Hotărârile consiliului local în anul 2012

Hotărâre privind acordul pentru schimbarea categoriei de folosință a terenului în suprafață de 179 m.p. situat în extravilanul satului Loloiasca, comuna Tomșani, județul Prahova, tarlaua nr.2, parcela nr.50 per 70, număr cadastral-carte funciară 20600 în anul 2012
2012
Hotărâre privind propunerea Consiliului local Tomșani de acordare a calificativului la evaluarea performanțelor profesionale individuale pentru secretarul comunei Tomșani, județul Prahova în anul 2012
2012
Hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent "Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Prahova", a principalililor indicatori tehnico-economici precum și a documentelor impuse de Ghidul Solicitantului în vederea accesării fondurilor nerambursabile pentru proiectul "Sistem de de Management Integrat al Deșeurilor în județul Prahova" în anul 2012
2012
Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință în anul 2012
2012
Hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local al comunei Tomșani pe anul 2011 în anul 2012
2012
Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Tomșani, județul Prahova pe anul 2012 în anul 2012
2012
Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul "Sistem de alimentare cu apa, comuna Tomșani-Stație de pompare" în anul 2012
2012
Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul "Sistem de alimentare cu apa, comuna Tomșani-Stație de pompare" în anul 2012
2012
Hotărâre privind validarea mandatelor consilierilor aleși la data de 10 iunie 2012 în Consiliul Local al comunei Tomșani, județul Prahova în anul 2012
2012
Hotărâre privind declararea Consiliului local Tomșani, județul Prahova ca legal constituit în anul 2012
2012
Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință în anul 2012
2012
Hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Tomșani în anul 2012
2012
Hotărâre privind modificarea art 5 din HCL 3 din 31.01.2012 privind aprobarea SF aferent "Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în jud Prahova" în anul 2012
2012
Hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de consultanță, asistență și reprezentare juridică, cu un avocat în anul 2012
2012
Hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare și atribuirea denumirii unităților de învățământ preuniversitar de stat la nivelul comunei Tomșani în anul 2012
2012
Hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomșani în anul 2012
2012
Hotărâre privind aprobarea închirierii căminelor culturale pentru diferite evenimente și stabilirea tarifului pentru închiriere în anul 2012
2012
Hotărâre privind aprobarea mutarii activității cabinetelor medicale din Dispensarul Magula în clădirea nouă a Primariei Tomșani, pe perioada lucrărilor de reabilitare a dispensarului în anul 2012
2012
Hotărâre privind aprobarea "Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă efectuate de beneficiarii venitului minim garantat" în anul 2012
2012
Hotărâre privind aprobarea "Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului com Tomșani Jud Prahova" în anul 2012
2012
Hotărâre pentru modificarea Anexelor 1 si 2 la HCL nr 42 din 27.11.2009 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al com Tomșani în anul 2012
2012
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tomșani în anul 2012
2012
Hotărâre privind inițierea procedurii de concesionare a Bălții Magula în anul 2012
2012
Hotărâre privind organizarea manifestării cultural-artistice "ZIUA COMUNEI TOMȘANI" în anul 2012
2012
Hotărâre privind atribuirea unui spațiu pentru desfășurarea activității concesionarului Serviciului public de alimentare cu gaze naturale în anul 2012
2012
Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință în anul 2012
2012
Hotărâre privind aprobarea asocierii Comunei Tomșani cu Jud Prahova în vederea realizării obiectivului "Sistem de alimentare cu apă" în anul 2012
2012
Hotărâre privind aprobarea dezmembrării de parcele la un imobil proprietate publică a comunei Tomșani în anul 2012
2012
Hotărâre privind modif Hot. nr. 20 din 30.08.2012 privind organizarea manifestării cultural artistice "ZIUA COMUNEI TOMȘANI" în anul 2012
2012
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tomșani în anul 2012
2012
Hotărâre pentru modif. Hot. 16 din 23.07.2012 privind aprobarea organizării rețelei școlare în anul 2012
2012
Hotărâre privind aprobarea cesiunii drepturilor și obligațiilor ce revin executantului SC Atm Construct în anul 2012
2012
Hotărâre privind aprobarea nr de posturi pentru asistenții personali și indemnizațiile pentru pers cu handicap grav pt anul 2012 în anul 2012
2012
Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Tomșani în Consiliul de admnistrație al Școlii gimnaziale Prof Dinu Mihail Dan în anul 2012
2012
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al com Tomșani în anul 2012
2012
Hotărâre privind transmiterea către Consiliul de admin al Școlii gimnaziale Prof Dinu Mihail Dan a imoblielor în care se desf activit de înv preuniv public în anul 2012
2012
Hotărâre privind trecerea din domeniul public al com Tomșani în domeniul privat al com Tomșani a unor imobile-terenuri în anul 2012
2012
Hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al primului supleant din lista USL în anul 2012
2012
Hotărâre privind abilitarea Primarului comunei Tomșani de a chema în judecată pe fostul primar Potocea Ilie în anul 2012
2012
Hotărâre privind aprobarea casării unor bunuri mobile din patrimoniul com Tomșani în anul 2012
2012
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tomșani în anul 2012
2012
Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință în anul 2012
2012
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tomșani în anul 2012
2012