Comisii de specialitate

Comisia pentru agricultură, protecția mediului și turism, activități social-culturale, culte
Comisia pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport
Comisia pentru activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism, juridică și de disciplină