PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Nr.24, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Registrul pentru evidența hotărârilor adoptate de Consiliul Local în 2021

Nr.
de ordine
Data adoptării Data intrării în vigoare Titlul proiectului de hotărâre a consiliului local Funcția, prenumele și numele inițiatorului Evenimente ulterioare adoptării
49 14.09.2021 17.09.2021 Hotărârea 49 din 2021 privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu gratuit, cu drept de uz şi servitute de trecere în favoarea Distribuţie Energie Electrică România SA, pe terenul cu număr cadastral 23909 pe care se află amplasat postul de transformare aerian, precum şi pe traseul reţelei electrice, aferente lucrării „Extindere reţea electrică în cartierul de locuinţe nou înfiinţat în satul Sătucu, comuna Tomşani, judeţul Prahova" (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
48 14.09.2021 17.09.2021 Hotărârea 48 din 2021 privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren cu număr cadastral 21709 situat în intravilanul satului Sătucu, comuna Tomşani, judeţul Prahova, proprietate privată a comunei Tomşani, judeţul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
47 14.09.2021 17.09.2021 Hotărârea 47 din 2021 privind aprobarea încadrării şi clasificării unor drumuri de interes public local de pe teritoriul comunei Tomşani, judeţul Prahova, în categoria funcţională străzi (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
46 24.08.2021 24.08.2021 Hotărârea 46 din 2021 privind aprobarea scoaterii din evidenţele Primăriei Tomşani, din evidenţa monumentelor naturii Ia nivelul Judeţului Prahova şi de sub incidenţa OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, a celor 3 exemplare de salcâm japonez - Sophora japonica de pe teritoriul comunei Tomşani, judeţul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
45 24.08.2021 24.08.2021 Hotărârea 45 din 2021 privind inventarierea în domeniul privat al comunei Tomşani a unui imobil- teren situat În intravilanul satului Magula, comuna Tomşani, judeţul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
44 24.08.2021 24.08.2021 Hotărârea 44 din 2021 privind aprobarea cererii şi atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului SĂLCIANU CRISTI-IULIAN (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
43 24.08.2021 24.08.2021 Hotărârea 43 din 2021 privind retragerea dreptului de folosinţă asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15 din 2003 domnului Stan Ştefan (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
42 24.08.2021 24.08.2021 Hotărârea 42 din 2021 privind acordarea unui ajutor de urgenţă familiei domnului Zabiu Dorinei (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
41 27.07.2021 27.07.2021 Hotărârea 41 din 2021 privind aprobarea solicitării de preluare temporară, din administrarea Consiliului judeţean Prahova în administrarea Consiliului local al comunei Tomşani, a drumului judeţean DJ 146, proprietate publică a Judeţului Prahova, în vederea realizării obiectivului de investiţii ,,Execuţia de trotuare şi elemente de scurgere a apelor de-a lungul drumului judeţean 146, comuna Tomşani, judeţul Prahova" (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
40 27.07.2021 27.07.2021 Hotărârea 40 din 2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2021 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
39 27.07.2021 27.07.2021 Hotărârea 39 din 2021 privind aprobarea Acordului de Înfrăţire Între Comuna Tomşani , Judeţul Prahova, România şi Comuna Ruseştii Noi, Raionul Ialoveni, Republica Moldova (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
38 Hotărârea 38 din 2021 privind aprobarea Documentaţiei pentru avizarea lucrărilor de intervenţii, actualizată, pentru obiectivul de investiţii „Execuţia de trotuare şi elemente de scurgere a apelor de-a lungul drumului judeţean 146, comuna Tomşani, judeţul Prahova" şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului (Aici !)
37 16.07.2021 16.07.2021 Hotărârea 37 din 2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2021 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
36 16.07.2021 16.07.2021 Hotărârea 36 din 2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
35 25.06.2021 25.06.2021 Hotărârea 35 din 2021 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Tomşani şi serviciilor publice înfiinţate prin hotărâri ale consiliului local (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
34 25.06.2021 25.06.2021 Hotărârea 34 din 2021 privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului pe anul 2020 şi a propunerilor de casare a bunurilor degradate, uzate fizic şi moral (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
33 25.06.2021 25.06.2021 Hotărârea 33 din 2021 privind aprobarea Regulamentului privind procedura de eliberare a certificatului de atestare a edifidrii sau extinderii sau radierii construcţiei şi a certificatului constatator (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
32 25.06.2021 25.06.2021 Hotărârea 32 din 2021 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii „Extindere reţea distribuţie apă în comuna Tomşani, judeţul Prahova satele Sătucu, Tomşani şi Magula, judeţul Prahova" şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
31 25.06.2021 25.06.2021 Hotărârea 31 din 2021 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii „Execuţia. de trotuare şi elemente de scurgere a apelor de-a lungul drumului judeţean 146, comuna Tomşani, judeţul Prahova Tronson 1 DNlB - Sătucu, Tronson 3 Magula•DNlD" şi a principalilor indicatori tebnico•economici ai obiectivului (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
30 25.06.2021 25.06.2021 Hotărârea 30 din 2021 privind predarea către Distribuţie Energie Electrici România S.A. a capacităţilor energetice de distribuţie a energiei electrice aferente lucrării "Extindere reţea electrică cartierul de locuinţe nou înfiinţat în satul Sătucu, comuna Tomşani, judeţul Prahova" (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
29 25.06.2021 25.06.2021 Hotărârea 29 din 2021 privind aprobarea cererii şi atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, doamnei IONIŢĂ ANA-MARIA (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
28 27.05.2021 27.05.2021 Hotărârea 28 din 2021 privind retragerea dreptului de folosinţă asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15/2003 domnului STANCIU CONSTANTIN (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
27 27.05.2021 27.05.2021 Hotărârea 27 din 2021 pentru modificarea Anexei la Hotărârea nr.16 din 28.02.2019 privind iniţierea procedurii de închiriere prin atribuire directă a pajiştilor proprietate privată a Comunei Tomşani, judeţul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
26 27.05.2021 27.05.2021 Hotărârea 26 din 2021 privind aprobarea încetării activităţii, dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei şi acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Tomşani, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercom unitară „Gaz 2018" (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
25 27.05.2021 27.05.2021 Hotărârea 25 din 2021 privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de concesiune nr. 4679 din 22.12.2004 având ca obiect spaţiul în care se desfăşoară activitatea Cabinetului medical Individual Dr. Oancea Luiza, medic de familie (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
24 28.04.2021 28.04.2021 Hotărârea 24 din 2021 privind aprobarea vânzării, prin licitație publică a unor terenuri situate în intravilanul satului Sătucu, proprietate privată a comunei Tomșani, județul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
23 28.04.2021 28.04.2021 Hotărârea 23 din 2021 privind acordarea unui mandat special domnului primar Pelin Mihai-Florin în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova" (Hotărâre PDF! ) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
22 28.04.2021 28.04.2021 Hotărârea 22 din 2021 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al comunei Tomșani pe anul 2020 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
21 14.04.2021 14.04.2021 Hotărârea 21 din 2021 privind aprobarea organizarii rețelei unităților de invațământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2021-2022, la nivelul comunei Tomșani, județul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
20 14.04.2021 14.04.2021 Hotărârea 20 din 2021 privind aprobarea bugetului local al comunei Tomșani, județul Prahova pe anul 2021 și estimările pentru anii 2022-2024 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
19 14.04.2021 14.04.2021 Hotărârea 19 din 2021 privind alegerea președintelui de sedință pentru o perioadă de 3 luni (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
18 29.03.2021 29.03.2021 Hotărârea 18 din 2021 privind aprobarea efectuării documentației cadastrale în vederea determinării suprafeței de teren necesară modernizării drumului de acces DE 297 către stația de epurare (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
17 29.03.2021 29.03.2021 Hotărârea 17 din 2021 privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract din comuna Tomșani și aprobarea “Regulamentului privind stabilirea și aplicarea taxei speciale de salubrizare” (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
16 26.02.2021 26.02.2021 Hotărârea 16 din 2021 privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Contractul de concesiune nr. 3480 din 17.05.2019 încheiat între Comuna Tomşani şi Samir Constantin (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
15 26.02.2021 26.02.2021 Hotărârea 15 din 2021 privind aprobarea cumpărării spaţiului deţinut de SC INFO RURAL SA pe terenul proprietate publică a comunei Tomşani, judeţul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
14 26.02.2021 26.02.2021 Hotărârea 14 din 2021 privind inventarierea în domeniul privat al comunei Tomşani a unor suprafeţe de teren situate în intravilanul comunei Tomşani, judeţul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
13 26.02.2021 26.02.2021 Hotărârea 13 din 2021 privind înfiinţarea clubului sportiv de drept public Club Sportiv Local Tomşani (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
12 26.02.2021 26.02.2021 Hotărârea 12 din 2021 privind aprobarea iniţierii demersurilor pentru actualizarea Planului Urbanistic General şi Regulamentului Local de Urbanism aferente comunei Tomsani, judeţul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
11 26.02.2021 26.02.2021 Hotărârea 11 din 2021 privind aprobarea Programului principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale şi educative care se desfăşoară în Comuna Tomşani, Judeţul Prahova în anul 2021 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
10 29.01.2021 29.01.2021 Hotărârea 10 din 2021 privind atribuirea de denumiri străzilor de pe teritoriul administrativ al al comunei Tomşani, judeţul Prahova şi aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Tomşani, judeţul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
9 29.01.2021 29.01.2021 Hotărârea 9 din 2021 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatul de specialitate al Primarului comunei Tomşani şi serviciilor publice înfiinţate prin hotărâri ale consiliului local, începând cu data de 01.01.2021 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
8 29.01.2021 29.01.2021 Hotărârea 8 din 2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Tomşani în Comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru secretarul general al comunei Tomşani pe anul 2020 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
7 29.01.2021 29.01.2021 Hotărârea 7 din 2021 privind iniţierea procedurilor de elaborare a Strategiei de dezvoltare a comunei Tomşani, judeţul Prahova, pentru perioada 2021 - 2027 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
6 29.01.2021 29.01.2021 Hotărârea 6 din 2021 privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situafiilor de urgență la nivelul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Tomşani, judeţul Prahova, pentru anul 2021 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
5 29.01.2021 29.01.2021 Hotărârea 5 din 2021 privind aprobarea numărului de posturi pentru asistenţii personali ai persoaneor cu handicap grav, pentru anul 2021 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
4 29.01.2021 29.01.2021 Hotărârea 4 din 2021 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce vor fi efectuate de beneficiarii venitului minim garantat pentru anul 2021 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
3 29.01.2021 29.01.2021 Hotărârea 3 din 2021 privind aprobarea cererii şi atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului STAN ŞTEFAN (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
2 29.01.2021 29.01.2021 Hotărârea 2 din 2021 privind aprobarea cererii şi atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului IONIŢĂ ADRIAN-VALENTIN (Hotărre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
1 29.01.2021 29.01.2021 Hotărârea 1 din 2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin