Hotărârile consiliului local în anul 2013

Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2013 la nivelul comunei Tomșani, Județul Prahova
2013
Hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al comunei Tomșani, județul Prahova, a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2012
2013
Hotărâre privind aprobarea documentației "Reactualizarea Planului Urbanistic General al Comunei Tomșani, județul Prahova și a Regulamentului Local de Urbanism"
2013
Hotărâre privind aprobarea "Studiului de oportunitate și a Documentației de atribuire în vederea concesionării Bălții Magula"
2013
Hotărâre privind aprobarea aprobarea "Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce vor fi efectuate de beneficiarii venitului minim garantat"
2013
Hotărâre privind aprobarea numărului de posturi pentru asistenții personali și indemnizațiile pentru persoanele cu handicap grav pentru anul 2012
2013
Hotărâre privind propunerea Consiliului Local Tomșani de acordare a calificativului la evaluarea performanțelor profesionale individuale pentru secretarul comunei Tomșani
2013
Hotărâre privind privind aprobarea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2013-2014 la nivelul comunei Tomșani
2013
Hotărâre privind privind detalierea obligațiilor ce revin instituțiilor publice, agenților economici, altor persoane juridice și cetățenilor
2013
Hotărâre privind privind aprobarea "Actului adițional nr 2 la Contractul de concesiune nr 1526 din 24.08.2001 a Serviciului de distribuție a gazelor naturale din comuna Tomșani"
2013
Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
2013
Hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 1386 mp, teren ce aparține domeniului privat al comunei Tomșani
2013
Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Tomșani pe anul 2013 și estimările pentru anii 2014-2016
2013
Hotărâre privind aprobarea măsurilor organizatorice de administare a pajiștilor proprietate privată a Comunei Tomșani
2013
Hotărâre privind aprobarea "Actului adițional nr 1 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului public de salubrizare a comunei Tomșani nr 2606 din 2006"
2013
Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice pentru proiectul "Asfaltare drumuri locale, comuna Tomșani"
2013
Hotărâre privind inițierea procedurilor de elaborare a "Strategiei de dezvoltare a comunei Tomșani pentru perioada 2014-2020"
2013
Hotărâre privind transformarea funcției publice vacante inspector asistent în inspector debutant la Compartimentul financiar - contabil"
2013
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tomșani pe anul 2012
2013
Hotărâre privind aprobarea dezmembrării de parcele la un imobil - teren proprietate privată a comunei Tomșani
2013
Hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2012, de către Primarul comunei Tomșani, în cursul anului 2013
2013
Hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr 14 din 28.03.2013 privind aprobarea măsurilor organizatorice de admin a pajiștilor propr privată
2013
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tomșani pe anul 2013 - 7 iunie 2013
2013
Hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statutului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului
2013
Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a supraf de 1240 mp teren intravilan ce aparține domeniului privat al comunei Tomșani
2013
Hotărâre privind concesionarea prin licitație publică, a suprafeței de 4 ha teren propr privată a Com Tomșani în vederea realiz unui parc fotovoltaic
2013
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tomșani pe anul 2013 - 5 iulie 2013
2013
Hotărâre privind aprobarea Convenției privind punerea în executare a unei hotărâri judecătorești
2013
Hotărâre privind aprobarea numărului de posturi, a Organigramei și a Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului
2013
Hotărâre privind aprobarea înțelegerii de colaborare și înfrățire între Comuna Tomșani jud Prahova și comuna Cazangic, Raionul Leova, Republica Moldova
2013
Hotărâre pentru completarea Hotărârii nr 9 din 27.02.2013
2013
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tomșani
2013
Hotărâre privind organizarea manifestării cultural - artistice "Zilele comunei Tomșani"
2013
Hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu din clădirea fostei Primării din satul Loloiasca în vederea desfășurării de activități farmaceutice
2013
Hotărâre privind asocierea comunei Tomsani cu Județul Prahova și alte UAT în "Asociația de Dezvoltare Intercomunitară"
2013
Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
2013
Hotărâre privind interzicerea circulației autovehiculelor pe drumurile de exploatare agricolă, începând cu 02.09.2013 până la terminarea recoltatului
2013
Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
2013
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tomșani, județul Prahova pe anul 2013
2013
Hotărâre privind aprobarea închirierii unui chioșc situat lânga Școala Gimnazială din sat Loloiasca, în vederea comercializării de produse alimentare și nealimentare
2013
Hotărâre privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe proprietatea publică și privată a comunei Tomșani, județul Prahova
2013
Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Tomșani în Consiliul de administrație al Scolii gimnaziale "Prof.Dinu Mihail-Dan", sat Magula, comuna Tomșani
2013
Hotărâre privind aprobarea cumpărării terenului pe care se află Stația de Reglare, Măsurare și Predare a gazelor naturale, componenta a Sistemului de alimentare cu gaze a comunei Tomșani, județul Prahova
2013
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tomșani, județul Prahova pe anul 2013
2013
Hotărâre privind aprobarea lucrărilor de toaletare a plopilor existenți de-a lungul DJ146 și vânzarea prin licitație a masei lemnoase rezultate în urma efectuării acestor lucrări
2013
Hotărâre privind aprobarea asocierii comunei Tomșani cu judetul Prahova în vedera realizării obiectivelor "Proiectare și montare generatoare electrice la Primăria Tomșani și Scoala gimnazială Tomșani" și "Proiectare extindere și RK la Scoala Loloiasca" precum și pentru continuarea perteneriatului pentru "Extindere sistem de alimentare cu apă, comuna Tomșani"
2013
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tomșani, județul Prahova pe anul 2013.
2013
Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
2013
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al al comunei Tomșani, județul Prahova, pe anul 2013
2013
Hotărâre privind delegarea gestiunii Serviciului public de alimentare cu apă al comunei Tomșani și aprobarea Contractului de delegare a gestiunii Serviciului public de alimentare cu apă al comunei Tomșani
2013
Hotărâre privind stabilirea și taxelor locale pe anul 2014 la nivelul comunei Tomșani, județul Prahova
2013
Hotărâre privind aprobarea efectuării unor evaluări pentru stabilirea valorii de piață a terenurilor proprietate privată a comunei Tomșani, concesionate pentru construirea de locuințe
2013
Hotărâre privind aprobarea asocierii comunei Tomșani cu județul Prahova în vederea realizării în comun a lucrărilor de asfaltare a unor drumuri locale
2013
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tomșani, județul Prahova, pe anul 2013
2013
Hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei Contractului nr.2606 din 2006 de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al localității Tomșani
2013
Hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei Contractului nr.4470 din 2009 de administrare a spațiului în care își desfășoară activitatea Postul de Poliție Tomșani
2013