Hotărârile consiliului local în anul 2019

Hotărârea 1 din 2019 privind utilizarea excedentului bugetului local al comunei Tomșani rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2018...
2019
Hotărârea 2 din 2019 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce vor fi efectuate de beneficiarii venitului minim garantat pentru anul 2019
2019
Hotărârea 3 din 2019 privind aprobarea numărului de posturi pentru asistenții personali și indeminizații lunare pentru persoanele cu handicap grav, pentru anul 2019
2019
Hotărârea 4 din 2019 privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență...
2019
Hotărârea 5 din 2019 privind aprobarea măsurilor pentru asigurarea continuității Serviciului public de salubrizare al comunei Tomșani...
2019
Hotărârea 6 din 2019 privind aprobarea Regulamentului de funcționare a parcurilor din comuna Tomșani, județul Prahova
2019
Hotărârea 7 din 2019 privind aprobarea dezmembrării de parcele la un imobil proprietate publică a comunei Tomșani, județul Prahova
2019
Hotărârea 8 din 2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate...
2019
Hotărârea 9 din 2019 privind propunerea Consiliului local Tomșani de acordare a calificativului la evaluarea performanțelor profesionale individuale...
2019
Hotărârea 10 din 2019 privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni
2019
Hotărârea 11 din 2019 privind aprobarea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2019-2020...
2019
Hotărârea 12 din 2019 privind retragerea dreptului de folosință asupra terenului atribuit în baza Legii 15 din 2003 domnului Stanciu Alexandru-Andrei
2019
Hotărârea 13 din 2019 privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală, domnului Mihai Georgian-Răzvan
2019
Hotărârea 14 din 2019 privind stabilirea serviciilor publice și a locurilor în care se va presta muncă în folosul comunității de către contravenineți...
2019
Hotărârea 15 din 2019 privind asocierea comunei Tomșani cu județul Prahova și alte unități administrativ-teritoriale...
2019
Hotărârea 16 din 2019 privind inițierea procedurii de închiriere prin atribuire directă a pajiștilor proprietate privată a comunei Tomșani, județul Prahova
2019
Hotărârea 17 din 2019 privind inițierea procedurii de concesionare, prin licitație publică a Bălții Magula, proprietate publică a comunei Tomșani, județul Prahova
2019
Hotărârea 18 din 2019 privind aprobarea Documentației de atribuire pentru concesionarea prin licitație publică a Bălții Magula...
2019
Hotărârea 19 din 2019 privind constituirea Comisiei de evaluare în vederea desfășurării licitației pentru concesionarea Bălții Magula...
2019
Hotărârea 20 din 2019 pentru modificarea Hotărârii 82 din 18.12.2018 privind aprobarea propuneii de schimbare a destinației clădirii...
2019
Hotărârea 21 din 2019 aprobarea modificării Contractului de concesiune nr.8048 din 26.11.2018 încheiat între Consiliul local Tomșani...
2019
Hotărârea 22 din 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici atualizați pentru obiectivul "Înființare rețea de canalizare..."
2019
Hotărârea 23 din 2019 privind modificarea Hotărârii 53 din 17.09.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și încheierea contractului...
2019
Hotărârea 24 din 2019 privind accepatarea de către comuna Tomșani, județul Prahova, a unei sponsorizări din partea Direcției Silvice Prahova
2019
Hotărârea 25 din 2019 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din comuna Tomșani, județul Prahova...
2019
Hotărârea 26 din 2019 privind aprobarea Planului anual de acțiune pentru serviciile sociale acordate la nivelul comunei Tomșani...
2019
Hotărârea 27 din 2019 privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică
2019
Hotărârea 28 din 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Împrejmuire stradală..."
2019
Hotărârea 29 din 2019 privind atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu în vederea stabilirii sediului social al Asociației de Dezvoltare...
2019
Hotărârea 30 din 2019 privind aprobarea valorii de investiție a proiectului "Dotarea cu buldoexcavator a comunei Tomșani..."
2019
Hotărârea 31 din 2019 privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului comunei Tomșani pe anul 2018
2019
Hotărârea 32 din 2019 privind aprobarea bugetului local al comunei Tomșani, județul Prahova, pe anul 2019 și estimările pentru anii 2020-2022
2019
Hotărârea 33 din 2019 privind modificarea și completarea HCL 37 din 26.10.2012 privind transmiterea în administrare...
2019
Hotărârea 34 din 2019 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Tomșani, județul Prahova
2019
Hotărârea 35 din 2019 privind includerea în domeniul public al comunei Tomșani, județul Prahova, a imobilului realizat în cadrul proiectului de investiții...
2019
Hotărârea 36 din 2019 privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală, domnului Tănase Constantin-Cristian
2019
Hotărârea 37 din 2019 privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni
2019
Hotărârea 38 din 2019 privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Tomșani, județul Prahova, aprobat prin HCL 10 din 1999
2019
Hotărârea 39 din 2019 pentru completarea HCL 83 din 18.12.2018 privind implementarea proiectului "Achiziția de bunuri și echipamente..."
2019
Hotărârea 40 din 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Asfaltare drumuri sătești în comuna Tomșani, județul Prahova"
2019
Hotărârea 41 din 2019 privind trecerea unor imobile din domeniul public al comunei Tomșani în domeniul privat al comunei Tomșani...
2019
Hotărârea 42 din 2019 pentru modificarea HCL 53 din 17.09.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și încheierea contractului de cofinanțare...
2019
Hotărârea 43 din 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați, pentru obiectivul "Înființare rețea de canalizare comuna Tomșani, județul Prahova" și asigurarea...
2019
Hotărârea 44 din 2019 privind aprobarea participării comunei Tomșani, județul Prahova, la Programul național privind instalarea de sisteme fotovoltaice...
2019
Hotărârea 45 din 2019 privind aprobarea dezmembrării de parcele la un imobil proprietate publică a comunei Tomșani, județul Prahova
2019
Hotărârea 46 din 2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomșani, județul Prahova, pe anul 2019
2019
Hotărârea 47 din 2019 privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local al comunei Tomșani pe anul 2018
2019
Hotărârea 48 din 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Construire pasarelă pietonală peste DN1B", sat Loloiasca, comuna Tomșani, județul Prahova
2019
Hotărârea 49 din 2019 privind aprobarea rezilierii pe cale amiabilă a Contractului de concesiune nr.6807 din 09.10.2018 având ca obiect terenul în suprafață de 10.000m.p....
2019
Hotărârea 50 din 2019 privind însușirea propunerii de concesionare prin licitație publică pentru terenul cu număr cadastral 23534 în suprafață de 1209 m.p...
2019
Hotărârea 51 din 2019 privind însușirea propunerii de concesionare prin licitație publică pentru terenul cu număr cadastral 23535 în suprafață de 530 m.p...
2019
Hotărârea 52 din 2019 privind aprobarea unor măsuri în vederea întocmirii Nomenclatorului stradal al comunei Tomșani, județul Prahova
2019
Hotărârea 53 din 2019 privind aprobarea asocierii Comunei Tomșani cu Județul Prahova în vederea realizării unor obiective de interes public
2019
Hotărârea 54 din 2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomșani, județul Prahova, pe anul 2019
2019
Hotărârea 55 din 2019 privind aprobarea studiului de oportunitate, caietului de sarcini, documentației de atribuire și a componenței comisiei de evaluare...
2019
Hotărârea 56 din 2019 privind aprobarea studiului de oportunitate, caietului de sarcini, documentației de atribuire și componenței comisiei de evaluare...
2019
Hotărârea 57 din 2019 privind retragerea dreptului de folosință asupra terenului atribuit în baza Legii nr.15 din 2003 domnului Coroian Adrian-Constantin
2019
Hotărârea 58 din 2019 privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală, domnului Stroe Eduard-Marian
2019
Hotărârea 59 din 2019 privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni
2019
Hotărârea 60 din 2019 privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală, domnului Ibrian Marius-Florin
2019
Hotărârea 61 din 2019 privind aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra terenului cu număr cadastral 21822 de la Geică(Nițu) Simona la Nițu Marius-Constantin...
2019
Hotărârea 62 din 2019 privind aprobarea măsurilor organizatorice pentru desfășurarea manifestării culturale "Zilele Comunei Tomșani..."
2019
Hotărârea 63 din 2019 privind aprobarea rectificarea bugetului local al comunei Tomșani, județul Prahova, pe anul 2019
2019
Hotărârea 64 din 2019 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Tomșani în Consiliul de administrație al Școlii gimnaziale...
2019
Hotărârea 65 din 2019 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Tomșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității...
2019
Hotărârea 66 din 2019 privind darea în folosință gratuită, pe toată durata de viață a instalației electrice, către SDEE Muntenia Nord S.A., a capacităților energetice...
2019
Hotărârea 67 din 2019 privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală, domnului Chirlescu Benone
2019
Hotărârea 68 din 2019 privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală, domnului Buduleanu Alexandru
2019
Hotărârea 69 din 2019 privind inventarierea în domeniul privat al comunei Tomșani a suprafeței de teren de 874 mp, situat în...
2019
Hotărârea 70 din 2019 privind aprobarea redistriburii unor sume aprobate în cadrul parteneriatelor cu Județul Prahova
2019
Hotărârea 71 din 2019 privind rectificarea bugetului local al Comunei Tomșani, județul Prhova, pe anul 2019
2019