat în data de 20.05.2021;
- Prevederile Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercom unitară „GAZ2018", art. 18, alin.(2), lit. j, art. 29, art. 32 şi art. 33
- - 27.05.2021
24 20.05.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 24 din 2021 privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de concesiune nr. 4679 din 22.12.2004 având ca obiect spaţiul în care se desfăşoară activitatea Cabinetului medical Individual Dr. Oancea Luiza, medic de familie (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 3535 din 20.05.2021,
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 3536 din 20.05.2021,
- Adresa nr. 3378 din 14.05.2021 prin care Dr. Oancea Luiza medic de familie, titular al Cabinetului Medical Individual care îşi desfăşoară activitatea în spaţiul situat în comuna Tomsani, sat Loloiasca, judeţul Prahova
- - 27.05.2021
23 22.04.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 23 din 2021 privind aprobarea vânzării, prin licitație publică a unor terenuri situate în intravilanul satului Sătucu, proprietate privată a comunei Tomșani, județul Prahova (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr.2906 din 22.04.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 2907 din 22.04.2021,
-Documentaţia cadastrală pentru imobilele-terenuri cu numerele cadastrale 21727, 21736, 23731;
-Rapoartele de evaluare nr.880/09.02.2021, 944/11.02.2021, 945/11.02.2021 întocmite de expert evaluator autorizat ANEVAR. Ionescu Valentina, legitimaţie nr.13387, valabilă 2021;
-Hotărârea Co
- - 28.04.2021 -
22 22.04.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 22 din 2021 privind acordarea unui mandat special domnului primar Pelin Mihai-Florin în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova" (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr.2900 din 22.04.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr.2901 din 22.04.2021,
-Adresa transmisă de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară:“Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova” înregistrată la Primăria Tomșani sub nr. 2871/22.04.2021;
-Prevederile art. 21 pct (1) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru Manag
- - 28.04.2021 -
21 22.04.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 21 din 2021 privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local al comunei Tomșani pe anul 2020 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr.2892 din 22.04.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr.2893 din 22.04.2021,
-Contul de excuţie al bugetului local al comunei Tomșani la data de 31.12.2020
- - 28.04.2021 -
20 14.04.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 20 din 2021 privind aprobarea organizarii rețelei unităților de invațământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2021-2022, la nivelul comunei Tomșani, județul Prahova (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr.2619 din 14.04.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr.2620 din 14.04.2021,
-Adresa nr.5735 din 10.12.2020, înregistrată la Primăria comunei Tomsani sub nr.2618 din 14.04.2021, prin care Inspectoratul Școlar Județean Prahova comunică Avizul conform pentru organizarea rețelei școlare în anul școlar 2021-2022 la nivelul comunei Tomșani, județul Prahova, precum și Adresa nr. 1466/26.11
- - 14.04.2021 -
19 09.04.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 19 din 2021 privind aprobarea bugetului local al comunei Tomșani, județul Prahova pe anul 2021 și estimările pentru anii 2022-2024 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr.2527 din 09.04.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr.2528 din 09.04.2021,
-Decizia Directorului General al DGRFP Ploiești nr.373/06.04.2021 privind repartiția sumelor și cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetele locale pentru anul 2021 și estimări pentru perioada 2022-2024,
-Solicitarea unității subordonate "Școala gimnazială Prof.Dinu Mihail-Dan comun
- - 14.04.2021 -
18 09.04.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 18 din 2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr.2521 din 09.04.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr.2522 din 09.04.2021
- - 14.04.2021 -
17 22.03.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 17 din 2021 privind aprobarea efectuării documentației cadastrale în vederea determinării suprafeței de teren necesară modernizării drumului de acces DE 297 către stația de epurare (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare al inițiatorului, înregistrat sub nr. 1940 din 22.03.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1941 din 22.03.2021, întocmit de administratorul public al comunei Tomșani, județul Prahova,
-Hotărârea Consiliului Local nr. 48/14.07.2017 prin care a fost aprobată documentația urbanistică având ca obiect "PUZ — Introducere teren în intravilan (S= 1710 mp) zonă dotări tehn
- - 29.03.2021 -
16 22.03.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 16 din 2021 privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract din comuna Tomșani și aprobarea “Regulamentului privind stabilirea și aplicarea taxei speciale de salubrizare” (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Referatul de aprobare intocmit de Primarul comunei Tomsani, inregistrat sub nr. 1934 din 22.03.2021,
- Raportul de specialitate intocmit de administratorul public al comunei Tomșani, înregistrat sub nr. 1935 din 22.03.2021
- - 29.03.2021 -
15 19.02.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 15 din 2021 privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Contractul de concesiune nr. 3480 din 17.05.2019 încheiat între Comuna Tomşani şi Samir Constantin (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 1148 din 19.02.2021 întocmit de Primarul comunei Tomşani,judeţul Prahova,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1149 din 19.02.2021 întocmit de administratorul public al comunei,
-Contractul de concesiune înregistrat sub nr. 3480 din 17.05.2019 încheiat între Consiliul local al comunei Tomşani şi Samir Constantin, având ca obiect Balta Magula
- - 26.02.2021
14 19.02.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 14 din 2021 privind aprobarea cumpărării spaţiului deţinut de SC INFO RURAL SA pe terenul proprietate publică a comunei Tomşani, judeţul Prahova (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 1142 din 19.02.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1143 din 19.02.2021,
-Contractul de concesiune nr. 163/12.01.2010 încheiat între Comuna Tomşani şi SC Info Rural SA;
-Planul de reorganizare - modificat propus de SC Info Rural SA prin Administrator Special Bichescu Virgil Marius, confirmat de Tribunalul Bucureşti, secţia VII Civilă în dosarul de insolvenţ
- - 26.02.2021
13 19.02.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 13 din 2021 privind inventarierea în domeniul privat al comunei Tomşani a unor suprafeţe de teren situate în intravilanul comunei Tomşani, judeţul Prahova (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 1136 din 19.02.2021 întocmit de Primarul comunei Tomşani, judeţul Prahova,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1137 din 19.02.2021 întocmit de referentul de specialitate cadastru din cadrul Compartimentului cadastru-urbanism,
-Procesul verbal al Comisiei speciale pentru inventarierea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Tomşani, judeţul
- - 26.02.2021 -
12 19.02.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 12 din 2021 privind înfiinţarea clubului sportiv de drept public Club Sportiv Local Tomşani (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 1130 din 19.02.2021,
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1131 din 19.02.2021,
- - 26.02.2021 -
11 19.02.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 11 din 2021 privind privind aprobarea iniţierii demersurilor pentru actualizarea Planului Urbanistic General şi Regulamentului Local de Urbanism aferente comunei Tomsani, judeţul Prahova (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 1118 din 19.02.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1119 din 19.02.2021,
-Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 3 din 30.01.2013 privind aprobarea documentaţiei "Reactualizarea Planului Urbanistic General al comunei Tomşani, judeţul Prahova şi Regulamentului Local de Urbanism
- - 26.02.2021 -
10 19.02.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 10 din 2021 privind aprobarea Programului principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale şi educative care se desfăşoară în Comuna Tomşani, Judeţul Prahova în anul 2021 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare al iniţiatorului, înregistrat sub nr. 1112 din 19.02.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1113 din 19.02.2021, întocmit doamna Potocea Elena, referent la Compartimentul cultură din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomşani, judeţul Prahova
- - 26.02.2021 -
9 21.01.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 9 din 2021 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatul de specialitate al Primarului comunei Tomşani şi serviciilor publice înfiinţate prin hotărâri ale consiliului local, începând cu data de 01.01.2021 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 394 din 21.01.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 395 din 21.01.2021,
-Procesul verbal referitor la consultarea salariaţilor
- - 29.01.2021 -
8 21.01.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 8 din 2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Tomşani în Comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru secretarul general al comunei Tomşani pe anul 2020 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 389 din 21.01.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 390 din 21.01.2021
- - 29.01.2021 -
7 21.01.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 7 din 2021 privind iniţierea procedurilor de elaborare a Strategiei de dezvoltare a comunei Tomşani, judeţul Prahova, pentru perioada 2021 - 2027 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr.383 din 21.01.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr.384 din 21.01.2021
- - 29.01.2021 -
6 21.01.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 6 din 2021 privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situafiilor de urgență la nivelul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Tomşani, judeţul Prahova, pentru anul 2021 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregist înregistrat sub nr. 377 din 31.12.2019,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 378 din 21.01.2021
- - 29.01.2021 -
5 21.01.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 5 din 2021 privind aprobarea numărului de posturi pentru asistenţii personali ai persoaneor cu handicap grav, pentru anul 2021 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 3 71 din 21.01.2021,
- Raportul de specialitate întocmit de funcţionarul cu atribuţii de asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomşani, înregistrat sub nr. 372 din 21.01.2021
- - 29.01.2021 -
4 21.01.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 4 din 2021 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce vor fi efectuate de beneficiarii venitului minim garantat pentru anul 2021 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 365 din 21.01.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 366 din 21.01.2021,
-Având în vedere prevederile art. 6 alin.(7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
- - 29.01.2021 -
3 21.01.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 3 din 2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 359 din 21.01.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 360 din 21.01.2021
- - 29.01.2021 -
2 12.01.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 2 din 2021 privind aprobarea cererii şi atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului STAN ŞTEFAN (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 166 din 12.01.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 167 din 12.01.2021,
-Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 15 din 25.02.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei de soluţionare a cererilor şi repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personală
- - 29.01.2021 -
1 11.01.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 1 din 2021 privind aprobarea cererii şi atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului IONIŢĂ ADRIAN-VALENTIN (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 140 din11.01.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 143 din 11.01.2021,
-Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 15 din 25.02.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei de soluţionare a cererilor şi repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personală, &am
- - 29.01.2021 -