PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Nr.24, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri în anul 2021

Nr.
de
înregistrare
Data
înregistrării
Funcția,prenumele și numele inițiatorului Titlul proiectului de hotărâre a consiliului local Avizele comisiilor de specialitate sesizate Structura/persoana din aparatul de specialitate al primarului responsabil cu elaborarea raportului compartimentului de resort Alte avize necesare conform legii Numărul de amendamente Data dezbaterii în ședința consiliului local Finalizarea procedurii
34 18.06.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 34 din 2021 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Tomşani şi serviciilor publice înfiinţate prin hotărâri ale consiliului local (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 4241 din 18.06.2021, întocmit de Primarul comunei Tomşani, judeţul Prahova,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 4242 din 18.06.2021, întocmit de Secretarul general al comunei Tomşani, judeţul Prahova,
-Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 22 din 24.06.2020 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomşani, judeţul Prahova, aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Tomşani şi serviciilor publice înfiinţate prin hotărâri ale consiliului local,
-Adresa nr. 5980 din 12.04.2021 prin care Instituţia Prefectului Judeţul Prahova comunică numărul maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale în anul 2021, calculat potrivit art. III şi ale anexei la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/201 O pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/206 privind finanţele publice locale, precum şi stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare, privind procedura de stabilire a numărului maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul unităţilor administrativ­teritoriale, cu excepţia celor din cadrul capitolelor bugetare Învăţământ, Sănătate şi Asistenţă socială,
-Raportul final al examenului de promovare în grad profesional înregistrat sub nr. 3460 din 18.05.2021, potrivit căruia 4 funcţionari publici au fost declaraţi admişi, 
- - 25.06.2021
33 18.06.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 33 din 2021 privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului pe anul 2020 şi a propunerilor de casare a bunurilor degradate, uzate fizic şi moral (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 4235 din 18.06.2021; 
-Raportul de specialitate înregistrat rezultatele sub nr.4236 din 18.06.2021; 
- - 25.06.2021
32 18.06.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 32 din 2021 privind aprobarea Regulamentului privind procedura de eliberare a certificatului de atestare a edificării sau extinderii sau radierii construcţiei şi a certificatului constatator (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 4229 din 18.06.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub m. 4230 din 18.06.2021,
- - 25.06.2021
3 17.06.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 31 din 2021 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii „Extindere reţea distribuţie apă în comuna Tomşani, judeţul Prahova satele Sătucu, Tomşani şi Magula, judeţul Prahova" şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 4209 din 17.06.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 4210 din 17.06.2021,
-Analizând Studiul de Fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Extindere reţea distribuţie apă în comuna Tomşani, judeţul Prahova satele Sătucu, Tomşani şi Magula, judeţul Prahova", întocmit de SC Sighet Proiect SRL, înregistrat la Primăria Tomşani sub nr. 4129/15.06.2021
- - 25.06.2021
30 17.06.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 30 din 2021 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii „Execuţia. de trotuare şi elemente de scurgere a apelor de-a lungul drumului judeţean 146, comuna Tomşani, judeţul Prahova Tronson 1 DNlB - Sătucu, Tronson 3 Magula•DNlD" şi a principalilor indicatori tebnico•economici ai obiectivului (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 4203 din 17.06.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 4204 din 17.06.2021,
-Analizând Documentaţia pentru avizarea lucrărilor de intervenţii (DALI) şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Execuţia de trotuare şi elemente de scurgere a apelor de-a lungul drumului judeţean 146, comuna Tomşani, judeţul Prahova Tronson 1 DNlB - Sătucu, Tronson 3 Magula-DNlD", întocmit de SC Global Routes Expert SRL, înregistrat la Primăria Tomşani sub nr. 4180/17.06
- - 25.06.2021
29 17.06.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 29 din 2021 privind predarea către Distribuţie Energie Electrici România S.A. a capacităţilor energetice de distribuţie a energiei electrice aferente lucrării "Extindere reţea electrică cartierul de locuinţe nou înfiinţat în satul Sătucu, comuna Tomşani, judeţul Prahova" (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 4197 din 17.06.2021, întocmit de Primarul comunei Tomşani,judeţul Prahova,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 4198 din 17.06.2021, întocmit de referentul de specialitate cadastru din cadrul Compartimentului cadastru-urbanism
- - 25.06.2021
28 16.06.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 28 din 2021 privind aprobarea cererii şi atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, doamnei IONIŢĂ ANA-MARIA (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 4150 din 16.06.2021,
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 4151 din 16.06.2021,
-Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 15 din 25.02.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei de soluţionare a cererilor şi repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personală,
-Hotărârea Consiliului local Tomsani nr. 34 din 08.07.2016 privind aprobarea Listei terenurilor disponibile care pot fi atribuite în baza Legii nr. 15/2003
- - 25.06.2021
27 20.05.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 27 din 2021 privind retragerea dreptului de folosinţă asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15/2003 domnului STANCIU CONSTANTIN (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 3552 din 20.05.2021,
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 3553 din 20.05.2021,
- Declaraţia domnului Stanciu Constantin, înregistrată sub nr. 3357 din 13.05.2021, din care rezultă că, din motive personale, nu se poate încadra în termenul legal pentru obţinerea autorizaţiei de construire a locuinţei pe terenul obţinut în baza Legii nr. 15/2003,
-Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 41 din 18.09.2020 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului Stanciu Constantin,
- Art. 24 din Regulamentul pentru stabilirea metodologiei de soluţionare a cererilor şi repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personală, Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 15 din 25.02.2016
- - 27.05.2021
26 20.05.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 26 din 2021 pentru modificarea Anexei la Hotărârea nr.16 din 28.02.2019 privind iniţierea procedurii de închiriere prin atribuire directă a pajiştilor proprietate privată a Comunei Tomşani, judeţul Prahova (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 3546 din 20.05.2021,
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 3547 din 20.05.2021,
- Hotărârea Consiliului local Tomşani nr.16 din 28.02.20 I 9 privind iniţierea procedurilor de închiriere prin atribuire directă a pajiştilor proprietate privată a comunei Tomşani, judeţul Prahova
- - 27.05.2021
25 20.05.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 25 din 2021 privind aprobarea încetării activităţii, dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei şi acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Tomşani, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercom unitară „Gaz 2018" (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare întocmit Primarul comunei Tomşani, înregistrată sub nr. 3540 din 20.05.2021,
-Raportul de specialitate întocmit de administratorul public, înregistrat sub nr. 3541 din 20.05.2021,
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Tomşani nr. 15/28.02.2019, privind asocierea localităţii Tomşani cu judetul Prahova si cu alte unitati administrative teritoriale din judetul Prahova în Asociatia de Dezvoltare lntercomunitara ''Gaz2018'';
-Adresa transmisa de Asociatia de Dezvoltare lntercomunitara 'Gaz 2018" înregistrata la Primaria sub nr.3534/20.05.2021, 
- Raportul preşedintelui cu privire la activitatea Asociaţiei în anul 2020;
- Procesul - verbal al Adunării Generale a Asociaţilor încheiat în data de 20.05.2021;
- Prevederile Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercom unitară „GAZ2018", art. 18, alin.(2), lit. j, art. 29, art. 32 şi art. 33
- - 27.05.2021
24 20.05.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 24 din 2021 privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de concesiune nr. 4679 din 22.12.2004 având ca obiect spaţiul în care se desfăşoară activitatea Cabinetului medical Individual Dr. Oancea Luiza, medic de familie (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 3535 din 20.05.2021,
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 3536 din 20.05.2021,
- Adresa nr. 3378 din 14.05.2021 prin care Dr. Oancea Luiza medic de familie, titular al Cabinetului Medical Individual care îşi desfăşoară activitatea în spaţiul situat în comuna Tomsani, sat Loloiasca, judeţul Prahova
- - 27.05.2021
23 22.04.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 23 din 2021 privind aprobarea vânzării, prin licitație publică a unor terenuri situate în intravilanul satului Sătucu, proprietate privată a comunei Tomșani, județul Prahova (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr.2906 din 22.04.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 2907 din 22.04.2021,
-Documentaţia cadastrală pentru imobilele-terenuri cu numerele cadastrale 21727, 21736, 23731;
-Rapoartele de evaluare nr.880/09.02.2021, 944/11.02.2021, 945/11.02.2021 întocmite de expert evaluator autorizat ANEVAR. Ionescu Valentina, legitimaţie nr.13387, valabilă 2021;
-Hotărârea Co
- - 28.04.2021 -
22 22.04.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 22 din 2021 privind acordarea unui mandat special domnului primar Pelin Mihai-Florin în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova" (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr.2900 din 22.04.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr.2901 din 22.04.2021,
-Adresa transmisă de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară:“Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova” înregistrată la Primăria Tomșani sub nr. 2871/22.04.2021;
-Prevederile art. 21 pct (1) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru Manag
- - 28.04.2021 -
21 22.04.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 21 din 2021 privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local al comunei Tomșani pe anul 2020 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr.2892 din 22.04.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr.2893 din 22.04.2021,
-Contul de excuţie al bugetului local al comunei Tomșani la data de 31.12.2020
- - 28.04.2021 -
20 14.04.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 20 din 2021 privind aprobarea organizarii rețelei unităților de invațământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2021-2022, la nivelul comunei Tomșani, județul Prahova (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr.2619 din 14.04.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr.2620 din 14.04.2021,
-Adresa nr.5735 din 10.12.2020, înregistrată la Primăria comunei Tomsani sub nr.2618 din 14.04.2021, prin care Inspectoratul Școlar Județean Prahova comunică Avizul conform pentru organizarea rețelei școlare în anul școlar 2021-2022 la nivelul comunei Tomșani, județul Prahova, precum și Adresa nr. 1466/26.11
- - 14.04.2021 -
19 09.04.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 19 din 2021 privind aprobarea bugetului local al comunei Tomșani, județul Prahova pe anul 2021 și estimările pentru anii 2022-2024 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr.2527 din 09.04.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr.2528 din 09.04.2021,
-Decizia Directorului General al DGRFP Ploiești nr.373/06.04.2021 privind repartiția sumelor și cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetele locale pentru anul 2021 și estimări pentru perioada 2022-2024,
-Solicitarea unității subordonate "Școala gimnazială Prof.Dinu Mihail-Dan comun
- - 14.04.2021 -
18 09.04.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 18 din 2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr.2521 din 09.04.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr.2522 din 09.04.2021
- - 14.04.2021 -
17 22.03.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 17 din 2021 privind aprobarea efectuării documentației cadastrale în vederea determinării suprafeței de teren necesară modernizării drumului de acces DE 297 către stația de epurare (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare al inițiatorului, înregistrat sub nr. 1940 din 22.03.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1941 din 22.03.2021, întocmit de administratorul public al comunei Tomșani, județul Prahova,
-Hotărârea Consiliului Local nr. 48/14.07.2017 prin care a fost aprobată documentația urbanistică având ca obiect "PUZ — Introducere teren în intravilan (S= 1710 mp) zonă dotări tehn
- - 29.03.2021 -
16 22.03.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 16 din 2021 privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract din comuna Tomșani și aprobarea “Regulamentului privind stabilirea și aplicarea taxei speciale de salubrizare” (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Referatul de aprobare intocmit de Primarul comunei Tomsani, inregistrat sub nr. 1934 din 22.03.2021,
- Raportul de specialitate intocmit de administratorul public al comunei Tomșani, înregistrat sub nr. 1935 din 22.03.2021
- - 29.03.2021 -
15 19.02.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 15 din 2021 privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Contractul de concesiune nr. 3480 din 17.05.2019 încheiat între Comuna Tomşani şi Samir Constantin (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 1148 din 19.02.2021 întocmit de Primarul comunei Tomşani,judeţul Prahova,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1149 din 19.02.2021 întocmit de administratorul public al comunei,
-Contractul de concesiune înregistrat sub nr. 3480 din 17.05.2019 încheiat între Consiliul local al comunei Tomşani şi Samir Constantin, având ca obiect Balta Magula
- - 26.02.2021
14 19.02.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 14 din 2021 privind aprobarea cumpărării spaţiului deţinut de SC INFO RURAL SA pe terenul proprietate publică a comunei Tomşani, judeţul Prahova (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 1142 din 19.02.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1143 din 19.02.2021,
-Contractul de concesiune nr. 163/12.01.2010 încheiat între Comuna Tomşani şi SC Info Rural SA;
-Planul de reorganizare - modificat propus de SC Info Rural SA prin Administrator Special Bichescu Virgil Marius, confirmat de Tribunalul Bucureşti, secţia VII Civilă în dosarul de insolvenţ
- - 26.02.2021
13 19.02.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 13 din 2021 privind inventarierea în domeniul privat al comunei Tomşani a unor suprafeţe de teren situate în intravilanul comunei Tomşani, judeţul Prahova (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 1136 din 19.02.2021 întocmit de Primarul comunei Tomşani, judeţul Prahova,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1137 din 19.02.2021 întocmit de referentul de specialitate cadastru din cadrul Compartimentului cadastru-urbanism,
-Procesul verbal al Comisiei speciale pentru inventarierea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Tomşani, judeţul
- - 26.02.2021 -
12 19.02.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 12 din 2021 privind înfiinţarea clubului sportiv de drept public Club Sportiv Local Tomşani (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 1130 din 19.02.2021,
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1131 din 19.02.2021,
- - 26.02.2021 -
11 19.02.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 11 din 2021 privind privind aprobarea iniţierii demersurilor pentru actualizarea Planului Urbanistic General şi Regulamentului Local de Urbanism aferente comunei Tomsani, judeţul Prahova (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 1118 din 19.02.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1119 din 19.02.2021,
-Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 3 din 30.01.2013 privind aprobarea documentaţiei "Reactualizarea Planului Urbanistic General al comunei Tomşani, judeţul Prahova şi Regulamentului Local de Urbanism
- - 26.02.2021 -
10 19.02.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 10 din 2021 privind aprobarea Programului principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale şi educative care se desfăşoară în Comuna Tomşani, Judeţul Prahova în anul 2021 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare al iniţiatorului, înregistrat sub nr. 1112 din 19.02.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1113 din 19.02.2021, întocmit doamna Potocea Elena, referent la Compartimentul cultură din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomşani, judeţul Prahova
- - 26.02.2021 -
9 21.01.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 9 din 2021 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatul de specialitate al Primarului comunei Tomşani şi serviciilor publice înfiinţate prin hotărâri ale consiliului local, începând cu data de 01.01.2021 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 394 din 21.01.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 395 din 21.01.2021,
-Procesul verbal referitor la consultarea salariaţilor
- - 29.01.2021 -
8 21.01.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 8 din 2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Tomşani în Comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru secretarul general al comunei Tomşani pe anul 2020 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 389 din 21.01.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 390 din 21.01.2021
- - 29.01.2021 -
7 21.01.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 7 din 2021 privind iniţierea procedurilor de elaborare a Strategiei de dezvoltare a comunei Tomşani, judeţul Prahova, pentru perioada 2021 - 2027 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr.383 din 21.01.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr.384 din 21.01.2021
- - 29.01.2021 -
6 21.01.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 6 din 2021 privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situafiilor de urgență la nivelul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Tomşani, judeţul Prahova, pentru anul 2021 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregist înregistrat sub nr. 377 din 31.12.2019,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 378 din 21.01.2021
- - 29.01.2021 -
5 21.01.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 5 din 2021 privind aprobarea numărului de posturi pentru asistenţii personali ai persoaneor cu handicap grav, pentru anul 2021 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 3 71 din 21.01.2021,
- Raportul de specialitate întocmit de funcţionarul cu atribuţii de asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomşani, înregistrat sub nr. 372 din 21.01.2021
- - 29.01.2021 -
4 21.01.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 4 din 2021 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce vor fi efectuate de beneficiarii venitului minim garantat pentru anul 2021 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 365 din 21.01.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 366 din 21.01.2021,
-Având în vedere prevederile art. 6 alin.(7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
- - 29.01.2021 -
3 21.01.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 3 din 2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 359 din 21.01.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 360 din 21.01.2021
- - 29.01.2021 -
2 12.01.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 2 din 2021 privind aprobarea cererii şi atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului STAN ŞTEFAN (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 166 din 12.01.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 167 din 12.01.2021,
-Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 15 din 25.02.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei de soluţionare a cererilor şi repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personală
- - 29.01.2021 -
1 11.01.2021 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 1 din 2021 privind aprobarea cererii şi atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului IONIŢĂ ADRIAN-VALENTIN (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 140 din11.01.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 143 din 11.01.2021,
-Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 15 din 25.02.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei de soluţionare a cererilor şi repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personală, &am
- - 29.01.2021 -