PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.26A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Registrul pentru evidența hotărârilor adoptate de Consiliul Local în 2023

21 06.03.2023 06.03.2023 Hotărârea 21 din 2023 privind participarea Comunei Tomşani, judeţul Prahova la proiectul ,,PH BIBLIOHUB" (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
20 28.02.2023 28.02.2023 Hotărârea 20 din 2023 privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului pe anul 2022 şi a propunerilor de casare a bunurilor degradate, uzate tizic şi moral (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
19 28.02.2023 28.02.2023 Hotărârea 19 din 2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomşanil, judeţul Prahova pe anul 2023 şi estimările pentru anii 2024-2026 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
18 28.02.2023 28.02.2023 Hotărârea 18 din 2023 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Tomşani în Comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru secretarul general al comunei Tomşani Jpe anul 2022 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
17 28.02.2023 28.02.2023 Hotărârea 17 din 2023 privind transformarea unor funcţii publice din Statul de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomşani, judeţul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
16 28.02.2023 28.02.2023 Hotărârea 16 din 2023 privind rezilierea Contractului de concesiune înregistrat sub nr . 3480 din 17.05.2019 încheiat între Comuna Tomşani şi Constantin Samir, având ca obiect Balta Magula II în suprafaţă de 11,67 ha (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
15 28.02.2023 28.02.2023 Hotărârea 15 din 2023 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ŞI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR ŞI A UNITĂŢILOR CONEXE DIN LOCALITATEA TOMŞANI" în cadrul în cadrul PNRR-Componenta Cl 5 şi a cheltuielilor aferente acestui proiect (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
14 28.02.2023 28.02.2023 Hotărârea 14 din 2023 privind validarea inventarului terenurilor disponibile din intravilanul comunei Tomşani, proprietate privată a Comunei Tomşani, pentru punerea în aplicarie a Legii nr. 15 din 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală (

Hotărâre PDF!

)
Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
13 28.02.2023 28.02.2023 Hotărârea 13 din 2023 privind inventarierea în domeniul public al comunei Tomşani a obiectivului de investiţii „Extindere reţea distribuţie apă în satul Loloiasca, comuna Tomşani , judeţul Prahova" (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
12 31.01.2023 31.01.2023 Hotărârea 12 din 2023 privind aprobarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2023 şi estimările pentru anii 2024-2026 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
11 26.01.2023 26.01.2023 Hotărârea 11 din 2023 privind aprobarea cererii şi atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală domnului Banu Alexandru-Valentin (

Hotărâre PDF!

)
Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
10 26.01.2023 26.01.2023 Hotărârea 10 din 2023 privind retragerea dreptului de folosinţă asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15 din 2003 domnului Ioniţă Adrian-Valentin (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
9 26.01.2023 26.01.2023 Hotărârea 9 din 2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatul de specialitate al Primarului comunei Tomşani şi serviciilor publice înfiinţate prin hotărâri ale consiliului local, începând cu data de 01.01.2023 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
8 26.01.2023 26.01.2023 Hotărârea 8 din 2023 privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă la nivelul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Tomşani, judeţul Prahova, pentru anul 2023 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
7 26.01.2023 26.01.2023 Hotărârea 7 din 2023 privind aprobarea numărului de posturi pentru asistenţii personali ai persoaneor cu handicap grav, pentru anul 2023 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
6 26.01.2023 26.01.2023 Hotărârea 6 din 2023 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce vor fi efectuate de beneficiarii venitului minim garantat pentru anul 2023 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
5 26.01.2023 26.01.2023 Hotărârea 5 din 2023 privind aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General al Comunei Tomşani şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia până la data de 31.12.2024 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
4 26.01.2023 26.01.2023 Hotărârea 4 din 2023 privind aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2023-2024, la nivelul comunei Tomşani, judeţul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
3 26.01.2023 26.01.2023 Hotărârea 3 din 2023 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului c consilier local al domnului Preda Ştefan, la data de 16.01.2023, data decesului şi vacantarea locului de consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
2 06.01.2023 06.01.2023 Hotărârea 2 din 2023 privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare din bugetul local pe anul 2022, din excedentul bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova al anilor precedenţi şi acoperirea temporară a golurilor de casă În anul curent din excedentul bugetului local al anilor precedenţi (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
1 06.01.2023 06.01.2023 Hotărârea 1 din 2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin